Албан хаагч бүрийн ажил үүргийн хуваарь

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХОРООНЫ ДАРГЫН

 АЖИЛ ҮҮРГИЙН ХУВААРЬ

1. Монгол улсын Биеийн тамир, спортын тухай хууль, бусад холбогдох хууль тогтоомжууд, нийслэлийн төр захиргааны байгууллагаас баримталж байгаа бодлого, чиглэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

2. Нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх бодлого, чиглэл стратегийг тодорхойлж, хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

3. Нийслэлд биеийн тамир, спортын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага, хамт олны үйл ажиллагаа, хийгдэж байгаа ажилд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлж дүгнэх, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх

4. Төр, засгийн шийдвэрээр орон даяар зохион байгуулагдаж байгаа үндэсний, хүүхдийн, бүх ард түмний, оюутны спортын наадмыг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулах, хяналт тавих

5. Байгууллагын  үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан биет хөрөнгийн нөөцийг зохистой ашиглах, хамгаалах, боловсон хүчнийг томилох байршуулах ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

6. Төсвийн байгууллага, удирдлага санхүүжилтийн тухай хуулийн дагуу  хорооны ажилтнуудтай үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх

Ажлын байрны 1-р зорилтын хүрээнд:

– Монгол Улсын төр, засаг, нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагаас биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх талаар гаргасан хууль тогтоомж, бодлого, чиглэл, хөтөлбөр, зорилт, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажилд хяналт тавих, тайлан мэдээг холбогдох байгууллага, хүмүүсээр гаргуулан нэгтгэх, нийслэлийн болон БТС-ын удирдах дээд байгууллага, хүмүүст тайлагнах

– Нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамир, спортын үйл ажиллагааг зохицуулж байгаа эрх зүйн акт, баримт бичиг, заавар журмыг боловсруулах, шинэчлэх, боловсронгуй болгох ажлыг зохион байгуулах

– Нийслэл, дүүргийн төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын эрүүл мэндийг бэхжүүлэх, бие бялдрыг чийрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн ажлуудыг зохион байгуулах, мэргэжлийн туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх

– Нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамир, спортын холбогдолтой зохион байгуулагдаж байгаа арга хэмжээний удирдлага, зохион байгуулалт, үр дүнд хяналт тавих

– Оюутны болон өсвөрийн шигшээ багийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, мэргэжлийн удирдлагаар хангах

 Ажлын байрны 2-р зорилтын хүрээнд:

– Нийслэлийн хэмжээнд үндэсний болон орчин үеийн спортын төрлүүдийг хөгжүүлэх бодлого, чиглэлийг тодорхойлж стратеги, чиглэл, хөтөлбөр, төслийг боловсруулах ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх ажилд хяналт тавих, үр дүнг үнэлж дүгнэх

– Нийслэл, дүүргүүдийн хэмжээнд биеийн тамир, спортын холбогдолтой судалгаа, шинжилгээний болон мэдээллийн санг бий болох ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих

– Биеийн тамир, спортын үйл ажиллагаатай холбоотой журам, болзол боловсруулан, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

– Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, захирамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих

Ажлын байрны 3-р зорилтын хүрээнд:

– Нийслэлийн дүүргүүдийн Биеийн тамир, спортын хороодын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, мэргэжлийн удирдлагаар хангах

– ЗГХА-Биеийн тамир, спортын газар, Монголын Үндэсний олимпийн хороо, спортын холбоо, клубүүдтэй хамтран ажиллах  ажиллагааг зохицуулах

– Биеийн тамир, спортын гадаад харилцаа, ах дүү хотуудын биеийн тамир, спортын багууллагуудтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх ажлыг зохицуулах

– Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх чиглэлээр нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага, хамт олон, хүмүүсийн хамтын ажиллагаа, харилцан туршлага судлах ажлыг өргөжүүлж, тэдгээрийн хөдөлмөрийг үнэлж дүгнэх, урамшуулах ажлыг зохион байгуулах

– Нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа улсын болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд мэргэжлийн холбогдох байгууллагуудтай хамтран үзлэг, шалгалт хийх, норм стандартуудыг боловсруулан мөрдүүлэх, сурталчилах ажлыг зохион байгуулах

Ажлын байрны 4-р зорилтын хүрээнд:

– Засгийн газрын шийдвэрийн дагуу улс орон даяар зохион байгуулагдаж байгаа бүх ард түмний спартакиад, үндэсний, хүүхдийн, оюутны спорт наадмыг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулах ажлыг удирдах, хяналт тавих

– Нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа биеийн тамир, спортын арга хэмжээнүүдэд төрийн болон төрийн бус байгууллага, нутаг дэвсгэрийн нэгж байгууллага, хамт олны оролцоо, туслалцаа дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих

Ажлын байрны 5-р зорилтын хүрээнд:

– Нийслэлийн биеийн тамир, спортын байгууллагуудад ажиллаж байгаа мэргэжилтэн, багш, дасгалжуулагч, арга зүйчдийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, сургалт зохион байгуулах, сургах ажлыг зохицуулах

– Нийслэлийн Нийтийн биеийн тамир, спортын хороонд мэргэжилтэн ажилд авах, ажлаас чөлөөлөх, түр чөлөө олгох, шагнаж урамшуулах, хариуцлага тооцохтой холбогдсон асуудлуудыг зохицуулах

– Газрын биет болон мөнгөн хөрөнгийг үр ашигтай хууль тогтоомжийн дагуу захиран зарцуулах

Ажлын байрны 6-р зорилтын хүрээнд:

– Газрын мэргэжилтнүүдтэй үр дүнгийн гэрээ байгуулан хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, дүгнэх, үр дүнг тооцох

 

 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХОРООНЫ

НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИРЫН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН

 АЖИЛ ҮҮРГИЙН ХУВААРЬ

1. Монгол Улсын Биеийн тамир, спортын тухай хууль, бусад холбогдох хууль тогтоомжууд, нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагаас баримталж байгаа бодлого, чиглэл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

2. Нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх бодлого, чиглэл, стратегийг тодорхойлж, хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

3. Нийслэлд биеийн тамир, спортын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага, хамт олны үйл ажиллагаа, хийгдэж байгаа ажилд хяналт – шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлж дүгнэх, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх;

4. Төр, засгийн шийдвэрээр орон даяар зохион байгуулагдаж байгаа үндэсний, хүүхдийн, бүх ард түмний, оюутны спортын наадмыг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулах, хяналт тавих;

5. Нийслэлийн биеийн тамир, спортын байгууллагын хүний нөөцийн асуудлыг зохицуулах;

6. Байгууллагын дүрэм, дотоод журмын хэрэгжилтийг хангах, хорооны өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохицуулахад байгууллагын даргад туслах

Ажлын байрны 1-р зорилтын хүрээнд:

–  Монгол Улсын төр засаг, нийслэлийн төр захиргааны байгууллагаас биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх талаар гаргасан хууль тогтоомж, бодлого, чиглэл, хөтөлбөр, зорилт, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажилд хяналт тавих, тайлан мэдээг холбогдох байгууллага, хүмүүсээр гаргуулан нэгтгүүлж, нийслэлийн болон БТС-ын удирдах дээд байгууллага, хүмүүст тайлагнах;

– Нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамир, спортын үйл ажиллагааг зохицуулж байгаа эрх зүйн акт, баримт бичиг, заавар журмыг боловсруулах, шинэчлэх, боловсронгуй болгох ажлыг зохион байгуулах;

– Нийслэл, дүүргийн төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын эрүүл мэндийг бэхжүүлэх, бие бялдрыг чийрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн ажлуудыг зохион байгуулах, мэргэжлийн туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх ажилд хяналт тавих, заавар зөвлөгөө өгөх;

– Нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамир, спортын холбогдолтой зохион байгуулагдаж байгаа арга хэмжээний удирдлага, зохион байгуулалт, үр дүнд хяналт тавих;

– Оюутны болон өсвөрийн шигшээ багийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, мэргэжлийн удирдлагаар хангах.

Ажлын байрны 2-р зорилтын хүрээнд:

 

– Нийслэлийн хэмжээнд үндэсний болон орчин үеийн спортын төрлүүдийг хөгжүүлэх бодлого, чиглэлийг тодорхойлж, стратеги, чиглэл, хөтөлбөр, төслийг боловсруулах ажлыг зохион байгуулах,  хэрэгжүүлэх ажилд хяналт тавих, үр дүнг үнэлж дүгнэх;

– Нийслэл, дүүргүүдийн хэмжээнд биеийн тамир, спортын холбогдолтой судалгаа, шинжилгээний болон мэдээллийн санг бий болгох ажилд хяналт тавих, заавар зөвлөгөө, чиглэл өгөх;

– Биеийн тамир, спортын үйл ажиллагаатай холбоотой журам, болзол боловсруулан, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

– Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, захирамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих.

Ажлын байрны 3-р зорилтын хүрээнд:

 

– Нийслэлийн дүүргүүдийн Биеийн тамир, спортын хороодын үйл ажиллагаанд  хяналт тавьж, мэргэжлийн удирдлагаар хангах;

– Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Биеийн тамир, спортын газар, Монголын үндэсний олимпийн хороо, спортын холбоо, клубүүдтэй хамтран ажиллах ажиллагааг зохицуулах, хяналт тавих;

– Биеийн тамир, спортын гадаад харилцаа, ах дүү хотуудын биеийн тамир, спортын багууллагуудтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх ажлыг зохицуулах;

– Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх чиглэлээр нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага, хамт олон, хүмүүсийн хамтын ажиллагаа, харилцан туршлага судлах ажлыг өргөжүүлж, тэдгээрийн хөдөлмөрийг үнэлж дүгнэх, урамшуулах ажлыг зохион байгуулах;

– Нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа улсын болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудад хяналт тавих, холбогдох норм, стандартуудыг боловсруулан мөрдүүлэх, сурталчилах ажлыг зохион байгуулах.

Ажлын байрны 4-р зорилтын хүрээнд:

– Засгийн газрын шийдвэрийн дагуу улс, орон даяар зохион бaйгуулагдаж байгаа бүх ард түмний спартакиад, үндэсний, хүүхдийн, оюутны спорт наадмуудыг нийслэлийн хэмжээнд зохион  байгуулах ажлыг удирдах, хяналт тавих;

– Нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа биеийн тамир, спортын арга хэмжээнүүдэд төрийн болон төрийн бус байгууллага, нутаг дэвсгэрийн нэгж, байгууллага, хамт олны оролцоо, туслалцаа, дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих.

Ажлын байрны 5-р зорилтын хүрээнд:

– Нийслэлийн биеийн тамир, спортын байгууллагуудад ажиллаж байгаа мэргэжилтэн, багш, дасгалжуулагч, арга зүйчдийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, сургалт зохион байгуулах, сургах ажлыг  зохицуулах;

– Нийслэлийн Нийтийн биеийн тамир, спортын хороонд мэргэжилтэн ажилд авах, ажлаас чөлөөлөх, түр чөлөө олгох, шагнаж урамшуулах, хариуцлага тооцохтой холбогдсон асуудлуудыг зохицуулах;

– Байгууллагын мэргэжилтнүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих,  ажлын үр дүнг үнэлж дүгнэх ажлыг зохицуулах;

– Байгууллагын мэргэжилтнүүдийн хувийн хэргийг бүрдүүлэх, хөтлөх, баяжилт хийх, хадгалах.

Ажлын байрны 6-р зорилтын хүрээнд:

 

– Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, дүрэм, дотоод журам, жил, улирлын төлөвлөгөө, төсвийн хуваарилалтыг боловсруулах;

– Байгууллагын жил, улирлын төлөвлөгөөний биелэлтийн явц, тайлан, мэдээг нэгтгэн гаргаж тайлагнах үйл ажиллагаанд хяналт тавих;

– Байгууллагын дэргэдэх зөвлөл, харъяа байгууллагуудын Удирдах ажилтны хурал зөвлөгөөнийг цаг хугацаанд нь зохион байгуулах;

– Бусад үүрэг.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХОРООНЫ БИЕИЙН ТАМИРЫН БОДЛОГЫН

АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖИЛ ҮҮРГИЙН ХУВААРЬ

1. Төр засаг, нийслэлийн төр захиргааны байгууллагаас нийтийн биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх талаар гаргасан хууль тогтоомж, бодлого, чиглэл, хөтөлбөр, зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

2. Халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хянах үндэсний болон нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хяналт тавих;

3. Нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн талаар хийгдэж байгаа ажилд хяналт – шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлж дүгнэх, тайлагнах;

4. Нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн асуудлыг эрхэлдэг ажилтан, багш, арга зүйч, мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

5. Нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлж байгаа биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн бодлого, чиглэл, зохиогдож байгаа арга хэмжээг  нийтэд  сурталчилах;

6. Нийслэлийн хэмжээний биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн ажилтай холбогдсон судалгаа, тайлан, мэдээг нэгтгэх, холбогдох дээд байгууллага, албан тушаалтныг шаардлагатай мэдээллээр хангах, хариуцуулсан бусад үүргийг хэрэгжүүлэх.

Ажлын байрны 1-р зорилтын хүрээнд:

–  Төр засаг, нийслэлийн төр захиргааны байгууллагаас нийтийн биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх талаар гаргасан хууль тогтоомж, бодлого, чиглэл, хөтөлбөр, зорилтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;

– Нийслэлийн хэмжээнд хүн амын бие бялдрыг чийрэгжүүлэх, биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн ажлыг өргөжүүлэхтэй холбогдсон бодлого, стратегийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;

– Нийслэлийн төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын ажилтан, албан хаагчдын эрүүл мэндийг бэхжүүлэх, бие бялдрыг чийрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн ажлуудыг зохион байгуулах, мэргэжлийн туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх;

– Нийтийн биеийн тамирын ажил үйлчилгээтэй холбогдолтой норм, норматив, стандартын хэрэгжилтэнд хяналт тавих, мэргэжлийн заавар зөвлөгөө өгөх;

– Нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулах нийтийн биеийн тамирын ажил, үйлчилгээ, арга хэмжээг төлөвлөх, төсөв, зардлыг тооцох, журам зааврыг боловсруулах.

Ажлын байрны 2-р зорилтын хүрээнд:

– Халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хянах үндэсний болон нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтэнд хяналт тавих, тайлан мэдээг нэгтгэх, тайлагнах;

– Нийслэлийн хүн амын бие бялдрын хөгжилтийн түвшинг тодорхойлох сорилыг зохион байгуулах, дүн шинжилгээ хийх, үр дүнг тооцох;

– Нийслэлийн хэмжээнд зохиогдох биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн  арга хэмжээний нэгдсэн график гаргаж, хэрэгжилтэд хяналт тавих, үр дүнг тооцож, үнэлж дүгнэх;

– Биеийн тамирыг хөгжүүлэх чиглэлээр хөтөлбөр, төсөл боловсруулан гадаад, дотоодын байгууллага, хувь хүмүүстэй хамтран хэрэгжүүлэх боломж, нөхцлийг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах.

Ажлын байрны 3-р зорилтын хүрээнд:

– Нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, заавар зөвлөгөө өгөх;

– Нийтийн биеийн тамир, спортын чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, онол практикийн хурал, ярилцлага, зөвлөгөөнийг зохион байгуулах;

– Багш, арга зүйч, хамтлаг, фитнес клубүүдийн ажлыг үнэлж дүгнэх, урамшуулах ажлыг зохион байгуулах;

– Арга зүйн гарын авлага, ном, зөвлөмжүүдийг гаргах.

Ажлын байрны 4-р зорилтын хүрээнд:

– Нийслэлийн биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн арга зүйч, багш, мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх, сургалт семинарыг төлөвлөх, заавар, журмыг боловсруулах, зохион байгуулах;

– Биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн арга хэмжээний удирдлага, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох;

– Биеийн тамир, спортын хамтлагийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлж төрийн болон төрийн бус байгууллагуудыг биеийн тамир, спортын арга хэмжээнд оролцох оролцоог нэмэгдүүлэх;

– Байгууллага, хамт олны идэвхи, санаачлагыг өрнүүлэх замаар нийтийн биеийн тамирын арга хэмжээнд хамрагдагчдын тоо, төсөв, санхүүжилтийн боломжийг өргөжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

– Биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн ажлын бодлого, хөтөлбөр, үйл ажиллагааг сурталчилах, бодлого, чиглэлийг тодорхойлж хэрэгжүүлэх.

Ажлын байрны 5-р зорилтын хүрээнд:

– Нийслэлийн хэмжээний биеийн тамир, спортын заал талбай, барилга байгууламж, боловсон хүчний судалгааг гаргах;

– Биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн арга хэмжээний нэгдсэн тайланг сар, улирал, хагас, бүтэн жилээр гаргаж тайлагнах, үр дүнг тооцох;

– Биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн холбогдолтой мэдээллийн сан бүрдүүлэх;

– Нийслэлийн оны Тэргүүний биеийн тамирын хамтлаг, фитнес клубыг шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах;

– Цаг үеийн холбогдолтой ажил, удирдах дээд байгууллага, албан тушаалтнаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь чанартай хэрэгжүүлэх, биелэлтийг тайлагнах.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХОРООНЫ БОДЛОГЫН АСУУДАЛ

ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖИЛ ҮҮРГИЙН ХУВААРЬ

  1. Монгол Улсын төр, засаг, нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагаас биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх талаар гаргасан хууль тогтоомж, хөтөлбөр, зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

2. Нийслэлд үндэсний болон орчин үеийн спортын төрлүүдийг хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

3. Биеийн тамир, спортын төрийн бус байгууллага, спортын холбоод, клубүүдтэй хамтран ажиллах ажлыг зохицуулах;

4. Нийслэлийн хэмжээний спортын бодлоготой холбогдолтой судалгаа, тайлан, мэдээг нэгтгэх, холбогдох дээд байгууллага, албан тушаалтныг мэдээллээр хангах, сурталчлах;

5. Нийслэлийн төр, захиргааны удирдах байгууллага, албан тушаалтан, газрын даргаас хариуцуулсан бусад үүргийг хэрэгжүүлэх.

Ажлын байрны 1-р зорилтын хүрээнд:

– МУ-ын БТС-ын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, төсөл, хөтөлбөр гарган хэрэгжүүлэхтэй холбогдох тайлан, мэдээг нэгтгэх, дүн шинжилгээ хийх;

– Нийслэлийн хэмжээнд спортыг хөгжүүлэх бодлого, чиглэл, стратегийг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

– Нийслэлийн хэмжээнд спортын үйл ажиллагааг зохицуулж байгаа эрх зүйн акт, баримт бичиг, заавар журмыг боловсруулах, шинэчлэх, боловсронгуй болгох ажлыг зохион байгуулах.

Ажлын байрны 2-р зорилтын хүрээнд:

 

– Үндэсний спортыг хөгжүүлэх тухай үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулж, холбогдох тайлан, мэдээг нэгтгэх;

– Спортыг хөгжүүлэх, спортын үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан стандарт, норм нормативын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих;

– Нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулах спортын үйл ажиллагаатай холбогдолтой нэгдсэн хөтөлбөр, төлөвлөгөөг гаргаж хэрэгжүүлэх;

– Нийслэлийн хэмжээнд спортын чиглэлээр хийгдэж байгаа ажил, үйлчилгээний дүн мэдээг нэгтгэх, дүн шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлж дүгнэх, заавар зөвлөгөө өгөх;

– Спортыг хөгжүүлэх бодлого, чиглэлийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон төсвийг төлөвлөх, үр дүнг тооцох;

– Спортыг хөгжүүлэх чиглэлээр төсөл боловсруулах, гадаад, дотоодын байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэх.

Ажлын байрны 3-р зорилтын хүрээнд:

 

– МҮОХ, спортын холбоод, клубүүдтэй хамтран ажиллах үйл ажиллагааг зохицуулах;

– Нийслэлийн хэмжээнд спортыг хөгжүүлэх, тамирчин бэлтгэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд мэргэжлийн хяналт тавьж, заавар зөвлөгөө өгөх ажилтан, багш, дасгалжуулагч, мэргэжилтнүүдийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

– Спортыг хөгжүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага, хамт олон, хүмүүсийн хамтын ажиллагаа, харилцан туршлага судлах ажлыг өргөжүүлж, тэдгээрийн хөдөлмөрийг үнэлж дүгнэх, урамшуулах ажлыг зохион байгуулах;

– Сургалт, дасгалжуулалтын холбогдолтой арга зүйн ном, зөвлөмж, гарын авлага, материалыг бэлтгэх, гаргах, сурталчилах.

Ажлын байрны 4-р зорилтын хүрээнд:

 

– Спортыг хөгжүүлэх үйл ажиллагаатай холбогдсон статистик судалгаа, мэдээллийн санг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

– Спортын бодлого, хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчилах ажлын чиглэл, бодлогыг тодорхойлж хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах.

Ажлын байрны 5-р зорилтын хүрээнд:

 

– Спортыг хөгжүүлэх талаар төр, засгаас гаргасан хууль тогтоомж, хөтөлбөр, төлөвлөгөөний биелэлтийг гарган, нийслэлийн болон БТС-ын удирдах дээд байгууллага, хүмүүст тайлагнах;

– Нийслэлийн хэмжээнд спортыг хөгжүүлэх талаар хийгдэж байгаа ажлын тайлан, мэдээг гаргах, нийслэл, дүүргийн НБТСХ, хороодын дарга, мэргэжилтнүүдэд танилцуулах;

– Нийслэлийн оны тэргүүний дасгалжуулагчийг шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах;

–  Бусад өгөгдсөн үүрэг, даалгаврын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХОРООНЫ СУРГАЛТ, ДАСГАЛЖУУЛАЛТ,

АРГА ХЭМЖЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖИЛ ҮҮРГИЙН ХУВААРЬ

1. Нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулах биеийн тамир, спортын уралдаан тэмцээн, арга хэмжээний бодлого, чиглэл, стратегийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

2. Нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулах биеийн тамир, спортын уралдаан тэмцээн, арга хэмжээг төлөвлөх, удирдах, заавар, журам, төсвийг боловсруулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих;

3. Нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулж байгаа биеийн тамир, спортын уралдаан тэмцээн, арга хэмжээнүүдийн удирдлага, зохион байгуулалтад хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлж дүгнэх, тайлагнах;

4. Нийслэл, дүүргийн хэмжээнд байгаа биеийн тамир, спортын барилга байгууламж, заал талбайн судалгаа, түүний ашиглалттай холбогдсон мэдээллийн сан бий болгох;

5. Нийслэлийн төр, захиргааны удирдах байгууллага, албан тушаалтан, байгууллагын даргаас хариуцуулсан бусад үүргийг хэрэгжүүлэх, холбогдох мэдээллээр хангах.

Ажлын байрны 1-р зорилтын хүрээнд:

–  МУ-ын төр засаг, нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагаас биеийн спортыг хөгжүүлэх талаар гаргасан хууль тогтоомж, баримтлах бодлого, чиглэл, хөтөлбөр, зорилттой уялдуулан нийслэлд зохион байгуулах биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх;

– Нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамир, спортын арга хэмжээ, уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулах үйл ажиллагааг  зохицуулж байгаа эрх зүйн акт, баримт бичгүүдийг шинэчлэх, боловсронгуй болгох;

– МУ-ын Засгийн газар, Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар улс, орон даяар зохион байгуулагддаг бүх ард түмний, үндэсний, оюутан, залуучуудын хүүхдийн спорт, наадмын тэмцээнийг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулах.

Ажлын байрны 2-р зорилтын хүрээнд:

– Биеийн тамир, спортын уралдаан тэмцээний дүрэм, журам, байр талбайн стандарт, эрүүл ахуйн шаардлага, нормативүүдийг боловсруулах, шинэчлэх;

– Нийслэл, дүүргүүдийн хэмжээнд биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн чиглэлээр зохион байгуулагдаж байгаа үйл ажиллагааны холбоотой дүн мэдээг нэгтгэх, судалгаа тайлан гаргах;

– Нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулах биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн арга хэмжээний заавар, журмыг боловсруулах, төлөвлөгөө, графикийг гаргаж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

– Биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн арга хэмжээний төсвийг төлөвлөх, үр дүнг тооцох;

– Нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулж байгаа төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд мэргэжлийн  хяналт тавьж, заавар зөвлөгөө өгөх;

– Биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн арга хэмжээг зохион байгуулах талаар гадаад, дотоодын байгууллага, спортын холбоодтой хамтарч ажиллах.

Ажлын байрны 3-р зорилтын хүрээнд:

–  Биеийн тамир, спортын уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулдаг  арга зүйч, мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх сургалт семинарыг зохион байгуулах;

– Биеийн тамир, спортын уралдаан тэмцээн, арга хэмжээг зохион байгуулах арга зүй, дүрэм журмын холбогдолтой ном, зөвлөмж, гарын авлага, материалыг бэлтгэх, гаргах, сурталчилах;

– Нийслэл, дүүргийн тэмцээнд амжилт гаргасан баг тамирчдыг сурталчилах, шагнаж урамшуулах ажлыг зохион байгуулах;

– Нийслэл, дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа биеийн тамир, спортын уралдаан тэмцээн, арга хэмжээний дүн, тайлан, мэдээг нэгтгэх, сурталчилах, холбогдох материалыг бүрдүүлж хадгалах, хамгаалах, архивт шилжүүлэх.

Ажлын байрны 4-р зорилтын хүрээнд:

– Нийслэл, дүүрэгт байгаа биеийн тамир, спортын барилга байгууламж, заал танхим, талбайн судалгааг гарган, мэдээллийн сан бүрдүүлэх;

– Спортын заал талбайн ашиглалт, хамгаалалттай холбогдсон эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох ажлыг зохион байгуулах.

Ажлын байрны 5-р зорилтын хүрээнд:

– Спортыг хөгжүүлэх талаар төр, засгаас гаргасан  хууль, тогтоомж, хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд тусгагдсан холбогдох заалтуудын биелэлтийг гарган, нийслэлийн болон биеийн тамир, спортын удирдах дээд байгууллага, холбогдох газар, хэлтэс, хүмүүст тайлагнах;

– Нийслэлийн оны Тэргүүний арга зүйчийг шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах;

– Цаг үеийн болон байгууллагын ажил, үйл ажиллагаатай холбоотой байгууллагын дарга, ахлах мэргэжилтнээс өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангаж ажиллах.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХОРООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

/МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ/, СУРТАЛЧИЛГАА, ОЛОН НИЙТТЭЙ

ХАРИЛЦАХ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖИЛ ҮҮРГИЙН ХУВААРЬ

 

1. Нийслэлийн хэмжээний биеийн тамир, спортын сургалт, сурталчилгаа, мэдээллийн ажлын бодлого, чиглэлийг тодорхойлох, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

2. Нийслэлийн Нийтийн биеийн тамир, спортын хорооноос хэвлэл, мэдээллийн багууллагуудтай хамтран ажиллах ажиллагааг зохицуулах;

3. Нийслэлээс иргэдийн эрүүл мэнд, бие бялдрыг чийрэгжүүлэх  биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх талаар хэрэгжүүлж байгаа бодлого, чиглэлийг олон түмэнд сурталчилах ажлыг зохион байгуулах;

4. Байгууллагын дотоод сүлжээ, мэдээллийн технологи, веб сайтын холбоотой асуудлуудыг зохицуулах;

5. Байгууллагын мэргэжилтнүүд болон харъяа байгууллагуудын мэргэжилтнүүдийг мэргэжил, арга зүйгээр хангах.

Ажлын байрны 1 дүгээр зорилтын хүрээнд:

– Мэдээлэл, сурталчилгааны ажлын чиглэл, зорилгыг тодорхойлох, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

– Нийслэлийн хэмжээнд мэдээлэл, сурталчилгаа, олон нийттэй харилцахтай холбогдолтой зохион байгуулах ажлын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төсөл, төсвийг боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тайлагнах.

Ажлын байрны 2 дугаар зорилтын хүрээнд:

– Хэвлэл, мэдээллийн байгууллагуудтай БТС-ын талаар хамтран ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх, ярилцлага, гэрээ, контракт байгуулах, хэрэгжүүлэх, дүгнэх;

– Биеийн тамир, спортын талаар хамтарч ажилласан хэвлэл, мэдээллийн байгууллага, хувь хүмүүсийн үйл ажиллагааг дүгнэх, урамшуулах ажлыг зохион байгуулах;

– Байгууллагыг мэдээллийн технологийн холбогдолтой ажлуудыг зохион байгуулах;

– Байгууллагын вэб сайтыг шинэ мэдээллээр баяжуулах, иргэд байгууллагаас ирүүлсэн санал хүсэлтийг шуурхай барагдуулах арга хэмжээ авах;

– Биеийн тамир, спортын сэтгүүлчийн мэргэжлээр суралцаж байгаа оюутан, сурагчдыг сурталчилгааны ажилд татан оролцуулах ажлыг зохион байгуулах.

 Ажлын байрны 3 дугаар зорилтын хүрээнд:

– Нийслэлээс биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн чиглэлээр зохион байгуулж байгаа ажил, үйлчилгээг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэлээр сурталчилах ажлыг зохион байгуулах;

– Тэргүүний байгууллага, хамт олны үйл ажиллагаа, амжилт бүтээлийг сурталчилах ажлыг зохион байгуулах;

– Байгууллага, хамт олны харилцан туршлага судлах, харилцан мэдээлэл солилцох ажлыг зохион байгуулах.

Ажлын байрны 4 дүгээр зорилтын хүрээнд:

– Байгууллагын үйл ажиллагаа, зохион байгуулсан арга хэмжээний талаар мэдээллийн хуудас гаргах;

– Байгууллагын веб сайтыг хөтлөх баяжуулах, мэдээлэл суулгах, шинэчлэх;

– Хэвлэл, мэдээллийн байгууллагад шуурхай мэдээлэх, сурталчилах;

– Байгууллагын холбогдолтой мэдээллийг явуулах, хүлээн авах ажлыг зохион байгуулах;

– Мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах ажлыг зохион байгуулах.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХОРООНЫ БИЕИЙН ТАМИР,

СПОРТЫН МАТЕРИАЛЛАГ БААЗ, СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭНИЙ

АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖИЛ ҮҮРГИЙН ХУВААРЬ

1. Нийслэл дүүргийн хэмжээнд байгаа биеийн тамир, спортын барилга байгууламж, техник тоног төхөөрөмж, хэрэглэл материалын судалгаа, түүний ашиглалттай холбогдсон мэдээллийн сан бүрдүүлэх, хөтлөх, хяналт тавих

2. Биеийн тамир, спортын барилга байгууламж, заал, талбай, техник, тоног төхөөрөмжийн стандарт, ашиглалтын холбогдолтой стандарт болон холбогдох эрх зүйн баримт бичгүүдийг шинэчлэх боловсруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих

3. Биеийн тамир, спортын холбогдолтой бүх талын судалгаа мэдээллүүдийг нэгтгэх, статистик мэдээ тайланг гаргах, сурталчилах

4. Нийслэлийн төр, захиргааны удирдах байгууллага, албан тушаалтан, байгууллагын даргаас хариуцуулсан бусад үүргийг хэрэгжүүлэх, холбогдох мэдээллээр хангах.

Ажлын байрны 1-р зорилтын хүрээнд:

– Нийслэлийн хэмжээнд байгаа биеийн тамир, спортын заал талбай, танхимын тооллого, судалгааг зохион байгуулах

-Нийслэлийн хэмжээнд байгаа биеийн тамир, спортын барилга байгууламж, заал, талбайн судалгааг гаргаж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх

– Биеийн тамир, спортын заал талбайн өмчлөл, ашиглалтыг зохицуулж байгаа эрх зүйн акт, баримт бичгүүдийг шинэчлэх, боловсронгуй болгох;

– Биеийн тамир, спортын шинээр баригдаж байгаа барилга байгууламж, заал талбайн талаарх мэдээллийг бүртгэх, зориулалтын дагуу ашиглаж байгаа эсэхэд хяналт тавих

Ажлын байрны 2-р зорилтын хүрээнд:

– МУ-ын төр засаг, нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагаас  биеийн спортыг хөгжүүлэх талаар гаргасан хууль тогтоомж, баримтлах бодлого, чиглэл, хөтөлбөр, зорилттой уялдуулан нийслэлд байгаа биеийн тамир, спортын заал талбай, танхимын өмчлөл, ашиглалтын холбогдолтой эрх зүйн таатай орчинг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах

-Биеийн тамир, спортын заал талбай, хэрэглэл, тоног төхөөрөмжийн  стандарт, эрүүл ахуйн шаардлага, нормативүүдийг боловсруулах, шинэчлэх ажлыг зохион байгуулах, оролцох , хяналт тавих

– Биеийн тамир, спортын барилга байгууламж, хэрэглэл, тоног төхөөрөмжийн холбогдолтой  гадаад орнуудын болон олон улсын, стандарт, норм нормативыг судлах, мэдээлэл цуглуулах

– Биеийн тамир, спортын үйл ажиллагаа, барилга байгууламж, материаллаг баазын холбогдолтой судалгаа, шинжилгээний ажил, сургалт, семинар, зөвлөгөөн, ярилцлага, сурталчилгаа, эрдэм шинжилгээ, онол практикийн хурал зохион байгуулах, олон нийтийн санал асуулга явуулах, дүгнэлт гаргах

Ажлын байрны 3-р зорилтын хүрээнд:

– Биеийн тамир, спортын талаарх бүх төрлийн /уралдаан тэмцээн, оролцогч байгууллага, хүмүүс, хөрөнгө санхүү, хүний нөөц, сургалт семинар г.м/  судалгаа, дүн, тайлан мэдээг холбогдох хүнээр гаргуулах, нэгтгэх, холбогдох байгууллага албан тушаалтанд хүргэх

– Нийслэл, дүүргийнхэмжээний биеийн тамир, спортын холбогдолтой  судалгаа шинжилгээний ажлын дүн, тайлан, мэдээг нэгтгэх, сурталчилах, холбогдох материалыг бүрдүүлж хадгалах, хамгаалах, архивт шилжүүлэх, мэдээлэл бэлтгэж танилцуулах, гарын авлага зөвлөмж, танилцуулга гаргах

Ажлын байрны 4-р зорилтын хүрээнд:

– Нийслэл, дүүрэгт байгаа биеийн тамир, спортын барилга байгууламж, заал танхим, талбайн холбогдолтой мэдээллээр удирдах дээд шатны байгууллага,газар хэлтэс, хүмүүст  мэдээлэл хийх тайлагнах

– Цаг үеийн болон байгууллагын ажил, үйл ажиллагаатай холбоотой байгууллагын дарга, ахлах мэргэжилтнээс өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангаж ажиллах.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХОРООНЫ ДОТООД АЖИЛ,

АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН

МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖИЛ ҮҮРГИЙН ХУВААРЬ

 

1. Төр, засгийн болон нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагаас гаргасан тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийн хэрэгжилтийн талаарх тайлан, мэдээг нэгтгэх, танилцуулах;

2. Албан хэргийн баримт бичгийн хөтлөлттэй холбогдсон заавар, журмын талаар нийслэл, дүүргийн биеийн тамир, спортын ажилтан, багш, арга зүйч, мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

3. Нийслэлийн төр, захиргааны байгууллага, албан тушаалтан, байгууллагын дарга, ахлах мэргэжилтнүүдээс хариуцуулсан бусад үүргийг хэрэгжүүлэх, холбогдох мэдээллээр хангах;

4. Байгууллагын дотоод хэвийн үйл ажиллагааг хангахтай холбогдсон асуудлуудын талаар санал боловсруулж шийдвэрлүүлэх арга хэмжээ авах.

Ажлын байрны 1 дүгээр зорилтын хүрээнд:

– Хууль, тогтоол шийдвэр, захирамж, албан даалгаврын биелэлтийг сар, улирал, хагас, бүтэн жилээр нэгтгэн гаргах, холбогдох байгууллагуудад цаг тухайд нь хүргэх;

– Хууль, тогтоол, шийдвэрийн биелэлттэй холбогдолтой мэдээ, тайланг бусад мэргэжилтэн, холбогдох байгууллага, хүмүүсээс гаргуулах;

– Хууль, тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийн явцын талаар санал, дүгнэлтийг гаргаж байгууллагын удирдлага, мэргэжилтнүүдэд танилцуулах.

Ажлын байрны 2 дугаар зорилтын хүрээнд:

– Нийслэлийн Нийтийн биеийн тамир, спортын хороонд ирсэн болон газраас явсан албан бичгийн хариуг цаг тухайд өгөх, биелэлтийн чанарт хяналт тавих, тайлан мэдээг гаргах;

– Байгууллагаас боловсруулан гаргаж байгаа албан бичгийн боловсруулалтад хяналт тавих;

– Байгууллагын албан хэрэг болон архивын хэргийн хөтлөлт, хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалтад хяналт тавьж ажиллах;

– Байгууллагын албан хэргийн хэвлэмэл хуудсыг хэвлүүлэх, хадгалах, хэрэглэх, зарцуулалтад хяналт тавих;

– Хууль тогтоомж, албан хэрэг, архивын хөтлөлт болон байгууллагын бусад үйл ажиллагаа, ажилтнуудын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэхтэй холбогдсон сургалт, семинар, зөвлөгөө өгөх ажлыг зохион байгуулах.

Ажлын байрны 3 дугаар зорилтын хүрээнд:

– Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн холбогдолтой тайлан, статистик мэдээ, судалгааны талаар байгууллагын болон харъяа байгууллагын ажилтнуудад зөвлөгөө өгч, мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажиллах;

– Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар холбогдох байгууллага, албан тушаалтнуудыг мэдээллээр хангаж ажиллах.

Ажлын байрны 4 дүгээр зорилтын хүрээнд:

– Байгууллагын ажлын байрны өрөө, тасалгааны цэвэрлэгээ, үйлчилгээ, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал, ашиглалтад хяналт тавьж ажиллах;

– Байгууллагын өрөө тасалгаа, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдалтай  холбогдсон засвар үйлчилгээг цаг тухайд нь хийлгэх ажлыг зохион байгуулах.

 

НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХОРОО