Түүхэн замнал

Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 360 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/1059 дүгээр захирамжаар Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газрын бүтэц орон тоо өөрчлөгдөж, “Захиргаа, төлөвлөлт, санхүүгийн”, “Спорт, нийтийн биеийн тамирын” гэсэн зохион байгуулалтын 2 хэлтэс, 16 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.