Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт

2024 он

НБТСГ-ын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн 2024 оны 1-р улирлын тайлан мэдээ, биелэлт

 

2023 он

НБТСГ-ын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн 2023 оны 4-р улирлын тайлан мэдээ, биелэлт

НБТСГ-ын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн 2023 оны 3-р улирлын тайлан мэдээ, биелэлт

НБТСГ-ын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн 2023 оны 2-р улирлын тайлан мэдээ, биелэлт

НБТСГ-ын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн 2023 оны 1-р улирлын тайлан мэдээ, биелэлт

 

2022 он

НБТСГ-ын өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 2022 оны 4-р улирлын тайлан мэдээ, биелэлт

НБТСГ-ын өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 2022 оны 3-р улирлын тайлан мэдээ, биелэлт

НБТСГ-ын өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 2022 оны 2-р улирлын тайлан мэдээ, биелэлт

НБТСГ-ын өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 2022 оны 1-р улирлын тайлан мэдээ, биелэлт

 

2021 он

НБТСГ-ын Өргөдөл_гомдлын_шийдвэрлэлтийн_тайлан_20211228

НСХ-ны өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 2021 оны 3-р улирлын тайлан мэдээ, биелэлт

НСХ-ны өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 2021 оны 2-р улирлын тайлан мэдээ, биелэлт

НСХ-ны өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 2021 оны 1-р улирлын тайлан мэдээ, биелэлт