Төсөв, гүйцэтгэл

2023 он

НБТСГ-ын 2023 оны төсөв

НБТСГ-ын 2023.01 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2023.02 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2023.03 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2023.05 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2023.06 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2023.07 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2023.08 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2023.11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2022 он

НБТСГ-ын 2022.01 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2022.02 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2022.03 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2022.04 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2022.05 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2022.06 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2022.07 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2022.08 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2022.09 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2022.10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2022.11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2022.12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2021 он

НБТСГ-ын 2021 оны төсвийн санал

НБТСГ-ын 2021.01 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2021.02 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2021.03 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2021.04 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2021.05 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2021.06 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2021.07 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2021.08 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2021.09 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2021.10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2021.11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2021.12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2020 он

НСХ-ны 2020 оны жилийн төсөв

НСХ-ны 2020-01 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НСХ-ны 2020-02 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НСХ-ны 2020-03 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НСХ-ны 2020-4 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НСХ-ны 2020-5 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НСХ-ны 2020-6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НСХ-ны 2020-7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НСХ-ны 2020-8 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НСХ-ны 2020-9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НСХ-ны 2020-10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НСХ-ны 2020-11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НСХ-ны 2020-12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2019 он

ННБТСХ-ны 2019 оны төсвийн төсөл

НСХ-ны 2019-01 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НСХ-ны 2019-02 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НСХ-ны 2019-03 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НСХ-ны 2019-04 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НСХ-ны 2019-05 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НСХ-ны 2019-06 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НСХ-ны 2019-07 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НСХ-ны 2019-08 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НСХ-ны 2019-09 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НСХ-ны 2019-10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НСХ-ны 2019-11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НСХ-ны 2019-12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2018 он

2018 оны батлагдсан төсөв

ННБТСХ-ны 2017 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТСХ-ны 2018 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТСХ-ны 2018 оны 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТСХ-ны 2018 оны 04-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТСХ-ны 2018 оны 05-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТСХ-ны 2018 оны 06-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТСХ-ны 2018 оны 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТСХ-ны 2018 оны 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТСХ-ны 2018 оны 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТСХ-ны 2018 оны 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТСХ-ны 2018 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТСХ-ны 2018 оны 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТСХ-ны 2018 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2017 он

ННБТСХ-ны 2016 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТСХ-ны 2017 оны 02-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТСХ-ны 2017 оны 03-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТСХ-ны 2017 оны 04-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТСХ-ны 2017 оны 05-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТСХ-ны 2017 оны 06-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТСХ-ны 2017 оны 07-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТСХ-ны 2017 оны 08-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТСХ-ны 2017 оны 09-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТСХ-ны 2017 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТСХ-ны 2017 оны 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТСХ-ны 2017 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2016 он

НБТСГ, хороодын 2016 оны төсвийн төсөл

НБТСГ-ын 2016 оны төсвийн хуваарь

НБТСГ-ын 2016 оны 01-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2016 оны 02-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2016 оны 03-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2016 оны 04-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2016 оны 05-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2016 оны 06-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2016 оны 07-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2016 оны 08-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТСХ-ны 2016 оны 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТСХ-ны 2016 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТСХ-ны 2016 оны 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ННБТСХ-ны 2016 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2015 он

НБТСГ-ын 2015 оны төсөв

НБТСГ-ын 2015 оны 02-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2015 оны 03-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2015 оны 04-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2015 оны 05-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2015 оны 06-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2015 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан

НБТСГ-ын 2015 оны 07-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2015 оны 08-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2015 оны 09-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2015 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан

НБТСГ-ын 2015 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2015 оны 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2015 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

НБТСГ-ын 2015 оны санхүүгийн тайлан

2014 он

НБТСГ-ын 2014 оны төсөв

НБТСГ-ын 2014 оны төсвийн гүйцэтгэл

НБТСГ-ын 2014 оны 4-р улирлын тайлан

Aудитын гэрчилгээ-НБТСГ-ын 2014 oны сaнхүүгийн тaйлaн-Aудитын тaйлaн