Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт

Манай байгууллагад 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-нээс 12 дугаар сарын 30-ны байдлаар байгууллага, иргэдээс 1 санал, 2 гомдол, 9 хүсэлт нийт 12 ирсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад 1 гомдол, 4 хүсэлтээр их байна.

2020 оны 01 дүгээр сарын 01-нээс 12 дугаар сарын 30-ны хооронд байгууллага, иргэдээс 1 санал, 2 гомдол, 9 хүсэлт нийт 12 ирснийг өдөрт нь хүлээн авч шийдвэрлэн ажилласан. Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа өмнөх оноос 3 хоног 06 цаг 18 минут болж багассан.