Засгийн газрын тогтоол

Нийтээр дагаж мөрдөж буй тогтоолууд:

МУЗГТ_20230509_173_Улсын тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээг тогтоох тухай
МУЗГТ_20230315_100_Журам, жагсаалт, загвар батлах тухай (Төрийн үйлчилгээ)
МУЗГТ_20230301_79_Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө батлах тухай
МУЗГТ_20230208_49_2023-2024 оныг Авлигатай тэмцэх жил болгон зарлах тухай
МУЗГТ_20220525_204_Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай (Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль)
МУЗГТ_20220525_203_Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай
МУЗГТ_20220511_187_Иргэд, олон нийттэй харилцах 11-11 төвийн үйл ажиллагааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
МУЗГТ_20220105_07_Монгол хэлний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай
МУЗГТ_20201230_246_Журам батлах тухай (Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам)
МУЗГТ_20200506_163_Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн систем нэвтрүүлэх тухай
МУЗГТ_20190522_204_Журам батлах тухай (Түүхэн үйл явдлын ой, тэмдэглэлт өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай)
МУЗГТ_20190123_33_Дүрэм батлах тухай (Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм)
МУЗГТ_20180822_258_Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэгжурмыг чангатгах тухай
МУЗГТ_20180523_138_Төрийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай
МУЗГТ_20170215_57_Байгууллага хоорондын гэрээ байгуулах тухай

Биеийн тамир, спортын чиглэлээр гаргасан тогтоолууд:

МУЗГТ_20230503_162_Тогтоол хүчингүй болгох тухай  (МУЗГ-ын 20190814_315 дугаар тогтоол)
МУЗГТ_20211103_337_Тогтоолд өөрчлөлт оруулж, бүрэлдэхүүн батлах тухай (Засгийн газрын 2017 оны 268 дугаар тогтоолд)
МУЗГТ_20210831_268_Спортын наадам хойшлуулах тухай
МУЗГТ_20210519_147_Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай (Засгийн газрын 2019 оны 154 дүгээр тогтоолд)
МУЗГТ_20190814_315_Үндэсний төв цэнгэлдэх хүрээлэн байгуулах талаар авах арга хэмжээний тухай /хүчингүй болсон/
МУЗГТ_20180620_183_Журам батлах тухай (Улсын хэмжээний спортын наадам зохион байгуулах тухай)