Үйл ажиллагааны ил тод байдал

2018 оны бүтээн байгуулалтын ажлууд

View Fullscreen

Цогц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2018 оны төлөвлөгөө

Цогц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2017 оны төлөвлөгөө

Цогц хөтөлбөрийн биелэлт-2017

2017-03-13 А-15 Ажил танилцуулах – Туршлага солилцох өдөр-ийг зохион байгуулах тухай

2017-11-23 А-70 Даргын дэргэдэх Удирдлагын зөвлөл байгуулах тухай

2017-10-24 А-66 Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай

БТС-ын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

НБТСГ-ын 2015 оны БТС-ын тухай хуулийн хэрэгжилтийн төлөвлөгөө

Нийслэлд хэрэгжүүлэх цогц хөтөлбөрийн төлөвлөгөө

МУ-д БТС-ыг хөгжүүлэх цогц хөтөлбөрийг нийслэлд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Гадаад арга хэмжээний төлөвлөгөө

Гадаад харилцаа-2018 санал

Гадаад харилцаа-тайлан-2017

НБТСГ-ын 2016 оны гадаад арга хэмжээний төлөвлөгөө

НБТСГ-ын 2015 оны гадаад арга хэмжээний төлөвлөгөө

НБТСГ-ын 2015 оны гадаад арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

Байгууллагын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө:

ННБТСХ-ны 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

ННБТСХ-ны 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

НБТСГ-ын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

НБТСГ-ын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

НБТСГ-ын 2014 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан /жилээр/

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны сарын мэдээ

2018 оны 01-р сарын мэдээ

2018 оны 02-р сарын мэдээ

2018 оны 03-р сарын мэдээ

2018 оны 04-р сарын мэдээ

2018 оны 05-р сарын мэдээ

2018 оны 06-р сарын мэдээ

2018 оны 08-р сарын мэдээ

2018 оны 09-р сарын мэдээ

Байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагааны сарын мэдээ

2017 оны 01-р сарын мэдээ

2017 оны 02-р сарын мэдээ 

2017 оны хагас жилийн мэдээ

Байгууллагын 2016 оны үйл ажиллагааны сарын мэдээ

2016 оны 01-р сарын мэдээ

2016 оны 02-р сарын мэдээ

Байгууллагын 2015 оны үйл ажиллагааны сарын мэдээ

2015 оны 01-р сарын мэдээ

2015 оны 02-р сарын мэдээ

2015 оны 03-р сарын мэдээ

2015 оны 04-р сарын мэдээ

2015 оны 05-р сарын мэдээ

2015 оны 06-р сарын мэдээ

2015 оны 07-р сарын мэдээ

2015 оны 08-р сарын мэдээ

2015 оны 09-р сарын мэдээ

2015 оны 10-р сарын мэдээ

2015 оны 11-р сарын мэдээ

2015 оны 12-р сарын мэдээ