Тэргүүлэх чиглэл

  1. Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх
  2. Үндэсний спорт болон бусад спортыг хөгжүүлэх
  3. Төрийн үйлчилгээг хүргэх