“УЛААНБААТАР ЛИГ” САГСАН БӨМБӨГИЙН ТЭМЦЭЭН ӨНДӨРЛӨВ “ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠯᠢᢉ” ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠦᢉᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᢉᠡᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷᠯᠡᠪᠡ

0
275

Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын “Улаанбаатар лиг” сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газар, ОХУ-ын Школьная баскетбольная лига “КЭС-БАСКЕТ” Төрийн бус байгууллагатай хамтран 2023 оны 12 дугаар сарын 01-нээс 2024 оны 03 дугаар сарын 22-ны хооронд 3 насны ангилалаар, 4 үе шаттай амжилттай зохион байгууллаа. ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᢈᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤ᠋ᠨ “ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠯᠢᢉ” ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠦᢉᠡ ᠢ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᢉᠡᠨ ᠢ᠋ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂ ᠰᠫᠤᠷᠲ᠋ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠣ᠃ᢈᠥ᠋᠃ᠤ᠆ ᠶᠢᠨ ᠱᠻᠤᠯᠢᠨᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠻᠧᠲ᠋ᠪᠤᠯᠢᠨᠠᠶ᠎ᠠ ᠯᠢᠭ᠎ᠠ “ᠻᠧᠰ᠆ᠪᠠᠰᠻᠧᠲ” ᠲᠥᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠒᠐᠒᠓ ᠣᠨ ᠤ᠋ ᠑᠒ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠐᠑᠆ ᠡᠴᠡ ᠒᠐᠒᠔ ᠣᠨ ᠤ᠋ ᠐᠓ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠒᠒ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠓ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ᠋ ᠠᠩᢉᠢᠯᠠᠯ ᠢ᠋ᠶᠠᠷ᠂ ᠔ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠱᠠᠲᠤ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠣᢈᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃

Бага, дунд, ахлах насны ангилалаар нийслэлийн 9 дүүргийн ерөнхий боловсролын 192 сургуулийн охид, хөвгүүдийн 8208 багийн 90550 сурагч оролцлоо. 2024 оны 03 дугаар сарын 20-22-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан нийслэлийн шатанд бага, дунд, ахлах насны шилдэг нийт 52 сургуулийн 96 багийн 1152 сурагч – тамирчин өрсөлдлөө. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠ᠂ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ᠋ ᠠᠩᢉᠢᠯᠠᠯ ᠢ᠋ᠶᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠙ ᠳᠡᢉᠦᠷᢉᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᢈᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠑᠙᠒ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠥᢈᠢᠳ᠂ ᢈᠥᠪᠡᢉᠦᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠘᠒᠐᠘ ᠪᠠᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠙᠐᠕᠕᠐ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠒᠐᠒᠔ ᠣᠨ ᠤ᠋ ᠐᠓ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠒᠐᠆ ᠒᠒ ᠨᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦ᠋ᠳ ᠲᠦ ᠵᠣᢈᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠ᠂ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ᠋ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᢉ ᠕᠒ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠙᠖ ᠪᠠᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠑᠑᠕᠒ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ – ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠯ᠎ᠡ᠃

Бага насны охидын ангилалд: ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ᠋ ᠥᢈᠢᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠠᠩᢉᠢᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ:

1-р байрт:    Д.Оюунтунгалаг багштай Х.Хулан ахлагчтай Сонгинохайрхан дүүргийн 151-р сургууль,
2-р байрт:    Т.Ганзориг багштай М.Анхилуун ахлагчтай Сүхбаатар дүүргийн 16-р сургууль,
3-р байрт:       П.Жавзанпагма багштай Э.Цэлмүүн ахлагчтай Баянзүрх дүүргийн 84-р сургууль

᠑᠆ ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ:    ᠳᠤ᠃ᠣᠶᠤᠨᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠣ᠃ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠣᠩᢉᠢᠨᠠᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠳᠡᢉᠦᠷᢉᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠑᠕᠑ ᠆ ᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂
᠒᠆ ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ:    ᠲᠥ᠃ᠭᠠᠩᠵᠣᠷᠢᠭ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠮᠠ᠃ᠠᠩᢈᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᢈᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠳᠡᢉᠦᠷᢉᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠑᠖᠆ ᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂
᠓᠆ ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ:       ᠫ᠃ᠵᠢᠪᠵᠤᠨᠫᠠᠭᠮᠣ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠡ᠃ᠴᠡᠯᠮᠡᢉᠦᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠦᢈᠡ ᠳᠡᢉᠦᠷᢉᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠘᠔ ᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

Бага насны охидоос “Шилдэг тоглогч”-оор Сонгинохайрхан дүүргийн 151-р сургуулийн сурагч Х.Хулан шалгарсан. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ᠋ ᠥᢈᠢᠳ ᠠ᠋ᠴᠠ “ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᢉ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ”᠆᠆ ᠢ᠋ᠶᠠᠷ ᠰᠣᠩᢉᠢᠨᠠᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠳᠡᢉᠦᠷᢉᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠑᠕᠑ ᠆ ᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠬᠤ᠃ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠃
Бага насны охидын ангилалын “Шилдэг багш”-аар Сонгинохайрхан дүүргийн 151-р сургуулийн багш Д.Оюунтунгалаг шалгарсан. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ᠋ ᠥᢈᠢᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠠᠩᢉᠢᠯᠠᠯ ᠤ᠋ᠨ “ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᢉ ᠪᠠᠭᠰᠢ”᠆ ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠩᢉᠢᠨᠠᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠳᠡᢉᠦᠷᢉᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠑᠕᠑ ᠆ ᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠳ᠋ᠠ᠃ᠣᠶᠤᠨᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

Бага насны хөвгүүдийн ангилалд: ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ᠋ ᢈᠥᠪᠡᢉᠦᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠠᠩᢉᠢᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ:

1-р байрт:    Р.Нэргүйбаатар багштай А.Тэнгэр ахлагчтай Сонгинохайрхан дүүргийн 62-р сургууль,
2-р байрт:    Д.Эрдэнэ-Очир багштай А.Дэлгэрэн ахлагчтай Баянзүрх дүүргийн “Шинэ Монгол” сургууль,
3-р байрт:       Б.Мөнхбаатар багштай Б.Амартайван ахлагчтай Баянгол дүүргийн 40-р сургууль
᠑᠆ ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ:    ᠷ᠃ᠨᠡᠷᠡᢉᠦᠶᠢᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠠ᠃ᠲᠩᠷᠢ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠣᠩᢉᠢᠨᠠᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠳᠡᢉᠦᠷᢉᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠖᠒ ᠆ ᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂
᠒᠆ ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ:    ᠳ᠋ᠤ᠃ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠸᠴᠢᠷ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠠ᠃ᠳᠡᠯᢉᠡᠷᠡᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠦᢈᠡ ᠳᠡᢉᠦᠷᢉᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ “ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ” ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂
᠓᠆ ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ:       ᠪ᠃ᠮᠥᠩᢈᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠪ᠃ᠠᠮᠤᠷᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠩᠭᠣᠣᠯ ᠳᠡᢉᠦᠷᢉᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠔᠐᠆ ᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

Бага насны хөвгүүдийн ангилалын “Шилдэг тоглогч”-оор Сонгинохайрхан дүүргийн 62-р сургуулийн сурагч А.Ангараг, “Шилдэг багш”-аар Сонгинохайрхан дүүргийн 62-р сургуулийн багш Р.Нэргүйбаатар нар шалгарсан. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ᠋ ᢈᠥᠪᠡᢉᠦᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠠᠩᢉᠢᠯᠠᠯ ᠤ᠋ᠨ “ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᢉ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ”᠆᠆ ᠢ᠋ᠶᠠᠷ ᠰᠣᠩᢉᠢᠨᠠᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠳᠡᢉᠦᠷᢉᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠖᠒ ᠆ ᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠠ᠃ᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠭ᠂ “ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᢉ ᠪᠠᠭᠰᠢ”᠆ ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠩᢉᠢᠨᠠᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠳᠡᢉᠦᠷᢉᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠖᠒ ᠆ ᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠷ᠃ᠨᠡᠷᠡᢉᠦᠶᠢᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

Дунд насны охидын ангилалд:
1-р байрт:    Э.Болорцэцэг багштай З.Цэлмүүн ахлагчтай Баянзүрх дүүргийн 33-р сургууль,
2-р байрт:    Б.Ариунболд багштай Б.Минжин ахлагчтай Сүхбаатар дүүргийн 31-р сургууль,
3-р байрт:    С.Үнэнбат багштай Б.Солонго ахлагчтай Чингэлтэй дүүргийн 117-р сургуулийн баг тамирчид тус тус шалгарсан.
ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ᠋ ᠥᢈᠢᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠠᠩᢉᠢᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ:
᠑᠆ ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ:    ᠡ᠃ᠪᠣᠯᠤᠷᠴᠡᠴᠡᢉ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠵᠠ᠃ᠴᠡᠯᠮᠡᢉᠦᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠦᢈᠡ ᠳᠡᢉᠦᠷᢉᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠓᠓ ᠆ ᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂
᠒᠆ ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ:    ᠪ᠃ᠠᠷᠢᠭᠤᠨᠪᠣᠯᠤᠳ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠪ᠃ᠮᠢᠨᠵᠢᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᢈᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠳᠡᢉᠦᠷᢉᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠓᠑ ᠆ ᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂
᠓᠆ ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ:    ᠰ᠃ᠦᠨᠡᠨᠪᠠᠲᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠪ᠃ᠰᠣᠯᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠩᢉᠡᠯᠲᠡᠢ ᠳᠡᢉᠦᠷᢉᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠑᠑᠗᠆ ᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

Дунд насны хөвгүүдийн ангилалд:
1-р байрт:Н.Билгүүн багштай Э.Өнөболд ахлагчтай Багануур дүүргийн “Гүн галуутай” цогцолбор сургууль,
2-р байрт:    З.Бямбажав багштай Б.Билэгт ахлагчтай Баянгол дүүргийн “Оюуны ундраа” цогцолбор сургууль,
3-р байрт:    Н.Шижирбат багштай Д.Тайшир ахлагчтай Баянзүрх дүүргийн 33-р сургууль

ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ᠋ ᢈᠥᠪᠡᢉᠦᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠠᠩᢉᠢᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ:
᠑᠆ ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ:ᠨ᠋᠃ᠪᠢᠯᠢᢉᠦᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠡ᠃ᠥᠨᠢᠪᠣᠯᠤᠳ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠳᠡᢉᠦᠷᢉᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ “ᢉᠦᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ” ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂
᠒᠆ ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ:    ᠵᠠ᠃ᠪᠢᠮᠪᠠᠵᠠᠪ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠪ᠃ᠪᠢᠯᠢᢉ ᠲᠦ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠩᠭᠣᠣᠯ ᠳᠡᢉᠦᠷᢉᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ “ᠣᠶᠤᠨ ᠤ᠋ ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ” ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂
᠓᠆ ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ:    ᠨ᠋᠃ᠰᠢᠵᠢᠷᠪᠠᠲᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠳ᠃ᠲᠠᠶᠢᠰᠢᠷ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠦᢈᠡ ᠳᠡᢉᠦᠷᢉᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠓᠓ ᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

Дунд насны охидоос “Шилдэг тоглогч”-оор Баянзүрх дүүргийн 33-р сургуулийн сурагч У.Цолмон, хөвгүүдээс Багануур дүүргийн “Гүн галуутай” цогцолбор сургуулийн сурагч Э.Мөнх-Эрдэнэ нар нар тус тус шалгарч, цом, медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагналын эзэд болсон. ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ᠋ ᠥᢈᠢᠳ ᠠ᠋ᠴᠠ “ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᢉ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ”᠆᠆ ᠢ᠋ᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠦᢈᠡ ᠳᠡᢉᠦᠷᢉᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠓᠓ ᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠤ᠃ᠴᠣᠯᠮᠤᠨ᠂ ᢈᠥᠪᠡᢉᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠳᠡᢉᠦᠷᢉᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ “ᢉᠦᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ” ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡ᠃ᠮᠥᠩᢈᠡ ᠆ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠨᠠᠷ ᠨᠠᠷ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠣᠮᠤ᠂ ᠮᠧᠳᠠᠯ᠂ ᠡᠷᢉᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠮᠥᠩᢉᠦᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
Дунд насны ангилалд охидын багаас “Шилдэг багш”-аар Баянзүрх дүүргийн 33-р сургуулийн багш Э.Болорцэцэг, хөвгүүдийн багаас Багануур дүүргийн “Гүн галуутай” цогцолбор сургуулийн багш Н.Билгүүн нар нар тус тус шалгарч, цом, медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагналын эзэд болсон. ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ᠋ ᠠᠩᢉᠢᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠥᢈᠢᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠ᠋ᠴᠠ “ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᢉ ᠪᠠᠭᠰᠢ”᠆᠆ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠦᢈᠡ ᠳᠡᢉᠦᠷᢉᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠓᠓ ᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡ᠃ᠪᠣᠯᠤᠷᠴᠡᠴᠡᢉ᠂ ᢈᠥᠪᠡᢉᠦᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠠᠭ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠳᠡᢉᠦᠷᢉᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ “ᢉᠦᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ” ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨ᠃ᠪᠢᠯᠢᢉᠦᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠣᠮᠤ᠂ ᠮᠧᠳ᠋ᠠᠯ᠂ ᠡᠷᢉᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠮᠥᠩᢉᠦᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

                                                 Ахлах насны охидын ангилалд:          

1-р байрт:    Э.Мөнх-Эрдэнэ багштай О.Ууганцэцэг ахлагчтай Баянгол дүүргийн “Оюуны ундраа” цогцолбор сургууль,

2-р байрт:    О.Оюун-Эрдэнэ багштай М.Мягмар-Ундраа ахлагчтай Сонгинохайрхан дүүргийн “Өнөр” цогцолбор сургууль,

3-р байрт:    Б.Алтанхуяг багштай Э.Мишээл ахлагчтай Сонгинохайрхан дүүргийн 42-р сургууль

ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ᠋ ᠥᢈᠢᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠠᠩᢉᠢᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ:          

᠑᠆ ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ:    ᠡ᠃ᠮᠥᠩᢈᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠣ᠃ᠤᠤᠭᠠᠨᠴᠡᠴᠡᢉ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠩᠭᠣᠣᠯ ᠳᠡᢉᠦᠷᢉᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ “ᠣᠶᠤᠨ ᠤ᠋ ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ” ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂

᠒᠆ ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ:    ᠣ᠃ᠣᠶᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠮᠠ᠃ᠮᠢᠭᠮᠠᠷ ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠣᠩᢉᠢᠨᠠᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠳᠡᢉᠦᠷᢉᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ “ᠥᠨᠢᠷ” ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂

᠓᠆ ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ:    ᠪ᠃ᠠᠯᠲᠠᠨᠬᠤᠶᠠᠭ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠡ᠃ᠮᠢᠰᠢᠶᠡᠯ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠣᠩᢉᠢᠨᠠᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠳᠡᢉᠦᠷᢉᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠔᠒ ᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

Ахлах насны хөвгүүдийн ангилалд:
1-р байрт:    Э.Батбямба багштай С.Занданшатар ахлагчтай Хан-Уул дүүргийн “Орхон хасу” сургууль
2-р байрт:    Н.Шижирбат багштай Б.Хүслэн ахлагчтай Баянзүрх дүүргийн 33-р сургууль
3-р байрт:    Т.Одмаа багштай П.Очиржанцан ахлагчтай Чингэлтэй дүүргийн 23-р сургуулийн багууд тус тус шалгарсан.

ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ᠋ ᢈᠥᠪᠡᢉᠦᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠠᠩᢉᠢᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ:
᠑᠆ ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ:    ᠡ᠃ᠪᠠᠲᠤᠪᠢᠮᠪᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠰ᠃ᠽᠠᠨᠳᠠᠨᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠡᢉᠦᠷᢉᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ “ᠣᠷᠬᠤᠨ ᠬᠠᠰᠤ” ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ
᠒᠆ ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ:    ᠨ᠋᠃ᠰᠢᠵᠢᠷᠪᠠᠲᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠪ᠃ᢈᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠦᢈᠡ ᠳᠡᢉᠦᠷᢉᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠓᠓ ᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ
᠓᠆ ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ:    ᠲᠥ᠃ᠣᠳᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠫ᠃ᠸᠴᠢᠷᠵᠠᠩᠴᠠᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠩᢉᠡᠯᠲᠡᠢ ᠳᠡᢉᠦᠷᢉᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠒᠓ ᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠤ᠋ᠳ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

Ахлах насны охидын ангилалд “Шилдэг тоглогч”-оор Баянгол дүүргийн “Оюуны ундраа” цогцолбор сургуулийн сурагч Т.Маралжингоо, хөвгүүдийн ангилалд Хан-Уул дүүргийн “Орхон хасу” сургуулийн сурагч Т.Гүен нар тус тус нар тус тус шалгарч, цом, медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагналын эзэд болсон. ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ᠋ ᠥᢈᠢᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠠᠩᢉᠢᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ “ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᢉ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ”᠆᠆ ᠢ᠋ᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠩᠭᠣᠣᠯ ᠳᠡᢉᠦᠷᢉᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ “ᠣᠶᠤᠨ ᠤ᠋ ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ” ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠲᠥ᠃ᠮᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠨᠭᠣᠤ᠎ᠠ᠂ ᢈᠥᠪᠡᢉᠦᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠠᠩᢉᠢᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠡᢉᠦᠷᢉᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ “ᠣᠷᠬᠤᠨ ᠬᠠᠰᠤ” ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠲᠥ᠃ᢉᠦᠶᠦᠨ ᠨᠠᠷ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠨᠠᠷ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠣᠮᠤ᠂ ᠮᠧᠳᠠᠯ᠂ ᠡᠷᢉᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠮᠥᠩᢉᠦᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

Ахлах насны охидын ангилалд “Шилдэг багш”-аар Баянгол дүүргийн “Оюуны ундраа” цогцолбор сургуулийн багш Э.Мөнх-Эрдэнэ, хөвгүүдийн ангилалд Хан-Уул дүүргийн “Орхон хасу” сургуулийн багш Э.Мөнх-Эрдэнэ нар тус тус шалгарч, цом, медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагналын эзэд болсон. ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ᠋ ᠥᢈᠢᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠠᠩᢉᠢᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ “ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᢉ ᠪᠠᠭᠰᠢ”᠆ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠨᠭᠣᠣᠯ ᠳᠡᢉᠦᠷᢉᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ “ᠣᠶᠤᠨ ᠤ᠋ ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ” ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡ᠃ᠮᠥᠩᢈᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᢈᠥᠪᠡᢉᠦᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠠᠩᢉᠢᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠡᢉᠦᠷᢉᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ “ᠣᠷᠬᠤᠨ ᠬᠠᠰᠤ” ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡ᠃ᠮᠥᠩᢈᠡ ᠆ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠣᠮᠤ᠂ ᠮᠧᠳᠠᠯ᠂ ᠡᠷᢉᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠮᠥᠩᢉᠦᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

НИЙСЛЭЛИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂ ᠰᠫᠤᠷᠲ ᠤ᠋ᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ