Үйл ажиллагааны стратегийн зорилго

  1. Иргэдийн идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэх, хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлж, эрүүл мэндээ хамгаалах, хичээллэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлж, олон нийтэд хүртээмжтэй болгоно.

2. Спортын сургалт дасгалжуулалтыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй явуулж, өсвөрийн тамирчдын залгамж халааг бэлтгэн, тамирчдын спортын амжилтыг ахиулна.

3. Төрийн байгууллагын нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллана.