Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал

НБТСГ-ын 2023.06 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2023.08 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2023.07 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2023.11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТ-ын 2018 оны төсвийн хуваарийн санал

ННБТСХ-ны 2018 оны батлагдсан төсөв

ННБТСХ-ны 2016 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТСХ-ны 2017 оны 02-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТСХ-ны 2017 оны 03-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТСХ-ны 2017 оны 04-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТСХ-ны 2017 оны 05-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТСХ-ны 2017 оны 06-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТСХ-ны 2017 оны 07-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТСХ-ны 2017 оны 08-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТСХ-ны 2017 оны 09-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТСХ-ны 2017 оны 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТСХ-ны 2017 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ