Хүний нөөцийн ил тод байдал

2023 он

Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам, загвар батлах тухай

Хүний нөөцийн 2023 оны эхний хагас жилийн дэлгэрэнгүй тайлан

Хүний нөөцийн стратеги, бодлого, түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх журам

2022 он

2021 он

Шинээр орсон ажилтны жагсаалт

Байгууллагын зардлаар суралцагчдын талаар

2020 он

Хүний нөөцийн стратеги, бодлого, түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх журам

Ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагаа

Байгууллагын албан хаагчдын ёс зүйн дотоод дүрэм

Байгууллагын зардлаар суралцагчдын талаар

Ёс зүйн хороог шинэчлэн байгуулах тухай тушаал

Нийслэлийн Спортын хорооны төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тооны судалгаа

Хүний нөөцийг чадавхжуулах 2020 оны төлөвлөгөөний биелэлт

2020 онд олгогдсон нэг удаагийн буцалтгүй тэтгэмжийн жагсаалт

2018 он

Байгууллагын ажлын байрны жагсаалт, чиг үүрэг батлах тухай

2017 он

Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр батлах тухай

Байгууллагын хүний нөөцийн чиглэлээр 2017 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

Байгууллагын хүний нөөцийн чиглэлээр 2017 онд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт

2016 он

НБТСГ-аас Хүний нөөцийн хөгжил хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2016 оны төлөвлөгөө

2015 он

НБТСГ-аас Хүний нөөцийн хөгжил хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2015 оны төлөвлөгөө

НБТСГ-аас Хүний нөөцийн хөгжил хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2015 оны төлөвлөгөөний биелэлт