Түүхэн замнал

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

СПОРТЫН ХОРООНЫ ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

                                  

1962.11.24

МАХН-ын Төв Хорооны Улс төрийн Товчооны 1962 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 363 дугаар тогтоолоор Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны дэргэд “Улаанбаатар хотын Нийгэмлэгүүдийг удирдах товчоо”-г байгуулж, даргын үүргийг Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны хариуцлагатай нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байсан Б.Донров гэдэг хүн хавсран гүйцэтгэж байв

1963.11.12

Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны 1963 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 270 дугаар захирамжаар Хотын нийгэмлэгүүдийг Удирдах товчооны даргаар Ц.Лувсандашийг 1963 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс томилон ажиллуулсан

1965 он

Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны 1965 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 244 дүгээр захирамжаар Улаанбаатар хотын Биеийн тамир, спортын Эвлэлийн зөвлөлийн даргаар Ш.Цэрэндашийг 1965 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн томилон ажиллуулсан

1965 он

БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 1965 оны 361 дүгээр тогтоолоор Улаанбаатар хотын “Биеийн тамир, спортын Эвлэлийн зөвлөл” нэртэй болгосон

1979 он

БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 1979 оны 37 дугаар тогтоолоор “Биеийн тамир, спортын хороо” болгон бүтэц, зохион байгуулалтын хувьд өөрчилсөн. Ш.Цэрэндаш нь Улаанбаатар хотын Биеийн тамир, спортын Эвлэлийн зөвлөлөөс эхлэн Биеийн тамир, спортын хорооны даргын албыг 1981 он хүртэл хашсан

1991 он

БНМАУ-ын Засгийн газрын 1991 оны 43, 139, Улаанбаатар хотын АХГЗ-ны 235-р тогтоолыг үндэслэн Улаанбаатар хотын АХГЗ-ны 1992 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 17 дугаар тогтоолоор Райодын БТСХ-дыг 1992 оны 2-р сарын 01-нээс эхлэн Райодын Залуучууд, спортын хороо болгосон.

1991 он

БНМАУ-ын Улаанбаатар хотын АХГЗ-ны 1991 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн 210 дугаар тогтоолоор Хотын Биеийн тамир, спортын хороонд Шатрын клубын зориулалтаар ашиглаж байсан 170 ам.м талбай бүхий 31.0 мянган төгрөгийн өртөгтэй байшинг албан конторын зориулалтаар эзэмшүүлэх шийдвэр гаргажээ.

1992 он

1992 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн 121 дүгээр тогтоолоор Улаанбаатар хотын Биеийн тамир, спортын хорооны 30 жилийн ойг тэмдэглэв.

1994 он

Монгол улсын Засгийн газрын 1994 оны 50 дугаар тогтоолыг үндэслэн Нийслэлийн Засаг даргын 1994 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А-54 дугаар захирамжаар нийслэлийн болон дүүргүүдийн Засаг даргын дэргэдэх залуучууд, спортын хороодыг татан буулгаж, нийслэлийн Засаг даргын дэргэд Биеийн тамир, спортын хороог, дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын дэргэд Биеийн тамир, спортын сургалтын төвүүдийг байгуулах шийдвэр гарч нийслэлийн Биеийн тамир, спортын хорооны даргаар Д.Содномзундуй 1981 оноос 2002 оны 10 дугаар сар хүртэл улиран ажилласан байна. 2002 оны 10 дугаар сараас 2005 оны 03 дугаар сар хүртэл тус хорооны даргаар Ч.Наранбаатар ажилласан.

2002 он

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлын 2003 оны 10 дугаар сарын 31-ний  43 дугаар тогтоолоор Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвчийг шинэчлэн батлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын 2002 оны 58 дугаар тогтоолын хавсралтын Эрүүл мэндийн Сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд “Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг” гэсэн хэсэгт “35. Биеийн тамир, спортын Улсын хороо” гэж нэмэх шийдвэр гаргасан.

2003 он

Монгол Улсын Их Хурлаас 2003 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр Монгол Улсын “Биеийн тамир, спортын тухай” хуулийг баталсны дагуу “Биеийн тамир, спортын Үндэсний төв” статустай байсан биеийн тамир, спортын дээд байгууллага маань Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч Агентлаг – Биеийн тамир, спортын Улсын хороо болсноор манай хороо Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч Агентлаг Биеийн тамир, спортын хороо болж үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн төлөвлөгөө, албан тушаал /ажлын байр/-ын тодорхойлолтыг 2003 ондоо багтаан өөрчилсөн.

2005 он

Монгол улсын Төрийн албаны зөвлөлийн шийдвэрээр Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын хорооны дарга Ч.Наранбаатар Биеийн тамир, спортын Улсын хорооны даргын албан тушаалд томилогдсоноор Нийслэлийн Засаг даргын шийдвэрээр 2005 оны 04 дүгээр сараас тус хорооны даргаар Ж.Ганболд томилогдон ажиллаж байна

2008 он

Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 68 дугаар тогтоолоор Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч Агентлаг – Биеийн тамир, спортын хороог “Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч Агентлаг – Биеийн тамир, спортын газар” гэж өөрчилсөн.

2016 он

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн 8 дугаар тогтоолоор Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч Агентлаг – Биеийн тамир, спортын газрыг “Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч Агентлаг – Нийтийн Биеийн тамир, спортын хороо” гэж өөрчилсөн.

 

 

 

о    О    о