Улсын их хурлын тогтоол

Биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай 2009 оны 95 дугаар тогтоол /энэ тогтоолыг 2018 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн “Тогтоол хүчингүй болсонд тооцох тухай” 60 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/