Үйл ажиллагааны стратегийн зорилт

1.Иргэдэд хүргэх биеийн тамир, спортын арга хэмжээ, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

2.Биеийн тамир, спортын байгууллагуудын чадамжийг дээшлүүлэх, хамтын ажиллагаанд тулгуурласан удирдлагын оновчтой тогтолцоог бий болгох.

3.Нийслэлд спортын төрлүүдийг хөгжүүлэх, тамирчдын ур чадварыг дээшлүүлэх, гадаад харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх.

4.Иргэдэд үйлчлэх спортын зориулалтын стандартын заал  талбайн хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

5.Төрөөс баримтлах бодлого болон биеийн тамир спортын салбарын бодлого, үйл ажиллагааны үр дүн, үр нөлөөг нэмэгдүүлэх, гүйцэтгэлийг сайжруулахад хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөмж дүгнэлтээр хангах.

6.Гадаад харилцааг хөгжүүлэх, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх