Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа /төлөвлөгөө, биелэлт/

2020 он

Авлигын эсрэг 2020 оны төлөвлөгөөний тайлан

2018 он

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, 2018 он

2017 он

Нийслэлийн 2017 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Нийслэлийн 2017 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний тайлан

ННБТСХ-ны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

ННБТСХ-ны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

2016 он

НБТСГ-аас хэрэгжүүлэх Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөө

2015 он

НБТСГ-аас хэрэгжүүлэх Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 2015 оны төлөвлөгөө

НБТСГ-аас хэрэгжүүлэх Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 2015 оны төлөвлөгөөний биелэлт

2014 он

НБТСГ-аас хэрэгжүүлэх Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 2014 оны төлөвлөгөө

НБТСГ-ын хэрэгжүүлэх Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 2014 оны төлөвлөгөөний биелэлт

НБТСГ-ын хэрэгжүүлэх Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 2014 оны зорилтын биелэлт