Home Үйл ажиллагааны ил тод байдал

 

 

БТС-ын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

НБТСГ-ын 2015 оны БТС-ын тухай хуулийн хэрэгжилтийн төлөвлөгөө

Нийслэлд хэрэгжүүлэх цогц хөтөлбөрийн төлөвлөгөө

МУ-д БТС-ыг хөгжүүлэх цогц хөтөлбөрийг нийслэлд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Гадаад арга хэмжээний төлөвлөгөө

НБТСГ-ын 2016 оны гадаад арга хэмжээний төлөвлөгөө

НБТСГ-ын 2015 оны гадаад арга хэмжээний төлөвлөгөө

НБТСГ-ын 2015 оны гадаад арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

Байгууллагын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө:

НБТСГ-ын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

НБТСГ-ын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

НБТСГ-ын 2014 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан /жилээр/

 

2015

2014

2013

2012

Байгууллагын 2016 оны үйл ажиллагааны сарын мэдээ

2016 оны 01-р сарын мэдээ

2016 оны 02-р сарын мэдээ

Байгууллагын 2015 оны үйл ажиллагааны сарын мэдээ

2015 оны 01-р сарын мэдээ

2015 оны 02-р сарын мэдээ

2015 оны 03-р сарын мэдээ

2015 оны 04-р сарын мэдээ

2015 оны 05-р сарын мэдээ

2015 оны 06-р сарын мэдээ

2015 оны 07-р сарын мэдээ

2015 оны 08-р сарын мэдээ

2015 оны 09-р сарын мэдээ

2015 оны 10-р сарын мэдээ

2015 оны 11-р сарын мэдээ

2015 оны 12-р сарын мэдээ