Home Түүхэн замнал

НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН  ХОРООНЫ 

ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

 

 

Монгол Ардын Хувьсгалт Намын Төв Хорооны Улс төрийн Товчооны 1962 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 363 дугаар тогтоолоор Улаанбаатар хотын Ардын депутатын Хурлын Гүйцэтгэх Захиргааны дэргэд “Улаанбаатар хотын Нийгэмлэгүүдийг удирдах товчоо”-г байгуулжээ.

Нийслэлийн биеийн тамир, спортын зохион байгуулалт, удирдлагыг сайжруулах зорилгоор Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Сайд нарын Зөвлөлийн 1965 оны 361 дүгээр тогтоолоор Улаанбаатар хотын “Нийгэмлэгүүдийг удирдах товчоо”-г Улаанбаатар хотын “Биеийн тамир, спортын Эвлэлийн зөвлөл” болгон өөрчилсөн.

Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Сайд нарын Зөвлөлийн 1979 оны 37 дугаар тогтоолоор Улаанбаатар хотын Биеийн тамир, спортын Эвлэлийн зөвлөлийг “Биеийн тамир, спортын хороо” болгон бүтэц, зохион байгуулалтын хувьд өөрчилсөн байна.

Монгол улсын Засгийн газрын 1994 оны 50 дугаар тогтоолыг үндэслэн Нийслэлийн Засаг даргын 1994 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А-54 дугаар захирамжаар нийслэлийн болон дүүргүүдийн Засаг даргын дэргэдэх залуучууд, спортын хороодыг татан буулгаж, нийслэлийн Засаг даргын дэргэд Биеийн тамир, спортын хороог, дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын дэргэд Биеийн тамир, спортын сургалтын төвүүдийг байгуулжээ.

Монгол Улсын Их Хурлаас 2003 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр Монгол Улсын “Биеийн тамир, спортын тухай” хуулийг баталсны дагуу “Биеийн тамир, спортын Үндэсний төв” статустай байсан биеийн тамир, спортын дээд байгууллагыг Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч Агентлаг – Биеийн тамир, спортын Улсын хороо болгож манай байгууллагыг Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч Агентлаг Биеийн тамир, спортын хороо болгож үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн төлөвлөгөө, албан тушаал /ажлын байр/-ын тодорхойлолтыг 2003 ондоо багтаан өөрчилсөн.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 68 дугаар тогтоолоор манай байгууллагын нэрийг “Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг – Биеийн тамир, спортын газар” статустай болгон өөрчилж, Нийслэлийн Засаг даргын 2009 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 14 дүгээр захирамжаар орон тоог 8 хүртэл байхаар шинэчлэн тогтоосон.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн 08 дугаар тогтоолоор манай байгууллагын нэрийг “Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг – Нийтийн биеийн тамир, спортын хороо” статустай болгон өөрчилж, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 635 дугаар захирамжаар бүтэц зохион байгуулалтыг 2 хэлтэс, орон тоог 16 хүртэл байхаар шинэчлэн тогтоосон.

Тус хорооны харъяалалд нийслэлийн 9 дүүрэгт Биеийн тамир, спортын хороод ажиллаж, нийслэл, дүүргийн хэмжээнд биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна.

 

НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХОРОО