Нэг.Чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал

1.1.эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл, тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүнНийслэлийн Биеийн тамир, спортын газрын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөгөөний 2021, 2022 оны 3-р улирлын биелэлт
1.2.чиг үүрэг, бүтэц, зохион байгуулалт, хаяг, байршил, харилцах утасны дугаар, шуудангийн хаяг, олон нийттэй харилцах, мэдээлэл хүргэх нийгмийн сүлжээний хаяг;Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газрын дүрэм
Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газрын бүтэц зохион байгуулалт
1.3.эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт, үйл ажиллагааны тайлан, мэдээлэл хариуцагчийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит, санхүүгийн хяналт, шалгалтын тайлан, акт, дүгнэлт, албан шаардлага, зөвлөмж;НБТСГ-ын_Гүйцэтгэлийн_төлөвлөгөө_2023 оны эхний хагас жилийн шийдвэр
НБТСГ_Алсын_хараа_2050_2022_оны_биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ_үнэлгээ
НБТСГ_Гүйцэтгэлийн_2022_хагас_жил_биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ_үнэлгээ
НБТСГ_НЗДҮАХ_2022_3-р_улирал_биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ_үнэлгээ
1.4.хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээний тайлан;НБТСГ-хөрөнгө-оруулалтын-тайлан
Гадаад-арга-хэмжээ
1.5.хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайлан;НБТСГ_Алсын_хараа_2050_2022_оны_биелэлт_ХШҮ_ДДУЗХТэмдэглэл
НБТСГ_Гүйцэтгэлийн_2022_хагас_жил_биелэлт_ХШҮ_ДДУЗХТэмдэглэл
НБТСГ_НЗДҮАХ_2022_3-р_улирал_биелэлт_ХШҮ_ДДУЗХТэмдэглэл
Нийслэлийн-Засаг-даргын-2020-2024-оны-үйл-ажиллагааны-хөтөлбөрийн-дэлгэрэнгүй-тайлан
1.6.үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр, бусад эрх зүйн акт;НБТСГ-ын_Тогтоол шийдвэрийн 2023 оны эхний хагас жилийн шийдвэр
НБТСГ_Тогтоол_шийдвэр_биелэлт_2022_оны_хагас_жил
1.7.албан тушаалын тодорхойлолт, албан тушаалтны эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албаны харилцах утасны дугаар, албаны цахим шуудангийн хаяг;1.Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газрын даргын албан тушаалын тодорхойлолт
2.Захиргаа, төлөвлөлт, санхүүгийн хэлтсийн даргын албан тушаалын тодорхойлолт
3.Спорт, нийтийн биеийн тамирын хэлтсийн даргын албан тушаалын тодорхойлолт
4.Захиргаа, төлөвлөлт, санхүүгийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт
5.Спорт, нийтийн биеийн тамирын хэлтсийн ахлах мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт
6.Хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт
7.Хяналт – шинжилгээ үнэлгээ, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт
8.Эрх зүй, тогтоол шийдвэр хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт
9.Хэвлэл мэдээлэл, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт
10.Мэдээлэл технологи, судалгаа хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт
11.Өсвөр үе, залуучуудын спортын асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт
12.Спортын тэмцээн наадам, спорт холбоодын асуудал  хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт
13.Боловсролын байгууллага, ахмад, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн биеийн тамирын асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт
14.Төрийн болон аж ахуйн нэгж, байгууллага дахь биеийн тамирын асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт
1.8.өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ;НБТСГ-ын өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 2022 оны 1-р улирлын тайлан мэдээ, биелэлт
НБТСГ-ын өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 2022 оны 2-р улирлын тайлан мэдээ, биелэлт
1.9.хуульд өөрөөр заагаагүй бол хариуцсан салбарын үйл ажиллагааны статистик мэдээлэл;Биеийн тамир, спортын байгууллагын ажиллагчдын 2021 оны мэдээ;
Шинээр ашиглалтад орсон биеийн тамир, спортын барилга, байгууламжийн 2021 оны мэдээ;
Биеийн тамир, спортын гадаа талбайн 2021 оны мэдээ;
Цолтой тамирчид, шүүгчдийн 2021 оны мэдээ;
Бие бялдрын түвшин тогтоох сорилд хамрагдагчдын 2021 оны мэдээ;
Биеийн тамир, спортын тамирчдын 2021 оны мэдээ;
Зохион байгуулсан арга хэмжээний 2021 оны мэдээ;
Зохион байгуулсан арга хэмжээнд хамрагдагчдын 2021 оны мэдээ;
Зохион байгуулсан арга хэмжээнд хамрагдагчид /эмэгтэй/-ын 2021 оны мэдээ
1.10.мэдээлэл хариуцагчаас зохион байгуулах олон нийтийн арга хэмжээний хөтөлбөр.Биеийн-тамир-спортын-арга-хэмжээ

НБТСГ

2021 он

Нийслэлийн Спортын хорооны 2021 оны үйл ажиллагааны ил тод байлын үзүүлэлт, тайлан 

2020 он

Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт

2019 он

Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг нийгмийн үндсэн чиглэлийн биелэлт

Байгууллагын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

2018 оны бүтээн байгуулалтын ажлууд

Цогц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2018 оны төлөвлөгөө

Цогц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2017 оны төлөвлөгөө

Цогц хөтөлбөрийн биелэлт-2017

2017-03-13 А-15 Ажил танилцуулах – Туршлага солилцох өдөр-ийг зохион байгуулах тухай

2017-11-23 А-70 Даргын дэргэдэх Удирдлагын зөвлөл байгуулах тухай

2017-10-24 А-66 Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай

БТС-ын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

НБТСГ-ын 2015 оны БТС-ын тухай хуулийн хэрэгжилтийн төлөвлөгөө

Нийслэлд хэрэгжүүлэх цогц хөтөлбөрийн төлөвлөгөө

МУ-д БТС-ыг хөгжүүлэх цогц хөтөлбөрийг нийслэлд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Гадаад арга хэмжээний төлөвлөгөө

Гадаад харилцаа-2018 санал

Гадаад харилцаа-тайлан-2017

НБТСГ-ын 2016 оны гадаад арга хэмжээний төлөвлөгөө

НБТСГ-ын 2015 оны гадаад арга хэмжээний төлөвлөгөө

НБТСГ-ын 2015 оны гадаад арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

Байгууллагын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө:

ННБТСХ-ны 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

ННБТСХ-ны 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

НБТСГ-ын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

НБТСГ-ын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

НБТСГ-ын 2014 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан /жилээр/

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны сарын мэдээ

2018 оны 01-р сарын мэдээ

2018 оны 02-р сарын мэдээ

2018 оны 03-р сарын мэдээ

2018 оны 04-р сарын мэдээ

2018 оны 05-р сарын мэдээ

2018 оны 06-р сарын мэдээ

2018 оны 08-р сарын мэдээ

2018 оны 09-р сарын мэдээ

Байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагааны сарын мэдээ

2017 оны 01-р сарын мэдээ

2017 оны 02-р сарын мэдээ 

2017 оны хагас жилийн мэдээ

Байгууллагын 2016 оны үйл ажиллагааны сарын мэдээ

2016 оны 01-р сарын мэдээ

2016 оны 02-р сарын мэдээ

Байгууллагын 2015 оны үйл ажиллагааны сарын мэдээ

2015 оны 01-р сарын мэдээ

2015 оны 02-р сарын мэдээ

2015 оны 03-р сарын мэдээ

2015 оны 04-р сарын мэдээ

2015 оны 05-р сарын мэдээ

2015 оны 06-р сарын мэдээ

2015 оны 07-р сарын мэдээ

2015 оны 08-р сарын мэдээ

2015 оны 09-р сарын мэдээ

2015 оны 10-р сарын мэдээ

2015 оны 11-р сарын мэдээ

2015 оны 12-р сарын мэдээ