Home Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа /төлөвлөгөө, биелэлт/

2017 он

Нийслэлийн 2017 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний тухай

Нийслэлийн 2017 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Нийслэлийн 2017 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний тайлан

ННБТСХ-ны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

ННБТСХ-ны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

2016 он

НБТСГ-аас хэрэгжүүлэх Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөө

2015 он

НБТСГ-аас хэрэгжүүлэх Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 2015 оны төлөвлөгөө

НБТСГ-аас хэрэгжүүлэх Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 2015 оны төлөвлөгөөний биелэлт

2014 он

НБТСГ-аас хэрэгжүүлэх Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 2014 оны төлөвлөгөө

НБТСГ-ын хэрэгжүүлэх Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 2014 оны төлөвлөгөөний биелэлт

НБТСГ-ын хэрэгжүүлэх Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 2014 оны зорилтын биелэлт