Төрийн байгууллагын гүйцэтгэх тодорхой чиг үүргийг ТББ гүйцэтгэх талаар