Үйл ажиллагааны ил тод байдал

2021 он

Нийслэлийн Спортын хорооны 2021 оны үйл ажиллагааны ил тод байлын үзүүлэлт, тайлан 

Mонгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт2020 он

Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт

2019 он

Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг нийгмийн үндсэн чиглэлийн биелэлт

Байгууллагын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

2018 оны бүтээн байгуулалтын ажлууд

Цогц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2018 оны төлөвлөгөө

Цогц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2017 оны төлөвлөгөө

Цогц хөтөлбөрийн биелэлт-2017

2017-03-13 А-15 Ажил танилцуулах – Туршлага солилцох өдөр-ийг зохион байгуулах тухай

2017-11-23 А-70 Даргын дэргэдэх Удирдлагын зөвлөл байгуулах тухай

2017-10-24 А-66 Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай

БТС-ын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

НБТСГ-ын 2015 оны БТС-ын тухай хуулийн хэрэгжилтийн төлөвлөгөө

Нийслэлд хэрэгжүүлэх цогц хөтөлбөрийн төлөвлөгөө

МУ-д БТС-ыг хөгжүүлэх цогц хөтөлбөрийг нийслэлд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Гадаад арга хэмжээний төлөвлөгөө

Гадаад харилцаа-2018 санал

Гадаад харилцаа-тайлан-2017

НБТСГ-ын 2016 оны гадаад арга хэмжээний төлөвлөгөө

НБТСГ-ын 2015 оны гадаад арга хэмжээний төлөвлөгөө

НБТСГ-ын 2015 оны гадаад арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

Байгууллагын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө:

ННБТСХ-ны 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

ННБТСХ-ны 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

НБТСГ-ын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

НБТСГ-ын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

НБТСГ-ын 2014 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан /жилээр/

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны сарын мэдээ

2018 оны 01-р сарын мэдээ

2018 оны 02-р сарын мэдээ

2018 оны 03-р сарын мэдээ

2018 оны 04-р сарын мэдээ

2018 оны 05-р сарын мэдээ

2018 оны 06-р сарын мэдээ

2018 оны 08-р сарын мэдээ

2018 оны 09-р сарын мэдээ

Байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагааны сарын мэдээ

2017 оны 01-р сарын мэдээ

2017 оны 02-р сарын мэдээ 

2017 оны хагас жилийн мэдээ

Байгууллагын 2016 оны үйл ажиллагааны сарын мэдээ

2016 оны 01-р сарын мэдээ

2016 оны 02-р сарын мэдээ

Байгууллагын 2015 оны үйл ажиллагааны сарын мэдээ

2015 оны 01-р сарын мэдээ

2015 оны 02-р сарын мэдээ

2015 оны 03-р сарын мэдээ

2015 оны 04-р сарын мэдээ

2015 оны 05-р сарын мэдээ

2015 оны 06-р сарын мэдээ

2015 оны 07-р сарын мэдээ

2015 оны 08-р сарын мэдээ

2015 оны 09-р сарын мэдээ

2015 оны 10-р сарын мэдээ

2015 оны 11-р сарын мэдээ

2015 оны 12-р сарын мэдээ