Ажлын байрны сул орон тооны талаарх мэдээлэл – ᠠᠵᠢᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠤ᠋ ᠰᠤᠯᠠ ᠣᠷᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠷᢈᠢ ᠮᠡᠳᠡᢉᠡᠯᠡᠯ