Санхүүгийн тайланд нь хийсэн аудитын дүгнэлт

2022 он

НБТСГ-ын 2022 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайлан

2021 он

НСХ-ны 2021 оны санхүүгийн аудитын дүгнэлт

НБТСГ-ын 2021 оны санхүүгийн тайланд хийсэн Аудитын зөвлөмжийн биелэлт

НБТСГ-ын 2021 оны санхүүгийн аудитын дүгнэлтийн мөрөөр хийсэн ажлын тайлан

2020 он

Aудитын тайлан дүгнэлт зөвлөмж хэрэгжилт 2020 он

2019 он

НСХ-ны 2019 оны санхүүгийн аудитын мөрөөр хийсэн ажлын тайлан

НСХ-ны 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан

2018 он

ННБТСХ-ны 2018-1-р хагас санхүүгийн тайлан

ННБТСХ-ны 2017 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайлан, гэрчилгээ

2017 он

ННБТСХ-ны 2017 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайлан, гэрчилгээ

ННБТСХ-ны 2017 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан

Аудитын тайлан-2017-07-01

2016 он

Нийслэлийн Дотоод аудитын албаны Гүйцэтгэлийн аудитын ажлын тайлан

Аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилт

2015 он

Aудитын гэрчилгээ-НБТСГ-ын 2015 oны сaнхүүгийн тaйлaн-Aудитын тaйлaн

Нийслэлийн Аудитын газрын менежментийн захидал-2016,02,

Нийслэлийн Аудитын газрын менежментийн захидлын хариу

Нийслэлийн Дотоод аудитын албаны Гүйцэтгэлийн аудитын ажлын тайлан

Нийслэлийн Дотоод аудитын албаны дүгнэлтийн хариу

НДААлбаны дүгнэлтийн хариуны хавсралтын үргэлжлэл

Дансны мэдээлэл тулган баталгаажуулах тухай НЗДТГ-ын СТСХ-ээс ирүүлсэн албан тоот-2016,01,29

НЗДТГ-ын СТСХ-ийн албан тоотын хариу

2014 он

Aудитын гэрчилгээ-НБТСГ-ын 2014 oны сaнхүүгийн тaйлaн-Aудитын тaйлaн

НБТСГ-ын 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хийсэн баталгаажуулах аудитын дүгнэлт

2014 оны Аудитын дүгнэлт хэрэгжилт-НБТСГ-ын 2015-03-13-ны 1-49 тоот

2014 оны Аудитын дүгнэлт хэрэгжилт-НБТСГ-2015-06-18-ны 1-103 тоот

2013 он

НБТСГ-ын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хийсэн баталгаажуулах аудитын дүгнэлт