Хүний нөөцийн ил тод байдал

2020 он

Хүний нөөцийн стратеги, бодлого, түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх журам

Ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагаа

Байгууллагын албан хаагчдын ёс зүйн дотоод дүрэм

Ёс зүйн хороог шинэчлэн байгуулах тухай тушаал

Нийслэлийн Спортын хорооны төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тооны судалгаа

Хүний нөөцийг чадавхжуулах 2020 оны төлөвлөгөөний биелэлт

2018 он

Байгууллагын ажлын байрны жагсаалт, чиг үүрэг батлах тухай

2017 он

Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр батлах тухай

Байгууллагын хүний нөөцийн чиглэлээр 2017 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

Байгууллагын хүний нөөцийн чиглэлээр 2017 онд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт

2016 он

НБТСГ-аас Хүний нөөцийн хөгжил хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2016 оны төлөвлөгөө

2015 он

НБТСГ-аас Хүний нөөцийн хөгжил хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2015 оны төлөвлөгөө

НБТСГ-аас Хүний нөөцийн хөгжил хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2015 оны төлөвлөгөөний биелэлт