Home Үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөгөө

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР

СТРАТЕГИ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ

ХЭТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

/2010-2012/

 

 

 Улаанбаатар хот

2010 он

 

ГАРЧИГ

 

УДИРТГАЛ ……………………………………………………………………..                  3

  1. ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН МЭДЭГДЭЛ ………………………………….                  4
  2. НИЙСЛЭЛИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗРЫН СТРАТЕГИЙН ҮНДСЭН  ЗОРИЛТУУД …………….………………………..…………………..                                         6

3.1. АЛСЫН ХАРАА …………………………………………………………….                    6

3.2. ЭРХЭМ ЗОРИЛГО, ЭРХЭМЛЭХ ЗАРЧИМ ……..……………………….                     6

3.3. ОРЧНЫ  ШИНЖИЛГЭЭ ……………………………………………………                      7

3.4. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ ….……..……..……..                      8

3.5. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХАМРАХ ХҮРЭЭ ………………………………                       8

3.6. 2010 ОНД НИЙЛҮҮЛЭХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН …………………………….                       9

 1. БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД 2010-2012 ОНД НИЙЛҮҮЛЭХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН .…………………………..….                                                11

4.1.        2010-2012 ОНД НИЙЛҮҮЛЭХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН…….……………                        11

4.1.1. БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХӨГЖЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИНГ

БҮРДҮҮЛЭХ ТАЛААР ………………………..………….                                                11

4.1.2. БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХӨГЖЛИЙН МАТЕРИАЛЛАГ, ОРЧИН

НӨХЦЛИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ ТАЛААР ………………………                                          12

4.1.3. ХҮН АМЫН ДУНД ЗОХИОХ БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН

АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААР …………………..……………                          13

4.1.4. БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХӨГЖЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ,

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЛААР ……………..…                         14

4.2. БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ ……………………….………..………                      14

4.3. ХЯНАЛТЫН МЕХАНИЗМ ……………………..………………………….                             16

4.3.1. САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ………………………………………..……..                        16

4.3.2. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЯНАЛТ ……………………………………….                       16

4.3.3. УДИРДЛАГЫН ЗҮГЭЭС ШИЙДВЭР ГАРГАХ ҮЙЛ ЯВЦАД ТАВИХ  ХЯНАЛТ ……………………………………………………………                                                                     17

4.3.4. ШИЙДВЭРИЙН БИЕЛЭЛТЭД ТАВИХ ХЯНАЛТ ………………………                         17

5. ТӨСӨВЛӨСӨН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН .……..…………………..…..                        18

5.1. ТӨСӨВЛӨСӨН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН БОДИТ БАЙДЛЫН

       ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ …………..………………………….……..                                        18

5.2. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БОДЛОГО БА ТӨСВИЙН

       ТААМАГЛАЛЫН ТАЛААРХИ МЭДЭГДЭЛ ……………….…                                      18

5.3. ТӨСӨВЛӨСӨН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН НЭМЭЛТ ТОДРУУЛГУУД ……………..………………………….……………..……                                                                 21

6. ӨМЧЛӨЛИЙН БУСАД ЗОРИЛТУУД ……………………..………….….                       22

6.1. ӨМЧЛӨЛИЙН ЗОРИЛТ ………………………………………..……………                     22

ӨМЧЛӨЛИЙН ЗОРИЛТ 1  ……………………………………..………..                               22

ӨМЧЛӨЛИЙН ЗОРИЛТ 2  ………………………………………………..                               22

ӨМЧЛӨЛИЙН ЗОРИЛТ 3  ……………………………………..……….…..                                23

6.2. ӨМЧЛӨЛИЙН ЭРХИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХТЭЙ ХОЛБООТОЙ БУСАД ЗОРИЛТ ……..………………………….……………..……….……………….                                                     23

6.3. НӨӨЦИЙН АШИГЛАЛТ, САЙЖРУУЛАЛТ ……………..…………..                           24

6.3.1. ХҮНИЙ НӨӨЦ ………………………………………………….……                            24

6.3.2. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГО …………………………….……….                           25

А. Ажилтан сонгон шалгаруулах талаар ……………………….                       25

Б. Хүний нөөцийг чадваржуулах талаар ……………………….                       25

6.3.3. БИЕТ ХӨРӨНГИЙН НӨӨЦ …………………………………….……..                       26

6.3.4. САНХҮҮГИЙН НӨӨЦ ………………………………..…..…………..                           27

6.4. ЭРСДЭЛ ………………………………………………………………………                     27

            Болзошгүй өр төлбөр ……………………………………………………..           27           

            Хууль эрхийн актын үйлчлэлтэй холбоотой эрсдэл ……………..……           27           

            Өмчлөлийн өөрчлөлт …………………………………………………..…….           27           

            Бодлогын өөрчлөлт …………………………………………………...……..           28

            Хөрөнгийн алдагдал …………………………………………….…….……..           28

            Гадаад валютын ханшны өөрчлөлтийн эрсдэл …………………..……..          28

БАТЛАВ.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ

 Ц.ЦОГЗОЛМАА

 1. 1.    УДИРТГАЛ

Жилээс жилд өсөн нэмэгдэж байгаа нийслэлийн иргэдийн эрүүл мэндийг хамаалан бэхжүүлэх, тэдний бие бялдрын хөгжил, соёл боловсролыг дээшлүүлэх, ялангуяа өсвөр, залуу үеийг эрүүл чийрэг өсгөж төлөвшүүлэх, иргэдийн биеийн тамир, спортоор хичээллэх таатай орчин, нөхцлийг бүрдүүлэх, нийгмийн эрэлт, хэрэгцээг ханган хэрэгжүүлэхэд нийслэлийн биеийн тамир спортын байгуулагуудын удирдлага, зохион байгуулалт, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгож байгаа нөөц боломжийг хамгийн үр ашигтай ашиглах, дээд зэргээр дайчлах хувилбарыг сонгох стратеги боловсруулах чухал болж байна.

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагаас баримтлах эдийн засаг, нийгмийн бодлогын томоохон бүрэлдэхүүн хэсэг нь биеийн тамир, спортыг бүхий л талаар хөгжүүлэх явдал бөгөөд Биеийн тамир, спортын тухай хууль, Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөрүүд Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотод биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд энэхүү стратеги чиглэгдэнэ.

Энэхүү стратегийн төлөвлөгөө нь нэг талаас “Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай” хуулийн шаардлага боловч хамгийн гол нь биеийн тамир, спортын салбарын удирдлага, төлөвлөлтийг шинэ шатанд гаргахад дорвитой хувь нэмэр оруулах төдийгүй нийслэлийн биеийн тамир, спортын байгууллагуудын хөгжил дэвшлийг хангах бодлогын чиглэл, үйл ажиллагааны удирдамж  болох үүргийг гүйцэтгэх болно.

Төлөвлөгөөг боловсруулах явцад нийслэл дүүргийн БТС-ын байгууллагуудын нийлүүлэх бүтээгдэхүүнийг оновчтой тодорхойлох, тэдгээрт хамаарах гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүдийг сонгон боловсруулахад анхаарч шалгуур үзүүлэлтийг Ерөнхий менежерийн болон төрийн албан хаагчийн Үр дүнгийн гэрээнд харилцан уялдаатайгаар тусгахыг эрмэлзсэн болно.

Энэхүү хэтийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх явцад байгууллагын жил бүрийн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд дүн шинжилгээ хийж үнэлэлт, дүгнэлт өгч, цаашид хэрэгжүүлэх боломжуудыг илрүүлэн нэмэлт  тодотгол оруулж байх болно.

Энэхүү төлөвлөгөө нь байгууллагын жилийн ажлын төлөвлөгөөний эх үндэс болж өгөхийн зэрэгцээ стратегийн чиг хандлагыг тодорхойлж байгаа учраас ажилтан бүрийн ажлын чиглэл, хөшүүрэг болно.

 

 1. 2.    ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН МЭДЭГДЭЛ

Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газар нь “Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын албаны бүтцийг батлах” тухай Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны 68 дугаар тогтоолын дагуу “Биеийн тамир, спортын тухай” хууль болон бусад хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, биеийн тамир, спортын үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах үйл ажиллагааг нийслэлийн хэмжээнд эрхлэн зохион байгуулах Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг мөн.

Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газар нь нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамир, спортын салбарын бодлого, төлөвлөлт, түүний хэрэгжилтийн зохицуулалтыг эрхлэхийн зэрэгцээ түүний тогтвортой үйл ажиллагааг ханган, хүн амын дунд явуулах нийтийн биеийн тамир, спортын ажил, үйлчилгээг Нийслэлийн Засаг даргын өмнө хариуцдаг.

Үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө боловсруулах хэрэгцээ, зорилго нь хүн амын бие бялдар, чийрэгжилтийн өнөөгийн байдал, биеийн тамир, спортын тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмж, шийдвэрлэвэл зохих асуудлууд, үйлчлүүлэгчдийн эрэлт хэрэгцээ, хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, арга замыг судлан, тодорхойлоход оршино.

Нийслэл, дүүргийн биеийн тамир, спортын байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах, үр дүнд чиглэсэн удирдлагыг амжилттай нэвтрүүлэх, ажилтан нэг бүрийн ажлын гүйцэтгэлийг сайжруулах, нэгдсэн зорилго, үр дүнд чиглүүлэх явдалд энэ төлөвлөгөө бодит үүрэг гүйцэтгэнэ.

Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газрын зүгэээс Нийслэлийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч буюу Нийслэлийн Засаг даргатай байгуулсан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээний биелэлтийг хангахад ажлыг чиглүүлэх, төсвийг оновчтой хуваарилахад анхаарахын зэрэгцээ ажилтнуудын чадавхийг дээшлүүлэх, хариуцлага, санаачлагыг нэмэгдүүлэх, тэдний нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон ажлуудыг  тусгасан хэрэгжүүлэх болно.

 Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын

 газрын дарга                                     Ж.Ганболд

 2010 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр

 1. 3.    НИЙСЛЭЛИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗРЫН СТРАТЕГИЙН ҮНДСЭН ЗОРИЛТУУД

3.1. НИЙСЛЭЛИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗРЫН

АЛСЫН ХАРАА

 

Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газрын алсын хараа нь Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын иргэдийн бие бялдрыг чийрэгжүүлэх эрүүл мэндийг бэхжүүлэх, эрүүл аж төрөх хэв, маягийг хэвшүүлэх хөдөлгөөний хомсдолоос урьдчилан сэргийлэхэд биеийн тамир, спортын өдөр тутмын хэрэглээ, үйлчилгээг нэмэгдүүлж, үр дүнг дээшлүүлэх, тамирчдын амжилтыг тив, дэлхий, олимпийн түвшинд ахиулахад орчин үеийн шаардлага олон улсын жишиг, иргэдийн эрэлт хэрэгцээ үндэсний онцлогт нийцсэн биеийн тамир, спортоор хичээллэх таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлэх явдал мөн.

 3.2. ЭРХЭМ ЗОРИЛГО, ЭРХЭМЛЭХ ЗАРЧИМ:

НИЙСЛЭЛИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН

САЛБАРЫН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО НЬ:

 

Монгол Улсын нийслэлийн иргэдийг эрүүл чийрэг байлгах, тэдний биеийн тамир, спортоор хичээллэх болон тамирчдын амжилтыг олон улс, тив, дэлхий, олимпийн түвшинд хүргэх таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлэх явдал мөн.

 • Энэхүү эрхэм зорилгыг хангаж ажиллахын тулд дараахи үндсэн зарчмыг үйл ажиллагаандаа эрхэмлэнэ:
 • Нийслэлд биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх бодлого, чиглэлийг оновчтой тодорхойлж, салбарын тулгамдсан асуудлыг бодитой шийдвэрлэх, эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх, үр дүнг тооцож байх
 • Төрийн болон нутгийн удирдлагын бүх шатны байгууллага, төрийн бус байгууллага,  аж ахуйн нэгж, иргэдийн нэгдмэл үйл ажиллагаагаар хэрэгжих
 • Хэрэглэгчдэд нийцсэн биеийн тамир, спортын ажил, үйлчилгээг чанартай хүртээмжтэй хүргэх, тэдний эрүүл мэндийг сайжруулах, авъяас чадварыг хөгжүүлэхэд чиглүүлэх зарчмыг баримтлана.

 3.3. ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭ

 

НБТСГ-ын стратегийн зорилтыг зөв тодорхойлохын тулд өөрийн дотоод болон гадаад хүчин зүйлүүдийг “SWOT” шинжилгээний аргаар үнэлж, байгууллагын давуу болон сул тал, учирч болох эрсдэл, бэрхшээл, боломж нөхцлөө тодорхойлов.

Дотоод орчин

Давуу тал

Сул тал

- МУ-ын нутаг дэвсгэрийн хуваарилалт, түүний удирдлагын тухай хууль”, “Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль”, “Биеийн тамир, спортын тухай хууль”-ийн дагуу Нийслэлийн биеийн тамир спортын байгууллагуудын үйл ажиллагааг  хуульчилж өгсөн.

- “Биеийн тамир, спортын тухай” хууль, ЗГ-ын тогтоолын дагуу Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг болсон.

- НБТСГ-ын үйл ажиллагааны стратеги зорилт, ажлын байрны тодорхойлолт гарсан.

- Биеийн тамир, спортын байгууллагын санхүү, хүний нөөцийн чадавхи зохих түвшинд хүрсэн.

- Байгууллага төрийн захиргааны байгууллагын шинэ бүтэц, зохион байгуулалтаар ажиллаж байна.

- Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэхэд нийслэлийн төрийн болон болон нутгийн удирдлага, төрийн бус байгууллага иргэдийг татан оролцуулах боломжтой

- Өөрийн ажлын байр, зохих хэмжээний тоног төхөөрөмжтэй.-  Биеийн тамир, спортын салбарын урт ба дунд хугацааны бодлого, стратеги үгүйлэгдэж байна.

- Биеийн тамир, спортын салбарт стандартчилал хангалтгүй.

- Дүүргийн болон нийслэлийн биеийн тамир, спортын байгууллагын хүний болон санхүүгийн нөөц хязгаарлагдмал.

- Бодлого, хөтөлбөрөө хэрэгжүүлэх боломж, хөрөнгө мөнгө хязгаарлагдмал.

- Ажиллагсдын цалин хөлс, ажиллах нөхцөл, мэдлэг, мэргэшлээ дээшлүүлэх сургалт, нийгмийн асуудлаа шийдвэрлэх боломж, тогтвортой ажиллах баталгаа хангалтгүй.

- Салбарын хүний нөөцийн чадавхи сул.

- Салбарын хэмжээнд төрийн болон төрийн бус байгууллагын уялдаа муу.

- Салбарын эдийн засгийн харилцаа сул.

- Мэдээллийн сүлжээ байхгүй, компьютерийн хангамж хүрэлцээгүй.

Гадаад орчин

Боломж

Бэрхшээл

- “Биеийн тамир, спортын тухай” хууль, “Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх талаар төрөөс баримтлах бодлого” батлагдан гарч эрх зүйн орчин бүрдүүлэх ажлын эхлэл тавигдсан.

 

- Нийслэлийн бүх дүүрэгт Биеийн тамир, спортын хороод үйл ажиллагаа явуулдаг.

- Хөрш ОХУ, БНХАУ болон гадаад бусад орны биеийн тамир, спортын байгууллагатай холбоо тогтоон хамтран ажиллах, туршлага судлах.

- Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн дунд биеийн тамир, спортыг дэмжих хандлага, оролцоо нэмэгдсэн.

- Биеийн тамир, спортын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг хувийн хэвшлийн байгууллагуудын тоо нэмэгдсэн.- Хөдөө, орон нутгаас хүн амын шилжин ирэх хөдөлгөөнөөс хамааралтайгаар хүн амын төвлөрөл ихэссэн.

-  Хүн амын амжиргааны түвшин доогуур байна.

- Иргэд биеийн тамир, спортоор хичээллэх нийгмийн орчин нөхцөл хангалтгүй, хөрөнгө санхүүгийн хомсдолтой байдал

- Бусад салбартай харилцах харилцаа сул

- Хүн амын эрүүл мэндийг сайжруулахад чиглэгдсэн биеийн тамир, спортын зардал маш бага, орон нутгийн төсөвт биеийн тамир, спортын үйл ажиллагаатай холбогдолтой зардал тусгагддаггүй

- Биеийн тамир, спортыг дэмжих татварын болон бусад хууль, эрх зүйн орчин бүрдээгүй.

3.4. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ:

 

Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газар нь эрхэм зорилгынхоо хүрээнд үйл ажиллагааны стратегийн дор дурдсан зорилтыг хэрэгжүүлнэ.

 

Стратегийн зорилт 1 – Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газрын удирдлага, санхүү, эдийн засгийн төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох

Стратегийн зорилт 2 – Төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангаж, “Биеийн тамир, спортын тухай” хууль болон бусад хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, хүний нөөцийн хөгжлийг бүрдүүлэх,

Стратегийн зорилт 3 – Биеийн тамир, спортын материаллаг бааз, орчинг боловсронгуй болгох, спортын барилга байгууламжийг нэмэгдүүлэх, өмчлөх, ашиглахад хяналт тавих,

Стратегийн зорилт 4 – Биеийн тамир, спортын удирдлага, чанар, үр дүнг сайжруулахад статистик дүн мэдээ, мэдээлэл, сурталчилгааны чанарыг дээшлүүлэх,

Стратегийн зорилт 5 – Спортын салбарын бодлого, түүний хэрэгжилтийг зохицуулах,

Стратегийн зорилт 6 – Нийтийн биеийн тамирын бодлогын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үнэлгээ өгөх,

Стратегийн зорилт 7 – Спортын олон талт гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэн өргөжүүлэх

 

3.5. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газар нь “Биеийн тамир, спортын тухай хууль“ болон бусад хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, биеийн тамир, спортын мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах үйл ажиллагааг нийслэлийн хэмжээнд эрхлэн зохион байгуулах эрхтэй төрийн захиргааны байгууллага мөн.

Иймд Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газрын үйл ажиллагаа нь нийслэлийн хүн амыг биеийн тамир, спортоор хичээллэх, идэвхитэй хөдөлгөөн хийх, спортын өндөр амжилт гаргах боломжийг бүрдүүлэхтэй холбогдох хөтөлбөр, чиглэл, төсөл, журам, заавар гаргах, биелэлтийг хангуулах, зохицуулах, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, төрийн захиргааны удирдлагыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг хамарна.

Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газрын дэвшүүлсэн стратеги, зорилтуудыг хангаж, хэрэгжүүлэхийн тулд нийт 3 анги үндсэн бүтээгдэхүүн, үндсэн бүтээгдэхүүнийг дэмжих туслах ажил, үйлчилгээ 5-ыг нийлүүлэхээр төлөвлөж байна.

 

3.6. НИЙСЛЭЛИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗРААС

2010 ОНД НИЙЛҮҮЛЭХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Бүтээгдэхүүн

Төсөв

Бүтээгдэхүүний анги 1: Биеийн тамир, спортын хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэх  ажлыг зохион байгуулах

7.1 сая/төг

Бүтээгдэхүүний ангийн томъёолол: МУ-ын нийслэл Улаанбатар хотод Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх дунд болон урт хугацааны хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрийг олон улсын хөгжлийн чиглэл, хандлагийг уялдуулан боловсруулж батлуулах, “Халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хянах”, “Үндэсний спортыг хөгжүүлэх үндэсний болон нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх зэрэг ажлууд багтана. 
 Бүтээгдэхүүний анги 2: Нийслэлийн иргэдийн бие бялдрыг чийрэгжүүлэх, биеийн тамир, спортоор хичээллэх тав тухтай орчинг бүрдүүлэх, иргэдийг биеийн тамир, спортын үйл ажиллагаанд оролцуулах ажлыг өргөжүүлэх, иргэд, байгууллага, хамт олонд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэн хамтран ажиллах

166.0 сая/төг

Бүтээгдэхүүний ангийн томъёолол: Хүн амыг хөдөлгөөний хомсдолоос гаргах, урьдчилан сэргийлэх, бие бялдрын түвшинг тогтоох, дасгал хөдөлгөөн хийх гарын авлага, материалаар хангах, үндэсний спортыг хөгжүүлэх зэрэг ажлууд багтана. 
Бүтээгдэхүүний анги 3: Биеийн тамир, спортын байгууллагуудын ажилтнуудын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, ажлын үр дүнг үнэлж дүгнэх ажлыг боловсронгуй болгох

4.0 сая/төг

Бүтээгдэхүүний ангийн томъёолол: Биеийн тамир, спортын салбарын бодлого чиглэл, арга зүйн талаарх мэдээлэл сурталчилгааг холбогдох байгууллага, аж ахуйн нэгж иргэдэд хүргэж биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн үйл ажиллагааг удирдах мэдлэг ур чадвартай болгох, гарын авлага, материалаар хангах

 

НИЙСЛЭЛИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗРААС

2010 ОНД НИЙЛҮҮЛЭХ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ДЭМЖИН ТУСЛАХ

АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Бүтээгдэхүүн

Төсөв

Туслах ажил, үйлчилгээ 1: Биеийн тамир, спортын тухай хууль, төрийн бодлого, шийдвэрийн биелэлт, удирдлагын манлайлал, хүний нөөцийн хөгжлийг сайжруулах
Туслах ажил, үйлчилгээ томъёолол: Биеийн тамир, спортын салбарын эрх зүйн зохицуулалт, бодлого, шийдвэрийг салбарын ажилтан албан хаагчдад мэдээлэх замаар хүний нөөцийг хөгжүүлэх, улмаар удирдлагын манлайлал хийх үйл ажиллагаа багтана.
Туслах ажил, үйлчилгээ 2: Биеийн тамир, спортын орчин нөхцөл, барилга байгууламж, хэрэгслийг нэмэгдүүлэх, ашиглалтад хяналт тавих
Туслах ажил, үйлчилгээ томъёлол: Нийслэл дүүргийн хэмжээнд биеийн тамир, спортын барилга, байгууламж, зам талбай, техник, хэрэгсэлийн судалгаа тооцоог гаргаж, шаардлагатай материаллага баазын хангамжийг бүрдүүлэх үйл ажиллагаа явуулна.
Бүтээгдэхүүний анги 4: Биеийн тамир, спортын бодлогын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгч, хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлнэ.
Бүтээгдэхүүний ангийн томъёлол: Нийслэл дүүргийн төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, хувийн хэвшлийн байгууллага дахь биеийн тамирын хамтлагийн үйл ажиллагаанд   хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх ажлыг зохион байгуулах
Бүтээгдэхүүний анги 5: Биеийн тамир, спортын салбарын байгууллагын олон талт гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлнэ.
Бүтээгдэхүүний ангийн томъёлол: Хөрш зэргэлдээ ах дүү хотуудын биеийн тамир, спортын байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан баг тамирчид мэргэжилтнүүдээ харилцан солилцож туршлага судлуулах ажлыг зохи он байгуулах

 

4. НИЙСЛЭЛИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД 2010-2012 ОНД НИЙЛҮҮЛЭХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

 4.1. 2010-2012 ОНД НИЙЛҮҮЛЭХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Нийслэлийн Засаг даргын 2010-2012 онд хэрэгжүүлэх мөрийн хөтөлбөр, нийслэлийн жил бүрийн эдийн засаг, нийгмийн зорилтын хүрээнд дараахи бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэхээр төлөвлөж байна.

 4.1.1.  Биеийн тамир, спортын хөгжлийн

эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх талаар:

- “Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотод Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх талаар баримтлах бодлогын хөтөлбөрийг боловсруулж НИТХ-аар батлуулан гаргуулах,

- “Үндэсний спортыг хөгжүүлэх нийслэлийн дэд хөтөлбөр” боловсруулж батлуулах,

- Оюутны болон өсвөрийн шигшээ баг байгуулах, санхүүжүүлэх үйл ажиллагааны журмыг шинэчлэн боловсруулж батлуулах. 

Тоо хэмжээ, хугацаа:

Нийслэлд биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд гурван бүтээгдэхүүн нийлүүлнэ.

Нийт: 371.6 хүн өдөр зарцуулахаар төлөвлөсөн болно.

Чанар:

- Биеийн тамир, спортын холбогдолтой гаргах эрх зүйн баримт бичгүүдийг /тогтоол, шийдвэр, хөтөлбөрийн/ төслийг боловсруулахдаа дараахи чанарын шаардлага тавина.

- “Биеийн тамир, спортын тухай” хууль, Засгийн газар, НЗД-ын үйл ажиллагааны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийн зорилт, үндэсний хөтөлбөрийн зорилтуудтай нийцсэн байх,

- Монгол Улсын хөрөнгө, санхүүгийн нөөц, төсөвт нийцэх,

- Албан бичиг баримтын стандартын шаардлага хангах.

Өртөг:

- Дээрх ажлыг зохион байгуулахад 7.1 сая төгрөг зарцуулах болно.

  4.1.1.  Биеийн тамир, спортын хөгжлийн

материаллаг орчин нөхцлийг бүрдүүлэх талаар:

- нийслэл, дүүргийн хэмжээнд биеийн тамир, спортын цогцолборуудыг төрөлжсөн хэлбэрээр барьж байгуулах,

- орон сууц, гэр хорооллын дунд иргэдийн биеийн тамир, спортоор хичээллэх  биеийн тамир, чийрэгжүүлэлт, тоглоомын талбай байгуулах,

- албан газар, байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн төв, танхим байгуулан ашиглах,

- биеийн тамир, спортын техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн тоог нэмэгдүүлэх

Тоо хэмжээ, хугацаа:

Нийслэлийн 6 дүүрэгт усан бассейн бүхий спорт заал, нийт нийслэлийн хэмжээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн гаднах талбай, орон сууц хороо, хорооллын дунд хиймэл зүлэг, ногоон байгууламж бүхий орчин үеийн шаардлага, иргэдийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн 10-12 биеийн тамирын заал, талбайг нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар барьж байгуулна. Мөн нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байгаа биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн заал, танхим, талбайн тооллого судалгааг 2010-2011 онд хийнэ.

Чанар: – Шинээр баригдах биеийн тамир, спортын заал, танхим, төвүүдийн барилга байгууламж, зам, талбайн орчин нөхцлийг эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын шаардлагад нийцүүлэх,

- Хүмүүсийн нас, биеийн онцлогт тохирсон орчин үеийн техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр хангах.

Өртөг: 10.0 тэрбум төгрөг

4.1.3. Хүн амын дунд зохиох биеийн тамир, спортын

ажил, үйлчилгээний талаар:

- Нийтийг хамарсан бүх нийтийн гүйлт, явган аялалаас эхлээд “Хүн–хөдөлгөөн –хөгжил” уриан дор биеийн тамирын нэгдсэн ажил, үйлчилгээг жилд 10-аас доошгүй төрлөөр зохион байгуулна.

- Нийслэлийн иргэдийн бие бялдрын чийрэгжилтийн түвшинг жил бүр өсвөр үе, залуучууд, насанд хүрэгчдээр тогтоож үр дүнг тооцож байх.

- Жил бүр спортын 15-аас доошгүй төрлөөр Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулна.

- Тив, дэлхий, олон улсын спортын тэмцээнд тамирчдын бэлтгэх, оролцуулах, өөрийн оронд олон улсын тэмцээн зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх

- Оюутны болон өсвөрийн шигшээ багийг байгуулан ажиллуулж тамирчдын амжилтыг олон улсын түвшинд хүргэх,

Бүх нийтийг биеийн дасгал, хөдөлгөөнөөр эрүүл мэндээ хамгаалдаг, сонирхсон спортын төрлөөрөө тогтмол хичээллэн амжилт гаргах нөхцөл болгон

- 2009 оныг Оюутны спортын их наадмын,

- 2010 оныг Үндэсний спортын их наадмын,

- 2011 оныг Хүүхдийн спортын их наадам,

- 2012 оныг Бүх ард спортын их наадмыг жил болгон биеийн тамир, спортын уралдаан тэмцээнийг олон төрлөөр нийт хүн амын дунд зохион явуулна.

 

Тоо хэмжээ, хугацаа:

- Биеийн тамир, спортын дээрх 124 ажил, үйлчилгээг 2010-2012 онд зохион явуулна.  Нийт 8192 хүн өдөр зарцуулахаар төлөвлөсөн болно.

 

Чанар:

- Төсвийн  хөрөнгө, санхүүг үр ашигтай, хэмнэлттэй зарцуулах,

- Хүн амын биеийн тамир, спортоор хичээллэх идэвх санаачлагыг дэмжиж туслах,

- Тамирчдын спортын ур чадварыг дээшлүүлж олон улсын түвшинд хүрч өрсөлдөх хэмжээнд хүргэх,

- Биеийн тамир, спортыг иргэний эрүүл мэндийг хамгаалах өдөр тутмын ажил, үйлчилгээ болгох.

 

Өртөг: 240 сая төгрөг.

 

 4.1.1.  Биеийн тамир, спортын хөгжлийн мэдээлэл,

хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний талаар:

- Биеийн тамир, спортын үйл ажиллагааг төв, орон нутгийн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр тогтмол сурталчлах,

- Биеийн тамир, спортын мэдээллийг байгууллагын вэб сайтад байршуулан нийтэд мэдээлэх,

- Биеийн тамир, спортын салбарын бодлого, хөтөлбөр, зорилтын биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, тэдгээрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, үр дүнг дээшлүүлэх, илэрсэн дутагдлыг арилгахаар чиглэсэн удирдлагын шийдвэр гаргахад дотоод дэмжлэг үзүүлэх.

Тоо хэмжээ, хугацаа:

- Жилд хоёроос доошгүй бодлого, зорилтын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, улирал тутам мэдээллийн сангийн баяжилтыг вэб сайтад байршуулна. Нийт 1024 хүн өдөр зарцуулахаар төлөвлөсөн болно.

Чанар:

Мэдээлэл, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ нь чанарын дараахь шаардлагыг хангана.

- Батлагдсан журам, аргачлалын дагуу хийгдэх,

- Мэдээлэл, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ нь үнэн зөв байх,

- Санал, зөвлөмж нь цаг үеэ олсон байх.

Өртөг: 1.0 сая төгрөг.

      4.1.        НИЙСЛЭЛИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗРЫН

БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газар нь дээр дурьдсан бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх үйл ажиллагааг явуулахдаа Нийслэлийн Засаг даргын 2009 оны 14 дүгээр захирамжаар батлагдсан бүтэц, зохион байгуулалттайгаар ажиллана.

 4.3. ХЯНАЛТЫН МЕХАНИЗМ

Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн, нөлөөг дээшлүүлэх, Нийслэлийн Засаг даргад нийлүүлэх бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ, чанарын болон хугацааны шаардлагыг хангахын тулд санхүүгийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн шийдвэр гаргах үйл явцад тавих гэрээний хариуцлагыг чанд мөрдөж, гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтэд тавих хяналтын механизмуудыг ашиглана.

 

Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газрын дарга

 

Даргын дэргэдэх орон тооны бус Зөвлөл

 

Дүүргүүдийн Биеийн тамир, спортын хороо, хамтлаг, клуб, чийрэгжүүлэлтийн төвийн дарга, мэргэжилтэн, багш, дасгалжуулагч, арга зүйчид

 

БТС-ын бодлого, хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

4.3.1. САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ

НБТСГ-ын жилийн батлагдсан төсвийн зарцуулалт, үр дүнгийн байдалд тавих хяналтыг Ерөнхий менежер буюу нийслэлийн БТС-ын газрын дарга зохион байгуулна.

НБТСГ-ын төсвийн санхүүжилт нь байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл бүрээр хуваарилагдах бөгөөд төсвийн санхүүжилтийн байдлыг нийлүүлсэн бүтээгдэхүүний чанар, тоо хэмжээтэй холбон авч үзнэ. Төсвийн зарцуулалтын тайланг сар, улирал, жилээр гаргаж байгууллага даргад мэдээлэн холбогдох байгууллагуудад тайлагнана.

Төсвийн хөрөнгийн зарцуулалт, хадгалалт, хамгаалалтад бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулах, өр авлагагүй байгууллага болох зэрэг арга хэмжээг авна.

4.3.2. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЯНАЛТ

            Үйл ажиллагааны түвшинд тавих хяналтыг үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг хангахад чиглүүлнэ. Энэ нь хариуцлага, тайлагналын харилцаанд нэвтрүүлж буй менежментийн шинэ арга барил юм.

Ерөнхий менежер нь нэгжийн мэргэжилтэн нэг бүртэй үр дүнгийн гэрээ байгуулан ажиллах бөгөөд гэрээний үндсэн хэсэг нь энэхүү төлөвлөгөөнд тодорхойлогдсон төсвийн жилд нийлүүлэх бүтээгдэхүүн байна. Өөрөөр хэлбэл, газрын үйл ажиллагаанд тавих хяналт нь төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн, ерөнхий менежерийн, хүний нөөц хариуцсан ахлах мэргэжилтний гэсэн – түвшинтэй байна.

Ерөнхий менежерээс мэргэжилтнүүдтэй байгуулсан үр дүнгйн гэрээний биелэлтийг хагас, бүтэн жилээр дүгнэнэ. Нийслэлийн Засаг дарга буюу буюу Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас ерөнхий менежертэй байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг бүтэн жилээр дүгнэнэ. Засгийн газрын болон Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн болон хууль тогтоомж, дээд байгууллагаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг улирал, жилээр дүгнэж, тайлан мэдээг нэгтгэн гаргаж, хэрэгжээгүй буюу хагас биелэлттэй ажлын талаар газрын удирдлага, мэргэжилтэн нарт мэдээлж, эрчимжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллана.

 

4.3.3. УДИРДЛАГЫН ЗҮГЭЭС ШИЙДВЭР ГАРГАХ

ҮЙЛ ЯВЦАД ТАВИХ ХЯНАЛТ

 

НБТСГ-ын даргаас шийдвэр, тушаал гаргахад мэргэжилтнүүдээс ажлын байрны чиг үүргийн дагуу төслийг бэлтгэж, уг шийдвэрийн үндэслэлийг боловсронгуй болгох, хууль тогтоомжид нийцүүлэхэд нь зөвлөгөө өгч, дэмжлэг туслалцаа үзүүлнэ. Хөрөнгө зарцуулах, төрийн албан хаагчийн асуудлыг шийдэх тушаалын төслийг дээр дурьдсан журмаар бэлтгэж, холбогдох мэргэжилтэн, гарын үсэг зурж, шийдвэрийн ил тод байдлыг хангана.

Газрын дарга биеийн тамир, спортын асуудлаар гаргах зарим шийдвэр, дээд байгууллагад оруулах асуудлыг нийслэл, дүүргийн БТС-ын байгууллагуудын хэмжээнд урьдчилан хэлэлцэж, гарсан дүгнэлт, саналыг тусгана. Мөн зарим асуудлаар салбарын нарийн мэргэжлийн хүмүүс, эрдэмтэн-судлаачид, байгууллага, иргэдийн санал авах, ажлын хэсэг байгуулан ажиллуулах замаар шийдвэр гаргах үйл явцад олон нийтийн оролцоог өргөтгөж дэмжлэг үзүүлнэ.

4.3.4. ШИЙДВЭРИЙН БИЕЛЭЛТЭД ТАВИХ ХЯНАЛТ

 

Биеийн тамир, спортын талаар УИХ, Ерөнхийлөгч, Засгийн газар, НИТХ, Засаг даргаас гаргасан хууль тогтоомж, захирамж, хугацаатай өгсөн үүргийг нэг бүрчилэн бүртгэж, хяналтад авч, түүний биелэлтийг холбогдох газар, байгууллагад зохион байгуулж, сурталчилж, үр дүнг улирал бүр дүгнэн, биелэлтийн тайлан мэлээг холбогдох дээд байгууллагад улирал, хагас, бүтэн жилээр мэдээлж байна. Мөн дээд байгууллагаас болон газраас гаргасан шийдвэрийн биелэлтийг байгууллагын ажилтнууд болон харъяа газар, байгууллагад шалгаж дүгнэх ажлыг төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэж, хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллана.

Даргын тушаалаар хугацаатай өгөдсөн үүргийг хяналтад авч, биелэлтийг сар, улирлаар гарган дүгнэж, тасарсан болон хугацаа хэтэрч буй асуудлуудыг холбогдох мэргэжилтнүүдэд танилцуулж, биелэлтийг хангах арга хэмжээ авна.

 

5. ТӨСӨВЛӨСӨН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

5.1. ТӨСӨВЛӨСӨН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН

БОДИТ БАЙДЛЫН ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ

 

Ерөнхий менежер Ж.Ганболд, ерөнхий нягтлан бодогч Ж.Цэдэнсодном нар байгууллагын 2010-2012 онуудын төсөвлөсөн санхүүгийн тайланд тусгасан үйл ажиллагаа, санхүүгийн үр дүнг үнэн зөв тусгасан болохыг баталж байна.

Үүнд:

 1. Төсөвлөсөн тайланд тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв,

 

 1. Байгууллагын үйл ажиллагааны эдийн засаг, санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан,

 

3.    Төсөвлөсөн санхүүгийн тайлан нь иж бүрэн.

                        Нийслэлийн  Биеийн тамир,

                      спортын газрын дарга                                             Ж.Ганболд

Ерөнхий ня-бо                                                        Ж.Цэдэнсодном

2010 оны  06 дугаар сарын 27-ны өдөр

 

5.2. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БОДЛОГО БА

ТӨСВИЙН ТААМАГЛАЛЫН ТАЛААРХИ МЭДЭГДЭЛ

 

Нийслэлийн биеийн тамир, спортын байгууллагуудын 2010-2012 оны төсвийн хүрээний мэдэгдлийг дүүргүүдийн БТС-ын Хороодоос авсан төсвийн төслийг харгалзан НБТСГ-ын үйл ажиллагааны урсгал зардал, төвлөрсөн арга хэмжээний зардлыг он оноор тооцоолон, зарлагын зүйл, ангид хуваарилан гаргав.

НБТСГ, ДҮҮРГҮҮДИЙН БТСХ-ЫН 2009 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ,

2010-2012 ОНЫ ТӨСӨВЛӨСӨН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

/мян.төгрөг/

Зардлын зүйл

2009 оны төсөв

2010 оны төсөв

2011 оны төсвийн таамаглал

2012 оны төсвийн таамаглал

1.

БТСГ-ны /урсгал/

46089.0

62081.2

133725.9

133725.9

2.

Сургалт, семинар

1326.0

2876.0

5180.0

5180.0

3.

Биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн арга хэмжээ

3402.0

6987.0

15218.0

15218.0

4.

Спортын  тэмцээн уралдаан /өсвөр үе, залуучууд, насанд хүрэгчид, ахмадууд/

4563.0

17317.5

18000.0

18000.0

5.

Хүүхдийн спорт наадам

34549.0

34549.0

6.

Спортын төвлөрсөн арга хэмжээний зардлын дүн

9291.0

27180.5

72947.0

72947.0

Нийт дүн:

55380.0

89261.7

206672.9

206672.9

Нийслэлийн  Биеийн тамир,

спортын газрын дарга                                       Ж.Ганболд

Ерөнхий ня-бо                                                    Ж.Цэдэнсодном

  

НБТСГ-ЫН 2009 ОНЫ ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН ТАЙЛАН,

2009-2012 ОНЫ ТӨСӨВЛӨСӨН САНХҮҮГИЙН ТӨСӨЛ

/мян.төгрөг/

Зардлын зүйл

2009 оны төсөв

2010 оны төсөв

2011 оны төсвийн таамаглал

2012 оны төсвийн таамаглал

 

Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл
Нийт орлогын дүн /В1-В12/

55380.0

89261.7

206672.9

206672.9

 

Төсвийн санхүүжилт
Урсгал санхүүжилт

55074.0

88861.7

206672.9

206672.9

Төлбөртэй ажил, үйлчилгээний орлого

306.0

400.0

Нийт зарлагын дүн

55380.0

89261.7

206672.9

206672.9

 

Цалин хөлс, нэмэгдэл урамшил

23280.0

38240.1

51559.0

51559.0

Ажил олгогчоос төлөх НДШ

2561.1

4206.5

5671.5

5671.5

Бараа, үйлчилгээний бусад зардал

29538.9

46815.1

134142.7

134142.7

 

Бичиг хэрэг

832.3

1236.1

5381.4

5381.4

Гэрэл цахилгаан
Түлш халаалт
Тээвэр, шатахуун

7662.9

7124.7

9720.0

9720.0

Шуудан холбооны зардал

1003.3

2369.5

5344.0

5344.0

Хичээл практикийн зардал

111.9

270.0

1000.0

1000.0

Дотоод албан томилолт

217.0

304.3

1700.0

1700.0

Ном хэвлэл авах зардал

184.9

700.0

700.0

Байрын түрээс

7960.3

5705.6

10200.0

10200.0

Эд хогшил худалдан авах

23500.0

23500.0

Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл

146.1

3250.0

3250.0

БТС-ын арга хэмжээ

9291.0

27180.5

72947.0

72947.0

Урсгал засвар

83.2

500.0

8500.0

8500.0

Тэтгэмж урамшуулал

805.9

601.4

3800.0

3800.0

Банк, санхүүгийн бай үйл хөлс

1425.0

1338.1

3400.0

3400.0

Нийслэлийн  Биеийн тамир,

спортын газрын дарга                                           Ж.Ганболд

Ерөнхий ня-бо                                                        Ж.Цэдэнсодном

 

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨСӨВЛӨСӨН ТАЙЛАН

                                                                                                    /мян.төгрөг/

 

Үзүүлэлт

2009 оны төсөв

Төсөв, хөрөнгийн таамаглал

2010 он

2011 он

2012 он

Эхний үлдэгдэл

5249.2

3017.9

4263.3

4263.3

Тайлангийн хугацаанд нэмэгдэх өмч хөрөнгө

23500.0

23500.0

23500.0

Хасагдах өмч хөрөнгө

8142.5

2500.0

2000.0

2000.0

Эцсийн үлдэгдэл

3017.9

24017.9

25763.3

25763.3

 

Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын

газрын  дарга                                                           Ж.Ганболд

Ерөнхий ня-бо                                                        Ж.Цэдэнсодном

5.3. ТӨСӨВЛӨСӨН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН

НЭМЭЛТ ТОДРУУЛГУУД

  

-       Төсөвлөсөн хөрөнгө, санхүүгийн нэмэлт тодотголууд БТСГ-ын 2010-2012 оны төсвийн төслийг хийхдээ дараахь нэмэлт тооцоо, судалгааг гаргасан болно.

 

-       Бүтээгдэхүүний өөрийн өртөг тооцох хүн өдөр

 

-       Өмч хөрөнгийн судалгаа, хөрөнгө оруулалтын төсөв

 

-       Өр, авлагын тооцоо, гэрээ, түрээсийн зардал

 

-       Хүний нөөцийн бүртгэл, цалин, НДШ-ийн тооцоо, нэмэгдэл хөлс, шагнал урамшлын тооцоо

 

6. ӨМЧЛӨЛИЙН БУСАД ЗОРИЛТУУД

  6.1. ӨМЧЛӨЛИЙН ЗОРИЛТ

 

Өмчлөлийн бусад зорилтууд нь хэтийн төлөвлөгөөний стратегийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхтэй уялдуулан Ерөнхий менежерээс нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газрын хэмжээнд ашиглагдаж байгаа хөрөнгө, нөөцийг зохицуулан өөрчлөх, сайжруулах, эд хөрөнгө худалдан авах, актлах, худалдах, хөрөнгө оруулалт хийх, ажилтнуудаа сургах, урамшуулах, арга барилын өөрчлөлт хийх зэрэг өмчлөгчийн эрхийг хууль, эрх зүйн хүрээнд хэрэгжүүлэх бөгөөд энэ нь эцсийн дүнд хөрөнгийн ашиглалт, нөөц боломжийн үр дүнг сайжруулан эрсдлийг аль болох багасгахад чиглэгдэнэ.

Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газар нь үйл ажиллагааны цар хүрээ, бүтэц, зохион байгуулалтын шинэ зарчимд шилжиж байгаатай холбогдуулан төрийн захиргааны төв байгууллагаас үзүүлэх үйлчилгээний чанар, үр нөлөөг дээшлүүлэх үүднээс 2010-2012 онд өмчлөлийн талаар дор дурдсан зорилтуудыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.

 

Өмчлөлийн зорилт 1.

Төрийн албан хаагчдын ажлын чанар, үр нөлөөг дээшлүүлэх зорилгоор тэдгээрийн мэдлэг, чадвар, чадавхийг сайжруулна.

Энэхүү зорилтын хүрээнд дараахь арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

- Шинээр томилогдсон албан хаагчдыг ажлын байрны чиг үүргийн дагуу сургалт-семинарт хамруулан мэргэшүүлнэ.

- Төрийн захиргааны албан хаагчдыг ажил, мэргэжлийн холбоотой тодорхой чиглэлүүдээр гадаад, дотоодод урт, богино хугацааны мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамруулна.

 

Өмчлөлийн зорилт 2.

Газрын ажилтнуудын ажиллах нөхцлийг сайжруулах эрх зүйн баталгааг нь бэхжүүлэх, урамшуулал, хариуцлагын зохистой механизмыг хэрэгжүүлнэ.

Энэхүү зорилтын хүрээнд дараахь арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

- Ажилтнуудын жилийн Үр дүнгийн гэрээний үр дүнгээр урамшуулдаг тогтолцоог нэвтрүүлнэ.

- Мэдээллийн гадаад, дотоод сүлжээнд холбогдох компьютер, техник хэрэгслийн хангамжийг сайжруулна.

- Тамирчид, дасгалжуулагчдын урамшууллын журмыг шинэчлэн батлуулж мөрдөж ажиллана.

 

Өмчлөлийн зорилт  3. 

Газрын  ажилтнуудын ажлын уялдаа холбоог сайжруулж ажлын байрны чиг үүргийг оновчтой болгоно. Энэхүү зорилтын хүрээнд дор дурдсан арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

- мэргэжилтнүүдийн ажлын байрны чиг үүргийн давхардал, хийдэгдэл, ачааллыг судалж, зарим Ажлын байрны тодорхойлолтод өөрчлөлт оруулж мөрдүүлнэ.

- Ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлийн үр дүнтэй уялдсан урамшуулал, хариуцлагын тогтолцоог бий болгох, мэргэжлийн чадварлаг боловсон хүчний нөөцөө хадгалахад чиглэсэн боловсон хүчний бодлого, менежментийг уян хатан, ил тод болгоно.

6.2. ӨМЧЛӨЛИЙН ЭРХИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХТЭЙ

ХОЛБООТОЙ БУСАД ЗОРИЛТ

 

Зорилт

Үйл ажиллагаа

Хугацаа /сараар/

Хүрэх үр дүн

1

Газрын 2010 оны төсвийг үр ашигтай зарцуулах - Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу оновчтой хуваарилна.

- Төсвийг өөр зориулалтаар болон хэтрүүлэн хэрэглэхгүй байна.

- Санхүүгийн тайлан мэдээг үнэн зөв гаргана.

I-XII

Төсвийг хэтрүүлэхгүйгээр үр дүнгийн гэрээнд заагдсан бүтээгдэхүүнийг шаардлага хангасан түвшинд нийлүүлнэ.

2

Байгууллагын  ажилтнуудын чадавхийг дээшлүүлэх- Байгууллагын сул орон тоог зохих журмын дагуу нийтэд зарлуулан, ТА-ны шалгалтаар тэнцсэн хүнийг авч ажиллуулах

 

Байгууллагын ажилтнуудын 2010 оны үйл ажиллагаа, мэргэжлийн түвшинг үнэлж дүгнэнэ.

- Төрийн захиргааны албан хаагчдыг дотоод, гадаадын сургалт семинарт оролцуулна.

- Зарим мэргэжилтнийг мэргэжил дээшлүүлэх болон магистрантурын сургалтад хамруулна.

- Төрийн захиргааны албанд мэргэшүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ авна.

I-XII

Төрийн албаны шаард-лага, ажлын байранд тавигдах шаардлагыг ханган ажиллах чадвар-тай ажилтныг сонгон шалгаруулалтаар авч ажиллуулна.

 

 

 

Ажилтнуудын мэдлэг, ажил гүйцэтгэх ур чадвар дээшилнэ.

3

Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангахад ахиц гаргах- Төрийн албан хаагчдын англи хэл, компьютер, эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлнэ.

 

- Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах ажлыг хэрэгжүүлнэ.

I-XII

 

II-XII

 

- Төрийн албан хаагчдын англи хэл, мэдээллийн технологи, эрх зүйн мэдлэг дээшилсэн байна.

 

- Ажиллах нөхцөл сайжирна.

 

6.3. НӨӨЦИЙН АШИГЛАЛТ, САЙЖРУУЛАЛТ

НБТСГ нь үйл ажиллагааныхаа тасралтгүй, тогтвортой байдлыг хангахын тулд одоо байгаа ажиллах хүчний, санхүүгийн болон материаллаг нөөцийн ашиглалт, үр нөлөөг дээшлүүлэх, шинээр шаардагдаж буй нөөцийг хуримтлуулах асуудлыг дор дурьдсан байдлаар шийдвэрлэхээр төлөвлөж байна. Үүнд:

 

6.3.1. ХҮНИЙ НӨӨЦ

 

Тус газар  нь 2010 оноос нийт 8 батлагдсан орон тоогоор ажиллах ба үүнээс удирдах албан тушаалтан 1 /НБТСГ-ны дарга 1/, ахлах мэргэжилтэн 1, мэргэжилтэн 6, байхаар орон тоог батлан ажиллаж байна.

 

Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газрын ажилтан,

албан хаагчдын орон тооны дээд хязгаар

 

Албан тушаал

Орон тоо

1.

Дарга

1

2.

Ахлах мэргэжилтэн

1

3.

мэргэжилтэн

6

Дүн

8

 

6.3.2. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГО

 

А.Ажилтан сонгон шалгаруулах талаар

 

НБТСГ нь ажилтан сонгон шалгаруулж авахдаа шударга, нээлттэй, ил тод, тэгш хандах, өрсөлдүүлэн шалгаруулах зарчмуудыг баримтлах бөгөөд УИХ-аас баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах тухай”, мөн “Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт авах болзол” зэрэг дүрэм журмыг мөрдөнө.

Б. Хүний нөөцийг чадваржуулах талаар

 

            Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газар  нь төрийн захиргааны албан хаагчдын чадавхийг дээшлүүлэх нийгмийн хамгааллын баталгааг хангахад чиглэсэн дор дурьдсан арга хэмжээг зохион байгуулна. Үүнд:

•   Төрийн захиргааны албан хаагчийг бэлтгэх, давтан сургах, мэргэжлийг нь дээшлүүлэх чиглэлээр сургалтанд хамруулах,

•   Салбарын чиглэлээр газрын албан хаагчдын мэргэжлийн түвшинг дээшлүүлэх талаар урт, дунд, богино хугацааны гадаад, дотоодын сургалтанд хамруулах,

Ажлын байранд нь сургаж, дадлагажуулах ажлыг тусгай төлөвлөгөөний дагуу дараахь хэлбэрээ зохион байгуулна:

ü  Мэдээллийн технологи, албан хэрэг хөтлөлт, компьютерийн зарим шаардлагатай программын сургалтыг дотоод сүлжээ ашиглан зохион байгуулах,

ü  Ажил хэргийн ур чадварыг дээшлүүлэх,

ü  Тодорхой асуудлаар үүрэг, даалгавар өгөх,

ü  Ажлын байрны чиг үүргийн дагуу мэргэшүүлэх сургалт-семинарт хамруулах,

ü  Багаар ажиллах чадварыг дээшлүүлэх, хэвшүүлэх.

 

Газрын албан хаагчдыг 2010-2012 онд төрийн захиргааны болон салбарын чиглэлээр мэргэшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх чиглэл:

ü  Удирдлага манлайллын менежмент

ü  Биеийн тамир, спортын удирдлага, эдийн засгийн төлөвлөлт

ü  Хүний нөөцийн удирдлага

ü  Мэдээллийн технологи

ü  Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ

ü  Эрх зүйн сургалт

ü  Хэлний сургалт

 

6.3.3. БИЕТ ХӨРӨНГИЙН НӨӨЦ

 

Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газар нь 2010 оны гүйцэтгэлээр ……… мянган төгрөгийн тавилга, эд хогшил, ………  мянган төгрөгийн спортын хэрэглэл, компьютерийн техник хэрэгсэлтэй байна.

Одоо ашиглагдаж буй хөрөнгөтэй холбоотой бусдад төлөх өр төлбөр байхгүй бөгөөд 2011 онд зарим нэг техник, тоног төхөөрөмж, тавилга авахаар төлөвлөж байна. Одоогийн ашиглаж буй биет хөрөнгө нь тухайн төлөвлөгөөний хугацаанд жил бүрийн нийлүүлэх бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхэд орчин үеийн шаардлага хангасан биет хөрөнгө буюу тоног төхөөрөмж нэмж авах шаардлагатай болно. Үүнд:

1. Компьютер  8  ком                                                                     8000.0

2. Оффисын сандал ширээ                                                         5 000.0

3. Хэвлэлийн  олшруулагч тоног төхөөрөмж канон 1 ком    5 000.0

4. Спортын хэрэгсэл, материал                                                  5 500.0

нийт дүн                                                                               23 500.0

Өнгөрсөн жилүүдэд үнэ ханшийн хэт хэлбэлзэл гараагүй тул үндсэн хөрөнгөнд дахин үнэлгээ хийхээр төлөвлөгөөгүй.

Бүтээгдэхүүний бүрэн өртгийг тооцох үүднээс үндсэн хөрөнгөнд элэгдэл тооцохоор төлөвлөж байсан боловч тэдгээр хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа ба ашиглалтад орсон жилийг тогтоох боломж олдоогүй тул 2009 оны санхүүгийн жилийн хувьд элэгдлийн зардлыг тооцоогүй болно.

Цаашид бүх хөрөнгөнд, ашиглалтын жилийг тогтоосны үндсэн дээр элэгдэл тооцож, НБТСГ-аас нийлүүлж буй бүтээгдэхүүний өртөгт шингээх болно.

  

6.3.4 САНХҮҮГИЙН НӨӨЦ

 

            НБТСГ-ын нийлүүлэх бүтээгдэхүүнд шаардагдах санхүүгийн нөөц нь улсын төсөв, орон нутгийн төсөв өөрийн үйл ажиллагааны орлогоос бүрдэх юм. 2010 оны бүтээгдэхүүний өртгийг НБТСГ-ын зардлаар тооцсон. 2009 оны гүйцэтгэлээр дансны өр ба хуримтлагдсан зардал болон бусад төлөх өр байхгүй байна.

  

6.4. ЭРСДЭЛ

 

            Өмчлөгч байгууллагад учирч болох эрсдэлд /санхүүгийн болоод бусад эерэг ба сөрөг/ мөн нэгэн адил анхааралтай хандах ёстой. Эрсдэл хэд хэдэн замаар өөрөө өөрийгөө тодорхойлж байдаг. Өмчлөлийн зорилтыг тодорхойлох үүднээс эрсдэлийг дараахь категоруудад бүлэглэж болно. Үүнд:

         

Болзошгүй өр төлбөр

Төсөвлөсөн санхүүгийн тайланг бэлтгэн танилцуулж байгаа энэ үед НБТСГ-ын ирээдүйд төлбөр хийх хариуцлагыг бий болгох ямар нэг материаллаг нөлөө бүхий болзошгүй үйл явдал байхгүй байна.

         

Хууль эрхийн актын үйлчлэлтэй холбоотой эрсдэл

Хэтийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд эрх зүйн зохицуулалтын хувьд “Биеийн тамир, спортын тухай” хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон журам, тогтоол, шийдвэрүүд хүлээгдэж байгаа тул ямар нэг эрсдэл гаргахгүй гэх  баталгаагүй.

Өмчлөлийн өөрчлөлт

НБТСГ нь  улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар спортын цогцол баригдаж байгаа тул өмчлөлийн хувьд  2011-2012 онд өөрчлөлт орно.

 

Бодлогын өөрчлөлт

Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газар нь Нийслэлийн Засаг даргын 2009 оны 14 дүгээр захирамжаар батлагдсан бүтэц, зохион байгуулалтын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Иймд газрын 2010-2012 оны үйл ажиллагаатай холбогдсон бодлогын шинжтэй өөрчлөлт гарахгүй .

Бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн гэрээг биелүүлэхэд тус газрын ажиллах хүчин, санхүүгийн болон материаллаг нөөц, төсөв хүрэлцэхгүй байх эрсдэл гарч болох юм.

 

Хөрөнгийн алдагдал

Үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа хөрөнгөнд ямар нэг даатгал хийлгээгүй. Үүнээс учирч болох хөрөнгийн алдагдал төсөвт тусгагдаагүй.

Гадаад валютын ханшны өөрчлөлтийн эрсдэл

Татвар ногдуулалт, төлбөрийг үндэсний валют болох төгрөгөөр гүйцэтгэж байгаа тул гадаад валютын ханшийн өөрчлөлтийн холбоотой эрсдэл гарахгүй гэж төлөвлөсөн.

Гадаадаас биеийн тамир, спортын зориулалтын техник хэрэгсэл худалдан авах, гадаад албан томилолтын зардал зэрэг гадаадын валютаар тооцогдох төлбөр, тооцооны хувьд ханшны өөрчлөлтийн эрсдэл бага зэрэг гарах магадлалтай юм.

 НИЙСЛЭЛИЙН БИЕИЙН ТАМИР,

СПОРТЫН ГАЗАР

            Хавсралт № 1

БАЙГУУЛЛАГЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ

ТОДОРХОЙЛОЛТУУД

1. БАЙГУУЛЛАГЫН ДАРГЫН АЖЛЫН БАЙР

/АЛБАН ТУШААЛ/-ЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

А. ТАНИЛЦУУЛГА

 

Байгууллагын нэр

Нэгжийн нэр

Нийслэлийн төрийн захиргааны байгууллага

Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газар

 

Ажлын байрны нэр

Ангилал

Зэрэглэл

Дугаар

Дарга

Эрхэлсэн түшмэл

ТЗ

10

 
Шууд харъяалагдах ажлын байр /албан тушаал/ Шууд харъяалах албан тушаал /ажлын байр/

 

Нийслэлийн Засаг дарга, түүний орлогч

Нийслэл, дүүргүүдийн Биеийн тамир, спортын газар, спорт клуб, тэдгээрийн дарга, ажилтан, ажилчид, Оюутны болон өсвөрийн шигшээ багийн дасгалжуулагч, тамирчид

 

Ажлын байрны зорилго

Нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх бодлогын асуудлыг зохицуулж, мэргэжлийн удирдлагаар хангах, төрийн болон биеийн тамир, спортын үйлчилгээг иргэдэд хүргэх

Ажлын байрны үндсэн зорилт

1. Монгол улсын Биеийн тамир, спортын тухай хууль, бусад  холбогдох хууль тогтоомжууд, нийслэлийн төр захиргааны байгууллагаас баримталж байгаа бодлого, чиглэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

2. Нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх бодлого, чиглэл стратегийг тодорхойлж, хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

3. Нийслэлд биеийн тамир, спортын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага, хамт олны үйл ажиллагаа, хийгдэж байгаа ажилд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлж дүгнэх, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх

4. Төр, засгийн шийдвэрээр орон даяар зохион байгуулагдаж байгаа үндэсний, хүүхдийн, бүх ард түмний, оюутны спортын наадмыг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулах, хяналт тавих

5. Байгууллагын  үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан биет хөрөнгийн нөөцийг зохистой ашиглах, хамгаалах, боловсон хүчнийг томилох байршуулах ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

6. Төсвийн байгууллага, удирдлага санхүүжилтийн тухай хуулийн дагуу  хорооны ажилтнуудтай үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх

Б. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа

Гол үйл ажиллагаа

Ажлын байрны 1-р зорилтын хүрээнд:

- Монгол Улсын төр, засаг, нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагаас биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх талаар гаргасан хууль тогтоомж, бодлого, чиглэл, хөтөлбөр, зорилт, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажилд хяналт тавих, тайлан мэдээг холбогдох байгууллага, хүмүүсээр гаргуулан нэгтгэх, нийслэлийн болон БТС-ын удирдах дээд байгууллага, хүмүүст тайлагнах

- Нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамир, спортын үйл ажиллагааг зохицуулж байгаа эрх зүйн акт, баримт бичиг, заавар журмыг боловсруулах, шинэчлэх, боловсронгуй болгох ажлыг зохион байгуулах

- Нийслэл, дүүргийн төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын эрүүл мэндийг бэхжүүлэх, бие бялдрыг чийрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн ажлуудыг зохион байгуулах, мэргэжлийн туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх

- Нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамир, спортын холбогдолтой зохион байгуулагдаж байгаа арга хэмжээний удирдлага, зохион байгуулалт, үр дүнд хяналт тавих

- Оюутны болон өсвөрийн шигшээ багийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, мэргэжлийн удирдлагаар хангах

 Ажлын байрны 2-р зорилтын хүрээнд:

- Нийслэлийн хэмжээнд үндэсний болон орчин үеийн спортын төрлүүдийг хөгжүүлэх бодлого, чиглэлийг тодорхойлж стратеги, чиглэл, хөтөлбөр, төслийг боловсруулах ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх ажилд хяналт тавих, үр дүнг үнэлж дүгнэх

- Нийслэл, дүүргүүдийн хэмжээнд биеийн тамир, спортын холбогдолтой судалгаа, шинжилгээний болон мэдээллийн санг бий болох ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих

- Биеийн тамир, спортын үйл ажиллагаатай холбоотой журам, болзол боловсруулан, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

- Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх хөтөлбөр, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, захирамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих

Ажлын байрны 3-р зорилтын хүрээнд:

- Нийслэлийн дүүргүүдийн Биеийн тамир, спортын хороодын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, мэргэжлийн удирдлагаар хангах

- ЗГХА-Биеийн тамир, спортын газар, Монголын Үндэсний олимпийн хороо, спортын холбоо, клубүүдтэй хамтран ажиллах  ажиллагааг зохицуулах

- Биеийн тамир, спортын гадаад харилцаа, ах дүү хотуудын биеийн тамир, спортын багууллагуудтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх ажлыг зохицуулах

- Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх чиглэлээр нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага, хамт олон, хүмүүсийн хамтын ажиллагаа, харилцан туршлага судлах ажлыг өргөжүүлж, тэдгээрийн хөдөлмөрийг үнэлж дүгнэх, урамшуулах ажлыг зохион байгуулах

- Нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа улсын болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд мэргэжлийн холбогдох байгууллагуудтай хамтран үзлэг, шалгалт хийх, норм стандартуудыг боловсруулан мөрдүүлэх, сурталчилах ажлыг зохион байгуулах

 Ажлын байрны 4-р зорилтын хүрээнд:

- Засгийн газрын шийдвэрийн дагуу улс орон даяар зохион байгуулагдаж байгаа бүх ард түмний спартакиад, үндэсний, хүүхдийн, оюутны спорт наадмыг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулах ажлыг удирдах, хяналт тавих

- Нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа биеийн тамир, спортын арга хэмжээнүүдэд төрийн болон төрийн бус байгууллага, нутаг дэвсгэрийн нэгж байгууллага, хамт олны оролцоо, туслалцаа дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих

Ажлын байрны 5-р зорилтын хүрээнд:

- Нийслэлийн биеийн тамир, спортын байгууллагуудад ажиллаж байгаа мэргэжилтэн, багш, дасгалжуулагч, арга зүйчдийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, сургалт зохион байгуулах, сургах ажлыг зохицуулах

- Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газарт мэргэжилтэн ажилд авах, ажлаас чөлөөлөх, түр чөлөө олгох, шагнаж урамшуулах, хариуцлага тооцохтой холбогдсон асуудлуудыг зохицуулах

- Газрын биет болон мөнгөн хөрөнгийг үр ашигтай хууль тогтоомжийн дагуу захиран зарцуулах

Ажлын байрны 6-р зорилтын хүрээнд:

- Газрын мэргэжилтнүүдтэй үр дүнгийн гэрээ байгуулан хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, дүгнэх, үр дүнг тооцох

Харилцах объект /хүрээ, уялдаа холбоо/

А/ Байгууллагын дотор

Б/ Гадна талд

Байгууллагын дарга, мэргэжилтнүүд

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

- Нийслэлийн Засаг даргын Ажлын алба, нийслэлийн хэрэгжүүлэгч агентлаг, харъяа газрууд

- ЗГХА-Биеийн тамир, спортын газар, аймаг, дүүргийн Биеийн тамир, спортын байгууллагууд

- Нийслэлийн төрийн болон төрийн бус байгууллагууд 

- Монголын Үндэсний Олимпийн хороо, спортын холбоод

Ажлын эцсийн үр дүнгийн талаар ажил эрхлэгчийн хүлээх хариуцлага

Үйл ажиллагаа, үр дүнгийн талаар Нийслэлийн Засаг дарга, түүний орлогчийн өмнө хариуцлага хүлээнэ.

 

Монгол Улсын “Биеийн тамир, спортын тухай” хууль, “Төрийн албаны тухай” хууль, “Төрийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай” хууль, “Хөдөлмөрийн тухай” хууль холбогдох бусад хууль тогтоомжуудыг мөрдөж ажиллана.

Ерөнхий шаардлага

Боловсрол

Дээд, баклавар буюу магистр

Мэргэжлийн бэлтгэл

Биеийн тамир, спортын салбарын мэргэжилтэн, багш, дасгалжуулагч, зохион байгуулагч

Туршлага

Төрийн захиргааны албанд 5-аас доошгүй жил ажилласан, удирдах ажлын зохих туршлагатай

Ур чадвар

Манлайлан удирдах, захиргааны удирдлагын арга барилтай, зохион байгуулах, хүнтэй харьцах, ажиллах эв дүйтэй, компьютерийн мэдлэг дадлагатай, 1-2 гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй 

Тусгай шаардлага

Орчноо мэдрэх, зөв үнэлэх, харилцааны өндөр соёл, нарийн төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих

Ажлын байрны нөөц хэрэгсэл

Санхүү

Байгууллагын төсвийн орлого

Эд хөрөнгө

Ажлын байрны тавилга

Хүн хүч

1

Бусад

Компьютер, бусад техник хэрэгсэл

Ажлын байрны нөхцөл

Хэвийн

Албан ажлын онцгой нөхцөл

Ажлын зайлшгүй шаардлагаар илүү цагаар ажиллах

 

Ажлын байрны тодорхойлолт гаргасан:

Зөвшөөрсөн:

Үндэслэл, мэргэшлийн багийн бүрэлдэхүүн

Он, сар, өдөр

Эрх бүхий албан тушаалтан

 

Нийслэлийн Засаг даргын Хүний нөөцийн зөвлөх

 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга

 

2010 оны 02 дугаар сарын

 04-ний  өдөр

 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга

 

  

Тэмдэг

 

 

2. НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗРЫН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТНИЙ 

АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

“А” Нйтлэг үндэслэл

Байгууллагын нэр

Нэгжийн нэр

Нийслэлийн төрийн захиргааны  байгууллага

Нийслэлийн  Биеийн тамир, спортын газар

Ажлын байрны нэр

Ангилал

Зэрэглэл

Дугаар

Ахлах мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ

6

Шууд харъяалагдах ажлын байр /албан тушаал/

Шууд харъяалах албан тушаал

/ажлын байр/

Байгууллагын дарга

Байгууллагын мэргэжилтнүүд, дүүргүүдийн Биеийн тамир, спортын хороо, спорт клуб, тэдгээрийн дарга, ажилтан, ажилчид, Оюутны болон өсвөрийн шигшээ багийн дасгалжуулагч, тамирчид

 

Ажлын

Байрны

Зорилго

Нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх бодлогын асуудлыг зохицуулж, мэргэшлийн удирдлаар хангах, төрийн болон биеийн тамир, спортын үйлчилгээг иргэдэд хүргэх

 

 

Ажлын байрны үндсэн зорилт

1. Монгол Улсын Биеийн тамир, спортын тухай хууль, бусад холбогдох хууль тогтоомжууд, нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагаас баримталж байгаа бодлого, чиглэл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

 

2. Нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх бодлого, чиглэл, стратегийг тодорхойлж, хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

3. Нийслэлд биеийн тамир, спортын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага, хамт олны үйл ажиллагаа, хийгдэж байгаа ажилд хяналт – шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлж дүгнэх, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх;

4. Төр, засгийн шийдвэрээр орон даяар зохион байгуулагдаж байгаа үндэсний, хүүхдийн, бүх ард түмний, оюутны спортын наадмыг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулах, хяналт тавих;

5. Нийслэлийн биеийн тамир, спортын байгууллагын хүний нөөцийн асуудлыг зохицуулах;

6. Байгууллагын дүрэм, дотоод журмын хэрэгжилтийг хангах, газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохицуулахад байгууллагын даргад туслах

Б. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа

Гол үйл ажиллагаа

Ажлын байрны 1-р зорилтын хүрээнд:

 -  Монгол Улсын төр засаг, нийслэлийн төр захиргааны байгууллагаас биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх талаар гаргасан хууль тогтоомж, бодлого, чиглэл, хөтөлбөр, зорилт, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажилд хяналт тавих, тайлан мэдээг холбогдох байгууллага, хүмүүсээр гаргуулан нэгтгүүлж, нийслэлийн болон БТС-ын удирдах дээд байгууллага, хүмүүст тайлагнах;

- Нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамир, спортын үйл ажиллагааг зохицуулж байгаа эрх зүйн акт, баримт бичиг, заавар журмыг боловсруулах, шинэчлэх, боловсронгуй болгох ажлыг зохион байгуулах;

- Нийслэл, дүүргийн төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын эрүүл мэндийг бэхжүүлэх, бие бялдрыг чийрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн ажлуудыг зохион байгуулах, мэргэжлийн туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх ажилд хяналт тавих, заавар зөвлөгөө өгөх;

- Нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамир, спортын холбогдолтой зохион байгуулагдаж байгаа арга хэмжээний удирдлага, зохион байгуулалт, үр дүнд хяналт тавих;

- Оюутны болон өсвөрийн шигшээ багийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, мэргэжлийн удирдлагаар хангах.

Ажлын байрны 2-р зорилтын хүрээнд:

 - Нийслэлийн хэмжээнд үндэсний болон орчин үеийн спортын төрлүүдийг хөгжүүлэх бодлого, чиглэлийг тодорхойлж, стратеги, чиглэл, хөтөлбөр, төслийг боловсруулах ажлыг зохион байгуулах,  хэрэгжүүлэх ажилд хяналт тавих, үр дүнг үнэлж дүгнэх;

- Нийслэл, дүүргүүдийн хэмжээнд биеийн тамир, спортын холбогдолтой судалгаа, шинжилгээний болон мэдээллийн санг бий болгох ажилд хяналт тавих, заавар зөвлөгөө, чиглэл өгөх;

- Биеийн тамир, спортын үйл ажиллагаатай холбоотой журам, болзол боловсруулан, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

- Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх хөтөлбөр, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, захирамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих.

Ажлын байрны 3-р зорилтын хүрээнд:

 - Нийслэлийн дүүргүүдийн Биеийн тамир, спортын хороодын үйл ажиллагаанд  хяналт тавьж, мэргэжлийн удирдлагаар хангах;

- Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Биеийн тамир, спортын газар, Монголын үндэсний олимпийн хороо, спортын холбоо, клубүүдтэй хамтран ажиллах ажиллагааг зохицуулах, хяналт тавих;

- Биеийн тамир, спортын гадаад харилцаа, ах дүү хотуудын биеийн тамир, спортын багууллагуудтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх ажлыг зохицуулах;

- Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх чиглэлээр нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага, хамт олон, хүмүүсийн хамтын ажиллагаа, харилцан туршлага судлах ажлыг өргөжүүлж, тэдгээрийн хөдөлмөрийг үнэлж дүгнэх, урамшуулах ажлыг зохион байгуулах;

- Нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа улсын болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудад хяналт тавих, холбогдох норм, стандартуудыг боловсруулан мөрдүүлэх, сурталчилах ажлыг зохион байгуулах.

Ажлын байрны 4-р зорилтын хүрээнд:

- Засгийн газрын шийдвэрийн дагуу улс, орон даяар зохион бaйгуулагдаж байгаа бүх ард түмний спартакиад, үндэсний, хүүхдийн, оюутны спорт наадмуудыг нийслэлийн хэмжээнд зохион  байгуулах ажлыг удирдах, хяналт тавих;

- Нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа биеийн тамир, спортын арга хэмжээнүүдэд төрийн болон төрийн бус байгууллага, нутаг дэвсгэрийн нэгж, байгууллага, хамт олны оролцоо, туслалцаа, дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих.

Ажлын байрны 5-р зорилтын хүрээнд:

- Нийслэлийн биеийн тамир, спортын байгууллагуудад ажиллаж байгаа мэргэжилтэн, багш, дасгалжуулагч, арга зүйчдийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, сургалт зохион байгуулах, сургах ажлыг  зохицуулах;

- Нийслэлийн биеийн тамир, спортын газарт мэргэжилтэн ажилд авах, ажлаас чөлөөлөх, түр чөлөө олгох, шагнаж урамшуулах, хариуцлага тооцохтой холбогдсон асуудлуудыг зохицуулах;

- Байгууллагын мэргэжилтнүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих,  ажлын үр дүнг үнэлж дүгнэх ажлыг зохицуулах;

- Байгууллагын мэргэжилтнүүдийн хувийн хэргийг бүрдүүлэх, хөтлөх, баяжилт хийх, хадгалах.

Ажлын байрны 6-р зорилтын хүрээнд:

 - Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, дүрэм, дотоод журам, жил, улирлын төлөвлөгөө, төсвийн хуваарилалтыг боловсруулах;

- Байгууллагын жил, улирлын төлөвлөгөөний биелэлтийн явц, тайлан, мэдээг нэгтгэн гаргаж тайлагнах үйл ажиллагаанд хяналт тавих;

- Байгууллагын дэргэдэх зөвлөл, харъяа байгууллагуудын Удирдах ажилтны хурал зөвлөгөөнийг цаг хугацаанд нь зохион байгуулах;

- Бусад үүрэг.

Харилцах объект /хүрээ, уялдаа холбоо/ 

А/ Байгууллагын

дотор

Б/ Гадна талд

Байгууллагын дарга,

мэргэжилтнүүд

-  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар;

- Нийслэлийн Засаг даргын Ажлын алба, Нийслэлийн Засаг даргын Хэрэгжүүлэгч агентлаг, харъяа газрууд;

-  ЗГХА-БТСГазар, аймаг, дүүргийн БТС-ын байгууллагууд;

- Нийслэлийн төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд;

-  МҮОХороо, спортын холбоод

Ажлын эцсийн үр дүнгийн талаар ажил эрхлэгчийн хүлээх хариуцлага

Үйл ажиллагаа, үр дүнгийн талаар Нийслэлийн Биеийн  тамир, спортын газрын даргын өмнө хариуцлага хүлээнэ.

 

МУ-ын БТС-ын тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль, тогтоомжуудыг мөрдөж ажиллана.

Ерөнхий

шаардлага

Боловсрол

Дээд, бакалавр буюу магистр

Мэргэжлийн бэлтгэл

Биеийн тамир, спортын салбарын мэргэжилтэн, багш, дасгалжуулагч, зохион байгуулагч

Туршлага

Төрийн захиргааны албанд 5-аас доошгүй жил ажилласан, удирдах ажлын зохих туршлагатай

Ур чадвар

Манлайлан удирдах, захиргааны удирдлагын арга барилтай, зохион байгуулах, хүнтэй харьцах, ажиллах эв дүйтэй, компьютерийн мэдлэг дадлагатай, 1-2 гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй

Тусгай шаардлага

Орчноо мэдрэх, зөв үнэлэх, олон нийттэй харьцах, нарийн төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай

Ажлын байрны нөөц хэрэгсэл

Санхүү

Байгууллагын төсвийн хөрөнгө

Эд хөрөнгө

Ажлын байрны тавилга

Хүн хүч

1

Бусад

Компьютер, бусад техник хэрэгсэл

Ажлын байрны нөхцөл

Хэвийн

Албан ажлын онцгой  нөхцөл

Ажлын зайлшгүй шаардлагаар илүү цагаар ажиллах

 

Ажлын байрны тодорхойлолт гаргасан:

Зөвшөөрсөн:

Үндэслэл, мэргэшлийн багийн бүрэлдэхүүн

Он, сар, өдөр

Эрх бүхий албан тушаалтан

- Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хууль,

- Засгийн газрын 1996 оны 186 дугаар тогтоол,

 

Мэргэжлийн багийн бүрэлдэхүүн

 

- Нийслэлийн Засаг даргын Хэрэгжүүлэгч агентлаг Биеийн тамир, спортын  газрын Хүний нөөц хариуcан ахлах мэргэжилтэн

 

А.Болдмаа

 

2010. 01. 05

Нийслэлийн Засаг даргын Хэрэгжүүлэгч агентлаг Биеийн тамир, спортын газрын дарга

 

 

 

Ж.Ганболд

3. НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗРЫН БИЕИЙН ТАМИРЫН БОДЛОГЫН

АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

“А” Нийтлэг үндэслэл

 

Байгууллагын нэр

Нэгжийн нэр

Нийслэлийн төрийн захиргааны  байгууллага

Нийслэлийн   Биеийн тамир, спортын газар

Ажлын байрны  нэр

Ангилал

Зэрэглэл

Дугаар

Мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ

5

Шууд харьяалагдах ажлын байр /албан тушаал/

Шууд харъяалах албан тушаал

/ажлын байр/

Байгууллагын дарга, ахлах мэргэжилтэн

Нийслэл, дүүргүүдийн Биеийн тамир, спортын газар, хороод, спорт клуб, тэдгээрийн ажилтан, ажилчид

Ажлын

Байрны

Зорилго

Нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамирын /нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх/ бодлогын хэрэгжилтийн асуудлыг зохицуулан, мэргэшлийн үндсэн дээр удирдан зохион байгуулах, төрийн болон биеийн тамир, спортын үйлчилгээг иргэдэд хүргэх

Ажлын байрны үндсэн зорилт

1. Төр засаг, нийслэлийн төр захиргааны байгууллагаас нийтийн биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх талаар гаргасан хууль тогтоомж, бодлого, чиглэл, хөтөлбөр, зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

2. Халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хянах үндэсний болон нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хяналт тавих;

3. Нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн талаар хийгдэж байгаа ажилд хяналт – шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлж дүгнэх, тайлагнах;

4. Нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн асуудлыг эрхэлдэг ажилтан, багш, арга зүйч, мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

5. Нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлж байгаа биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн бодлого, чиглэл, зохиогдож байгаа арга хэмжээг  нийтэд  сурталчилах;

6. Нийслэлийн хэмжээний биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн ажилтай холбогдсон судалгаа, тайлан, мэдээг нэгтгэх, холбогдох дээд байгууллага, албан тушаалтныг шаардлагатай мэдээллээр хангах, хариуцуулсан бусад үүргийг хэрэгжүүлэх.

Б. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа

 

Гол үйл ажиллагаа

Ажлын байрны 1-р зорилтын хүрээнд:

-  Төр засаг, нийслэлийн төр захиргааны байгууллагаас нийтийн биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх талаар гаргасан хууль тогтоомж, бодлого, чиглэл, хөтөлбөр, зорилтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;

- Нийслэлийн хэмжээнд хүн амын бие бялдрыг чийрэгжүүлэх, биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн ажлыг өргөжүүлэхтэй холбогдсон бодлого, стратегийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;

- Нийслэлийн төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын ажилтан, албан хаагчдын эрүүл мэндийг бэхжүүлэх, бие бялдрыг чийрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн ажлуудыг зохион байгуулах, мэргэжлийн туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх;

- Нийтийн биеийн тамирын ажил үйлчилгээтэй холбогдолтой норм, норматив, стандартын хэрэгжилтэнд хяналт тавих, мэргэжлийн заавар зөвлөгөө өгөх;

- Нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулах нийтийн биеийн тамирын ажил, үйлчилгээ, арга хэмжээг төлөвлөх, төсөв, зардлыг тооцох, журам зааврыг боловсруулах.

Ажлын байрны 2-р зорилтын хүрээнд:

- Халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хянах үндэсний болон нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтэнд хяналт тавих, тайлан мэдээг нэгтгэх, тайлагнах;

- Нийслэлийн хүн амын бие бялдрын хөгжилтийн түвшинг тодорхойлох сорилыг зохион байгуулах, дүн шинжилгээ хийх, үр дүнг тооцох;

- Нийслэлийн хэмжээнд зохиогдох биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн  арга хэмжээний нэгдсэн график гаргаж, хэрэгжилтэд хяналт тавих, үр дүнг тооцож, үнэлж дүгнэх;

- Биеийн тамирыг хөгжүүлэх чиглэлээр хөтөлбөр, төсөл боловсруулан гадаад, дотоодын байгууллага, хувь хүмүүстэй хамтран хэрэгжүүлэх боломж, нөхцлийг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах.

Ажлын байрны 3-р зорилтын хүрээнд:

- Нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, заавар зөвлөгөө өгөх;

- Нийтийн биеийн тамир, спортын чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, онол практикийн хурал, ярилцлага, зөвлөгөөнийг зохион байгуулах;

- Багш, арга зүйч, хамтлаг, фитнес клубүүдийн ажлыг үнэлж дүгнэх, урамшуулах ажлыг зохион байгуулах;

- Арга зүйн гарын авлага, ном, зөвлөмжүүдийг гаргах.

Ажлын байрны 4-р зорилтын хүрээнд:

- Нийслэлийн биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн арга зүйч, багш, мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх, сургалт семинарыг төлөвлөх, заавар, журмыг боловсруулах, зохион байгуулах;

- Биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн арга хэмжээний удирдлага, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох;

- Биеийн тамир, спортын хамтлагийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлж төрийн болон төрийн бус байгууллагуудыг биеийн тамир, спортын арга хэмжээнд оролцох оролцоог нэмэгдүүлэх;

- Байгууллага, хамт олны идэвхи, санаачлагыг өрнүүлэх замаар нийтийн биеийн тамирын арга хэмжээнд хамрагдагчдын тоо, төсөв, санхүүжилтийн боломжийг өргөжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

- Биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн ажлын бодлого, хөтөлбөр, үйл ажиллагааг сурталчилах, бодлого, чиглэлийг тодорхойлж хэрэгжүүлэх.

Ажлын байрны 5-р зорилтын хүрээнд:

- Нийслэлийн хэмжээний биеийн тамир, спортын заал талбай, барилга байгууламж, боловсон хүчний судалгааг гаргах;

- Биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн арга хэмжээний нэгдсэн тайланг сар, улирал, хагас, бүтэн жилээр гаргаж тайлагнах, үр дүнг тооцох;

- Биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн холбогдолтой мэдээллийн сан бүрдүүлэх;

- Нийслэлийн оны Тэргүүний биеийн тамирын хамтлаг, фитнес клубыг шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах;

- Цаг үеийн холбогдолтой ажил, удирдах дээд байгууллага, албан тушаалтнаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь чанартай хэрэгжүүлэх, биелэлтийг тайлагнах.

 Харилцах объект /хүрээ, уялдаа холбоо/

А/ Байгууллагын

дотор

Б/ Гадна талд

Байгууллагын дарга,   мэргэжилтэнүүд

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар;

- Нийслэлийн Засаг даргын Ажлын алба, нийслэлийн хэрэгжүүлэгч агентлаг, харъяа газрууд;

- ЗГХА-БТСГазар, аймаг, дүүргийн  БТС-ын байгууллагууд;

- Нийслэлийн төрийн болон төрийн бус байгууллагууд;

- МҮОХ, спортын холбоод

 

Ажлын эцсийн үр дүнгийн талаар ажил эрхлэгчийн хүлээх хариуцлага

Үйл ажиллагаа, үр дүнгийн талаар Нийслэлийн Биеийн  тамир, спортын газрын даргын өмнө хариуцлага хүлээнэ.

МУ-ын БТС-ын тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжуудыг мөрдөж ажиллана.

 

Ерөнхий шаардлага

Боловсрол

Дээд, бакалавр буюу магистр

Мэргэжлийн бэлтгэл

Биеийн тамир, спортын салбарын мэргэжилтэн, багш, дасгалжуулагч, зохион байгуулагч

Туршлага

Төрийн захиргааны албанд 5-аас доошгүй жил ажилласан, удирдах ажлын зохих туршлагатай байх

Ур чадвар

Манлайлан удирдах, захиргааны удирдлагын арга барилтай, зохион байгуулах, хүнтэй харьцах, багаар ажиллах чадвартай, компьютерийн мэдлэг дадлагатай, 1-2 гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх

 

Тусгай шаардлага  

Орчноо мэдрэх, зөв үнэлэх, олон нийттэй харьцах, нарийн төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай байх

Ажлын байрны нөөц хэрэгсэл

Санхүү

Жилд дунджаар 3.0 сая төгрөг

Эд хөрөнгө

Ажлын байрны тавилга

Хүн хүч

1

Бусад

Компьютер, бусад техник хэрэгсэл

Ажлын байрны нөхцөл

Хэвийн

Албан ажлын онцгой  нөхцөл

Ажлын зайлшгүй шаардлагаар илүү цагаар ажиллах

 

Ажлын байрны тодорхойлолт гаргасан:

Зөвшөөрсөн:

Үндэслэл, мэргэшлийн багийн бүрэлдэхүүн

Он, сар, өдөр

Эрх бүхий албан тушаалтан

- Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хууль, Засгийн газрын 1996 оны 186 дугаар тогтоол,

Мэргэжлийн багийн бүрэлдэхүүн

- Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Биеийн тамир, спортын газрын Хүний нөөцийн асуудал ахлах  хариуцсан мэргэжилтэн

 

А.Болдмаа

2010.01.05

Нийслэлийн хэрэгжүүлэгч агентлаг Биеийн тамир, спортын газрын дарга

 

 

 

Ж.Ганболд

  

4. НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗРЫН СПОРТЫН БОДЛОГЫН

АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ

АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

 

“А” Нийтлэг үндэслэл

 

Байгууллагын нэр

Нэгжийн нэр

Нийслэлийн төрийн захиргааны  байгууллага

Нийслэлийн  Биеийн тамир, спортын газар

Ажлын байрны нэр

Ангилал

Зэрэглэл

Дугаар

Мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ

5

Шууд харъяалагдах ажлын байр /албан тушаал/

Шууд харъяалах албан тушаал

/ажлын байр/

Байгууллагын дарга,

ахлах мэргэжилтэн

Нийслэлийн дүүргүүдийн Биеийн тамир, спортын хороод, спорт клубүүд, тэдгээрийн ажилтан ажилчид, оюутны болон өсвөрийн шигшээ багийн дасгалжуулагч, тамирчид

Ажлын

Байрны

Зорилго

Нийслэлийн хэмжээнд үндэсний болон орчин үеийн спортын төрлүүдийг хөгжүүлэх бодлогын асуудлыг зохицуулж,  мэргэшлийн удирдлагаар ханган, зохион байгуулах

Ажлын байрны үндсэн зорилт

 1. Монгол Улсын төр, засаг, нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагаас биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх талаар гаргасан хууль тогтоомж, хөтөлбөр, зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

2. Нийслэлд үндэсний болон орчин үеийн спортын төрлүүдийг хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

3. Биеийн тамир, спортын төрийн бус байгууллага, спортын холбоод, клубүүдтэй хамтран ажиллах ажлыг зохицуулах;

4. Нийслэлийн хэмжээний спортын бодлоготой холбогдолтой судалгаа, тайлан, мэдээг нэгтгэх, холбогдох дээд байгууллага, албан тушаалтныг мэдээллээр хангах, сурталчлах;

5. Нийслэлийн төр, захиргааны удирдах байгууллага, албан тушаалтан, газрын даргаас хариуцуулсан бусад үүргийг хэрэгжүүлэх.

Б. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа

 

Ажлын байрны 1-р зорилтын хүрээнд:

- МУ-ын БТС-ын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, төсөл, хөтөлбөр гарган хэрэгжүүлэхтэй холбогдох тайлан, мэдээг нэгтгэх, дүн шинжилгээ хийх;

- Нийслэлийн хэмжээнд спортыг хөгжүүлэх бодлого, чиглэл, стратегийг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

- Нийслэлийн хэмжээнд спортын үйл ажиллагааг зохицуулж байгаа эрх зүйн акт, баримт бичиг, заавар журмыг боловсруулах, шинэчлэх, боловсронгуй болгох ажлыг зохион байгуулах.

Ажлын байрны 2-р зорилтын хүрээнд:

- Үндэсний спортыг хөгжүүлэх тухай үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулж, холбогдох тайлан, мэдээг нэгтгэх;

- Спортыг хөгжүүлэх, спортын үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан стандарт, норм нормативын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих;

- Нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулах спортын үйл ажиллагаатай холбогдолтой нэгдсэн хөтөлбөр, төлөвлөгөөг гаргаж хэрэгжүүлэх;

- Нийслэлийн хэмжээнд спортын чиглэлээр хийгдэж байгаа ажил, үйлчилгээний дүн мэдээг нэгтгэх, дүн шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлж дүгнэх, заавар зөвлөгөө өгөх;

- Спортыг хөгжүүлэх бодлого, чиглэлийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон төсвийг төлөвлөх, үр дүнг тооцох;

- Спортыг хөгжүүлэх чиглэлээр төсөл боловсруулах, гадаад, дотоодын байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэх.

 Ажлын байрны 3-р зорилтын хүрээнд:

- МҮОХ, спортын холбоод, клубүүдтэй хамтран ажиллах үйл ажиллагааг зохицуулах;

- Нийслэлийн хэмжээнд спортыг хөгжүүлэх, тамирчин бэлтгэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд мэргэжлийн хяналт тавьж, заавар зөвлөгөө өгөх ажилтан, багш, дасгалжуулагч, мэргэжилтнүүдийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

- Спортыг хөгжүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага, хамт олон, хүмүүсийн хамтын ажиллагаа, харилцан туршлага судлах ажлыг өргөжүүлж, тэдгээрийн хөдөлмөрийг үнэлж дүгнэх, урамшуулах ажлыг зохион байгуулах;

- Сургалт, дасгалжуулалтын холбогдолтой арга зүйн ном, зөвлөмж, гарын авлага, материалыг бэлтгэх, гаргах, сурталчилах.

 Ажлын байрны 4-р зорилтын хүрээнд:

- Спортыг хөгжүүлэх үйл ажиллагаатай холбогдсон статистик судалгаа, мэдээллийн санг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

- Спортын бодлого, хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчилах ажлын чиглэл, бодлогыг тодорхойлж хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах.

 Ажлын байрны 5-р зорилтын хүрээнд:

- Спортыг хөгжүүлэх талаар төр, засгаас гаргасан хууль тогтоомж, хөтөлбөр, төлөвлөгөөний биелэлтийг гарган, нийслэлийн болон БТС-ын удирдах дээд байгууллага, хүмүүст тайлагнах;

- Нийслэлийн хэмжээнд спортыг хөгжүүлэх талаар хийгдэж байгаа ажлын тайлан, мэдээг гаргах, нийслэл, дүүргийн БТСГ, хороодын дарга, мэргэжилтнүүдэд танилцуулах;

- Нийслэлийн оны тэргүүний дасгалжуулагчийг шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах;

-  Бусад өгөгдсөн үүрэг, даалгаврын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах.

Харилцах объект /хүрээ, уялдаа холбоо/ 

А/ Байгууллагын

дотор

Б/ Гадна талд

Байгууллагын дарга, ахлах мэргэжилтэн,  мэргэжилтэнүүд

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар;

- Нийслэлийн Засаг даргын Ажлын алба, Нийслэлийн Засаг даргын Хэрэгжүүлэгч агентлаг, харъяа газрууд;

- ЗГХА-БТСГ, аймаг, дүүргийн  БТС-ын байгууллагууд;

- МҮОХ, спортын холбоод;

- Нийслэлийн төрийн болон төрийн бус байгууллагууд.

Ажлын эцсийн үр дүнгийн талаар ажил эрхлэгчийн хүлээх хариуцлага

Үйл ажиллагаа, үр дүнгийн талаар Нийслэлийн Биеийн  тамир, спортын газрын даргын өмнө хариуцлага хүлээнэ.

МУ-ын БТС-ын тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжуудыг мөрдөж ажиллана.

Ерөнхий

шаардлага

Боловсрол

Дээд, бакалавр буюу магистр

Мэргэжлийн бэлтгэл

Биеийн тамир, спортын  салбарын  мэргэжилтэн багш, дасгалжуулагч, зохион байгуулагч

Туршлага

Төрийн захиргааны албанд 5-аас доошгүй жил ажилласан, удирдах ажлын зохих туршлагатай байх

Ур чадвар

Манлайлан удирдах, захиргааны удирдлагын арга барилтай, зохион байгуулах, хүнтэй харьцах, багаар ажиллах чадвартай, компьютерийн мэдлэг дадлагатай, 1-2 гадаад хэлний  зохих мэдлэгтэй байх

Тусгай шаардлага

Орчноо мэдрэх, зөв үнэлэх, олон нийттэй харьцах, нарийн төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай байх

Ажлын байрны нөөц хэрэгсэл

Санхүү

Жилд дунджаар 3.0 сая төгрөг

Эд хөрөнгө

Ажлын байрны тавилга

Хүн хүч

1

Бусад

Компьютер, бусад техник хэрэгсэл

Ажлын байрны нөхцөл

Хэвийн

Албан ажлын онцгой  нөхцөл

Ажлын зайлшгүй шаардлагаар илүү цагаар ажиллах

Ажлын байрны тодорхойлолт гаргасан:

Зөвшөөрсөн:

Үндэслэл, мэргэшлийн багийн бүрэлдэхүүн

Он, сар, өдөр

Эрх бүхий албан тушаалтан

- Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хууль,

Засгийн газрын 1996 оны 186 дугаар тогтоол,

Мэргэжлийн багийн бүрэлдэхүүн

- Нийслэлийн Засаг даргын Хэрэгжүүлэгч агентлаг Биеийн тамир, спортын газрын Хүний нөөц хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 

А.Болдмаа

2010. 01.05

Нийслэлийн Засаг даргын Хэрэгжүүлэгч агентлаг Биеийн тамир, спортын газрын дарга

 

 

Ж.Ганболд

 1. 5.  НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗРЫН СПОРТЫН СУРГАЛТ,

ДАСГАЛЖУУЛАЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ /УРАЛДААН, ТЭМЦЭЭН/-НИЙ

АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ

ТОДОРХОЙЛОЛТ

“А” Нийтлэг үндэслэл

Байгууллагын нэр

Нэгжийн нэр

Нийслэлийн төрийн захиргааны  байгууллага

Нийслэлийн Засаг даргын  Хэрэгжүүлэгч агентлаг

Биеийн тамир, спортын газар

Ажлын байрны  нэр

Ангилал

Зэрэглэл

Дугаар

Мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ

5

 

Шууд харъяалагдах ажлын байр /албан тушаал/

Шууд харъяалах албан тушаал

/ажлын байр/

Байгууллагын дарга,

ахлах мэргэжилтэн

Нийслэл, дүүргүүдийн Биеийн тамир, спортын газар, хороо, спорт клубүүд, тэдгээрийн ажилтан ажилчид

 

 

 

Ажлын

Байрны

Зорилго

Нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамир, спортын уралдаан, тэмцээний зохион байгуулалтын асуудлыг зохицуулж, мэргэшлийн удирдлаар ханган, нийслэл хотод байгаа биеийн тамир, спортын барилга, байгууламжийн ашиглалт, техник, тоног төхөөрөмж, хэрэглэл, материалын хүртээмжтэй холбогдолтой асуудлыг зохицуулах.

 

 

Ажлын байрны үндсэн зорилт

 1. Нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулах биеийн тамир, спортын уралдаан тэмцээн, арга хэмжээний бодлого, чиглэл, стратегийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

 

2. Нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулах биеийн тамир, спортын уралдаан тэмцээн, арга хэмжээг төлөвлөх, удирдах, заавар, журам, төсвийг боловсруулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих;

3. Нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулж байгаа биеийн тамир, спортын уралдаан тэмцээн, арга хэмжээнүүдийн удирдлага, зохион байгуулалтад хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлж дүгнэх, тайлагнах;

4. Нийслэл, дүүргийн хэмжээнд байгаа биеийн тамир, спортын барилга байгууламж, заал талбайн судалгаа, түүний ашиглалттай холбогдсон мэдээллийн сан бий болгох;

5. Нийслэлийн төр, захиргааны удирдах байгууллага, албан тушаалтан, байгууллагын даргаас хариуцуулсан бусад үүргийг хэрэгжүүлэх, холбогдох мэдээллээр хангах.

Б. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа

 

Гол үйл ажиллагаа

Ажлын байрны 1-р зорилтын хүрээнд:

-  МУ-ын төр засаг, нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагаас биеийн спортыг хөгжүүлэх талаар гаргасан хууль тогтоомж, баримтлах бодлого, чиглэл, хөтөлбөр, зорилттой уялдуулан нийслэлд зохион байгуулах биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх;

- Нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамир, спортын арга хэмжээ, уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулах үйл ажиллагааг  зохицуулж байгаа эрх зүйн акт, баримт бичгүүдийг шинэчлэх, боловсронгуй болгох;

- МУ-ын Засгийн газар, Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар улс, орон даяар зохион байгуулагддаг бүх ард түмний, үндэсний, оюутан, залуучуудын хүүхдийн спорт, наадмын тэмцээнийг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулах.

 Ажлын байрны 2-р зорилтын хүрээнд:

- Биеийн тамир, спортын уралдаан тэмцээний дүрэм, журам, байр талбайн стандарт, эрүүл ахуйн шаардлага, нормативүүдийг боловсруулах, шинэчлэх;

- Нийслэл, дүүргүүдийн хэмжээнд биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн чиглэлээр зохион байгуулагдаж байгаа үйл ажиллагааны холбоотой дүн мэдээг нэгтгэх, судалгаа тайлан гаргах;

- Нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулах биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн арга хэмжээний заавар, журмыг боловсруулах, төлөвлөгөө, графикийг гаргаж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

- Биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн арга хэмжээний төсвийг төлөвлөх, үр дүнг тооцох;

- Нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулж байгаа төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд мэргэжлийн  хяналт тавьж, заавар зөвлөгөө өгөх;

- Биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн арга хэмжээг зохион байгуулах талаар гадаад, дотоодын байгууллага, спортын холбоодтой хамтарч ажиллах.

 Ажлын байрны 3-р зорилтын хүрээнд:

-  Биеийн тамир, спортын уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулдаг  арга зүйч, мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх сургалт семинарыг зохион байгуулах;

- Биеийн тамир, спортын уралдаан тэмцээн, арга хэмжээг зохион байгуулах арга зүй, дүрэм журмын холбогдолтой ном, зөвлөмж, гарын авлага, материалыг бэлтгэх, гаргах, сурталчилах;

- Нийслэл, дүүргийн тэмцээнд амжилт гаргасан баг тамирчдыг сурталчилах, шагнаж урамшуулах ажлыг зохион байгуулах;

- Нийслэл, дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа биеийн тамир, спортын уралдаан тэмцээн, арга хэмжээний дүн, тайлан, мэдээг нэгтгэх, сурталчилах, холбогдох материалыг бүрдүүлж хадгалах, хамгаалах, архивт шилжүүлэх.

 Ажлын байрны 4-р зорилтын хүрээнд:

- Нийслэл, дүүрэгт байгаа биеийн тамир, спортын барилга байгууламж, заал танхим, талбайн судалгааг гарган, мэдээллийн сан бүрдүүлэх;

- Спортын заал талбайн ашиглалт, хамгаалалттай холбогдсон эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох ажлыг зохион байгуулах.

 Ажлын байрны 5-р зорилтын хүрээнд:

- Спортыг хөгжүүлэх талаар төр, засгаас гаргасан  хууль, тогтоомж, хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд тусгагдсан холбогдох заалтуудын биелэлтийг гарган, нийслэлийн болон биеийн тамир, спортын удирдах дээд байгууллага, холбогдох газар, хэлтэс, хүмүүст тайлагнах;

- Нийслэлийн оны Тэргүүний арга зүйчийг шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах;

- Цаг үеийн болон байгууллагын ажил, үйл ажиллагаатай холбоотой байгууллагын дарга, ахлах мэргэжилтнээс өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангаж ажиллах.

 Харилцах объект /хүрээ, уялдаа холбоо / 

А/ Байгууллагын

дотор

Б/ Гадна талд

Байгууллагын дарга, ахлах мэргэжилтэн,  мэргэжилтэнгүүд

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар;

- Нийслэлийн Засаг даргын Ажлын алба, нийслэлийн хэрэгжүүлэгч агентлаг, харъяа газрууд;

- МҮОХороо, спортын холбоод;

- ЗГХА-БТСГазар, аймаг, дүүргийн  БТС-ын байгууллагууд;

- Нийслэлийн төрийн болон төрийн бус байгууллагууд

Ажлын эцсийн үр дүнгийн талаар ажил эрхлэгчийн хүлээх хариуцлага

Үйл ажиллагаа, үр дүнгийн талаар Нийслэлийн Биеийн  тамир, спортын газрын даргын өмнө хариуцлага хүлээнэ.

МУ-ын БТС-ын тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжуудыг мөрдөж ажиллана

Ерөнхий

шаардлага

Боловсрол

Дээд, бакалавр буюу магистр

Мэргэжлийн бэлтгэл

Биеийн тамир, спортын салбарын мэргэжилтэн багш, дасгалжуулагч, зохион байгуулагч

Туршлага

Төрийн захиргааны албанд 5-аас доошгүй жил ажилласан, удирдах ажлын зохих туршлагатай байх

Ур чадвар

Манлайлан удирдах, захиргааны удирдлагын арга барилтай, зохион байгуулах, хүнтэй харьцах, багаар ажиллах чадвартай, компьютерийн мэдлэг дадлагатай, 1-2 гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх

Тусгай шаардлага

Орчноо мэдрэх, зөв үнэлэх, олон нийттэй харьцах, нарийн төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай байх

Ажлын байрны нөөц хэрэгсэл

Санхүү

Жилд дунджаар 3.0 сая төгрөг

Эд хөрөнгө

Ажлын байрны тавилга

Хүн хүч

1

Бусад

Компьютер, бусад техник хэрэгсэл

Ажлын байрны нөхцөл

Хэвийн

Албан ажлын онцгой  нөхцөл

Ажлын зайлшгүй шаардлагаар илүү цагаар ажиллах

 

Ажлын байрны тодорхойлолт гаргасан:

Зөвшөөрсөн:

Үндэслэл, мэргэшлийн багийн бүрэлдэхүүн

Он, сар, өдөр

Эрх бүхий албан тушаалтан

- Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хууль,

Засгийн газрын 1996 оны 186 дугаар тогтоол,

Мэргэжлийн багийн бүрэлдэхүүн

 

- Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Биеийн тамир, спортын газрын Хүний нөөц хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 

А.Болдмаа

2010. 01.05

Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Биеийн тамир, спортын газрын дарга

 

 

Ж.Ганболд

 

 1. 6.    НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

/МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ/, СУРТАЛЧИЛГАА, ОЛОН НИЙТТЭЙ

ХАРИЛЦАХ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ

АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

А” Нийтлэг үндэслэл

 

Байгууллагын нэр

Нэгжийн нэр

Нийслэлийн төрийн захиргааны байгууллага

Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газар

Ажлын байрны нэр

Ангилал

Зэрэглэл

Дугаар

Мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ

5

Шууд харъяалагдах ажлын байр /албан тушаал/

Шууд харъяалах албан тушаал

/ажлын байр/

Нийслэлийн Биеийн тамирын газрын дарга, ахлах мэргэжилтэн, мэргэжилтнүүд

Нийслэл, дүүргүүдийн Биеийн тамир, спортын газар, хороод, спорт клубүүд, тэдгээрийн ажилтан, ажилчид

Ажлын байрны зорилго

Нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн мэдээлэл, сургалт, судалгааны ажлыг удирдан, зохион байгуулах

Ажлын байрны үндсэн зорилт

 1. Нийслэлийн хэмжээний биеийн тамир, спортын сургалт, сурталчилгаа, мэдээллийн ажлын бодлого, чиглэлийг тодорхойлох, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

2. Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газраас хэвлэл, мэдээллийн багууллагуудтай хамтран ажиллах ажиллагааг зохицуулах;

3. Нийслэлээс иргэдийн эрүүл мэнд, бие бялдрыг чийрэгжүүлэх  биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх талаар хэрэгжүүлж байгаа бодлого, чиглэлийг олон түмэнд сурталчилах ажлыг зохион байгуулах;

4. Байгууллагын дотоод сүлжээ, мэдээллийн технологи, веб сайтын холбоотой асуудлуудыг зохицуулах;

 • 5.     Байгууллагын мэргэжилтнүүд болон харъяа байгууллагуудын мэргэжилтнүүдийг мэргэжил, арга зүйгээр хангах.

Б. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа

Гол үйл ажиллагаа

Ажлын байрны 1 дүгээр зорилтын хүрээнд:

- Мэдээлэл, сурталчилгааны ажлын чиглэл, зорилгыг тодорхойлох, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

- Нийслэлийн хэмжээнд мэдээлэл, сурталчилгаа, олон нийттэй харилцахтай холбогдолтой зохион байгуулах ажлын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төсөл, төсвийг боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тайлагнах.

 Ажлын байрны 2 дугаар зорилтын хүрээнд:

- Хэвлэл, мэдээллийн байгууллагуудтай биеийн тамир, спортын талаар хамтран ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх, ярилцлага, гэрээ, контракт байгуулах, хэрэгжүүлэх, дүгнэх;

- Биеийн тамир, спортын талаар хамтарч ажилласан хэвлэл, мэдээллийн байгууллага, хувь хүмүүсийн үйл ажиллагааг дүгнэх, урамшуулах ажлыг зохион байгуулах;

- Байгууллагыг мэдээллийн технологийн холбогдолтой ажлуудыг зохион байгуулах;

- Байгууллагын вэб сайтыг шинэ мэдээллээр баяжуулах, иргэд байгууллагаас ирүүлсэн санал хүсэлтийг шуурхай барагдуулах арга хэмжээ авах;

- Биеийн тамир, спортын сэтгүүлчийн мэргэжлээр суралцаж байгаа оюутан, сурагчдыг сурталчилгааны ажилд татан оролцуулах ажлыг зохион байгуулах.

 Ажлын байрны 3 дугаар зорилтын хүрээнд:

- Нийслэлээс биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн чиглэлээр зохион байгуулж байгаа ажил, үйлчилгээг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэлээр сурталчилах ажлыг зохион байгуулах;

- Тэргүүний байгууллага, хамт олны үйл ажиллагаа, амжилт бүтээлийг сурталчилах ажлыг зохион байгуулах;

- Байгууллага, хамт олны харилцан туршлага судлах, харилцан мэдээлэл солилцох ажлыг зохион байгуулах.

 Ажлын байрны 4 дүгээр зорилтын хүрээнд:

- Байгууллагын үйл ажиллагаа, зохион байгуулсан арга хэмжээний талаар мэдээллийн хуудас гаргах;

- Байгууллагын веб сайтыг хөтлөх баяжуулах, мэдээлэл суулгах, шинэчлэх;

- Хэвлэл, мэдээллийн байгууллагад шуурхай мэдээлэх, сурталчилах;

- Байгууллагын холбогдолтой мэдээллийг явуулах, хүлээн авах ажлыг зохион байгуулах;

- Мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах ажлыг зохион байгуулах.

Харилцах объект /хүрээ, уялдаа холбоо /

А/ Байгууллагын дотор

Б/ Гадна талд

Дарга, ахлах мэргэжилтэн

болон бусад мэргэжилтнүүд

-          Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, НХХэлтэс;

-          Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Газар, албадууд;

-          МҮОХ, Спортын холбоод, ТББ-д;

-          ЗГХА-БТСГазар, нийслэлийн дүүргүүдийн БТСХ-д;

-          Хэвлэл, мэдээллийн байгууллагууд.

Ажлын эцсийн үр дүнгийн талаар ажил эрхлэгчийн хүлээх хариуцлага

Үйл ажиллагааны үр дүнгийн талаар Нийслэлийн биеийн тамир, спортын газрын даргын өмнө хариуцлага хүлээнэ.

МУ-ын БТС-ын тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжуудыг мөрдөж ажиллана.

Ерөнхий шаардлага

Боловсрол

Дээд, бакалавр буюу магистр

Мэргэжлийн  бэлтгэл

Сурган хүмүүжүүлэгч, судлаач, нийтлэлч, сэтгүүлч, спортын арга зүйч

Туршлага

Төрийн болон спортын байгууллагад 5-аас дээш жил ажилласан, удирдах болон багаар ажиллах, бичиг баримт боловсруулах ажлын туршлагатай, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх

Ур чадвар

Хүнтэй ажиллах харилцааны эв дүйтэй, багаар ажиллах чадвартай, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын талаар бэлтгэгдсэн, хэвлэл нийтлэлийн ур чадвар эзэмшсэн байх

Тусгай шаардлага

Орчноо мэдрэх, зөв үнэлэх, нарийн төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай байх

Ажлын байрны нөөц хэрэгсэл

Санхүү

Арга хэмжээний зардал

Эд хөрөнгө

Албан өрөөний тавилга

Хүн хүч

Сургалт, судалгааны баг

Бусад

Сургалт, судалгаанд шаардлагатай техник хэрэгсэл, бусад хангамж

Ажлын байрны нөхцөл

Хэвийн

Албан ажлын онцгой нөхцөл

Сургалт явуулах зориулалтын тоноглолтой байр, танхим

Ажлын байрны тодорхойлолт гаргасан:

Зөвшөөрсөн:

Үндэслэл, мэргэжлийн багийн бүрэлдэхүүн

Он, сар, өдөр

Эрх бүхий албан тушаалтан

- Монгол улсын Төрийн албаны тухай хууль,

Засгийн газрын 1996 оны 186 дугаар тогтоол,

Мэргэжлийн багийн бүрэлдэхүүн

- Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Биеийн тамир, спортын газрын Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

А.Болдмаа

2010.01.05

Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Биеийн тамир, спортын газрын дарга

 

 

 

Ж.Ганболд

7. НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗРЫН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН

МАТЕРИАЛЛАГ БААЗ, СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АСУУДАЛ

ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

“А” Нийтлэг үндэслэл

 

Байгууллагын нэр

Нэгжийн нэр

Нийслэлийн төрийн захиргааны байгууллага

Нийслэлийн  Биеийн тамир, спортын  газар

Ажлын байрны нэр

Ангилал

Зэрэглэл

Дугаар

Мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ

5

Шууд харъяалагдах ажлын байр /албан тушаал/

Шууд харъяалах албан тушаал

/ажлын байр/

Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газрын дарга, ахлах мэргэжилтэн бусад мэргэжилтнүүд

Нийслэл, дүүргүүдийн Биеийн тамир, спортын газар, хороо, спорт клубүүд, тэдгээрийн ажилтан ажилчид

Ажлын байрны зорилго

Нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамир, спортын барилга, байгууламжийн ашиглалт, техник, тоног төхөөрөмж, хэрэглэл, материалын ашиглалт, хамгаалалт, хүртээмжтэй холбогдолтой асуудлыг зохицуулах.

Ажлын байрны үндсэн зорилт

1. Нийслэл дүүргийн хэмжээнд байгаа биеийн тамир, спортын барилга байгууламж, техник тоног төхөөрөмж, хэрэглэл материалын  судалгаа, түүний ашиглалттай холбогдсон мэдээллийн сан бүрдүүлэх, хөтлөх, хяналт тавих

2. Биеийн тамир,   спортын барилга байгууламж, заал, талбай, техник, тоног төхөөрөмжийн стандарт, ашиглалтын холбогдолтой стандарт болон холбогдох  эрх зүйн баримт бичгүүдийг шинэчлэх боловсруулах , хэрэгжилтэд хяналт тавих

3. Биеийн тамир, спортын холбогдолтой бүх талын судалгаа мэдээллүүдийг нэгтгэх, статистик мэдээ тайланг гаргах , сурталчилах

4.  Нийслэлийн төр, захиргааны удирдах байгууллага, албан тушаалтан, байгууллагын даргаас хариуцуулсан бусад үүргийг хэрэгжүүлэх, холбогдох мэдээллээр хангах.

Б. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа

Гол үйл ажиллагаа

Ажлын байрны 1-р зорилтын хүрээнд:

- Нийслэлийн хэмжээнд байгаа биеийн тамир, спортын заал талбай, танхимын тооллого, судалгааг зохион байгуулах

-Нийслэлийн хэмжээнд байгаа биеийн тамир, спортын барилга байгууламж, заал, талбайн судалгааг гаргаж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх

- Биеийн тамир, спортын заал талбайн өмчлөл, ашиглалтыг зохицуулж байгаа эрх зүйн акт, баримт бичгүүдийг шинэчлэх, боловсронгуй болгох;

- Биеийн тамир, спортын шинээр баригдаж байгаа барилга байгууламж, заал талбайн талаарх мэдээллийг бүртгэх, зориулалтын дагуу ашиглаж байгаа эсэхэд хяналт тавих

Ажлын байрны 2-р зорилтын хүрээнд:

- МУ-ын төр засаг, нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагаас  биеийн спортыг хөгжүүлэх талаар гаргасан хууль тогтоомж, баримтлах бодлого, чиглэл, хөтөлбөр, зорилттой уялдуулан нийслэлд байгаа биеийн тамир, спортын заал талбай, танхимын өмчлөл, ашиглалтын холбогдолтой эрх зүйн таатай орчинг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах

-Биеийн тамир, спортын заал талбай, хэрэглэл, тоног төхөөрөмжийн  стандарт, эрүүл ахуйн шаардлага, нормативүүдийг боловсруулах, шинэчлэх ажлыг зохион байгуулах, оролцох , хяналт тавих

- Биеийн тамир, спортын барилга байгууламж, хэрэглэл, тоног төхөөрөмжийн холбогдолтой  гадаад орнуудын болон олон улсын, стандарт, норм нормативыг судлах, мэдээлэл цуглуулах

- Биеийн тамир, спортын үйл ажиллагаа, барилга байгууламж, материаллаг баазын холбогдолтой судалгаа, шинжилгээний ажил, сургалт, семинар, зөвлөгөөн, ярилцлага, сурталчилгаа, эрдэм шинжилгээ, онол практикийн хурал зохион байгуулах, олон нийтийн санал асуулга явуулах, дүгнэлт гаргах

Ажлын байрны 3-р зорилтын хүрээнд:

- Биеийн тамир, спортын талаарх бүх төрлийн /уралдаан тэмцээн, оролцогч байгууллага, хүмүүс, хөрөнгө санхүү, хүний нөөц, сургалт семинар г.м/  судалгаа, дүн, тайлан мэдээг холбогдох хүнээр гаргуулах, нэгтгэх, холбогдох байгууллага албан тушаалтанд хүргэх

- Нийслэл, дүүргийнхэмжээний биеийн тамир, спортын холбогдолтой  судалгаа шинжилгээний ажлын дүн, тайлан, мэдээг нэгтгэх, сурталчилах, холбогдох материалыг бүрдүүлж хадгалах, хамгаалах, архивт шилжүүлэх, мэдээлэл бэлтгэж танилцуулах, гарын авлага зөвлөмж, танилцуулга гаргах

Ажлын байрны 4-р зорилтын хүрээнд:

- Нийслэл, дүүрэгт байгаа биеийн тамир, спортын барилга байгууламж, заал танхим, талбайн холбогдолтой мэдээллээр удирдах дээд шатны байгууллага,газар хэлтэс, хүмүүст  мэдээлэл хийх тайлагнах

- Цаг үеийн болон байгууллагын ажил, үйл ажиллагаатай холбоотой байгууллагын дарга, ахлах мэргэжилтнээс өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангаж ажиллах.

Харилцах обект /хүрээ, уялдаа холбоо/

А/ Байгууллагын дотор

Б/ Гадна талд

Дарга, орлогч дарга  болон бусад мэргэжилтнүүд

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, НХХэлтэс;

- Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх газар, албад;

- МҮОХороо, Спортын холбоод, ТББ-д;

- ЗГХА-БТСГазар, дүүргүүдийн БТСХороод.

Ажлын эцсийн үр дүнгийн талаар ажил эрхлэгчийн хүлээх хариуцлага

Үйл ажиллагааны үр дүнгийн талаар Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газрын даргын өмнө хариуцлага хүлээнэ.

Ерөнхий шаардлага

Боловсрол

Дээд, бакалавр буюу магистр

Мэргэжлийн  бэлтгэл

Биеийн тамир, спортын салбарын мэргэжилтэн багш, дасгалжуулагч, зохион байгуулагч

Туршлага

Төрийн захиргааны албанд 5-аас доошгүй жил ажилласан, удирдах ажлын зохих туршлагатай байх

Ур чадвар

Манлайлан удирдах, захиргааны удирдлагын арга барилтай, зохион байгуулах, хүнтэй харьцах, багаар ажиллах чадвартай, компьютерийн мэдлэг дадлагатай, 1-2 гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх

Тусгай шаардлага

Орчноо мэдрэх, зөв үнэлэх, нарийн төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэх чавдартай байх

Ажлын байрны нөөц хэрэгсэл

Санхүү

Жилд дунджаар 3.0 сая төгрөг

Эд хөрөнгө

Ажлын байрны тавилга

Хүн хүч

1

Бусад

Компьютер, бусад техник хэрэгсэл

Ажлын байрны нөхцөл

Хэвийн

Албан ажлын онцгой нөхцөл

Сургалт явуулах зориулалтын тоноглолтой байр, танхим

Ажлын байрны тодорхойлолт гаргасан:

Зөвшөөрсөн:

Үндэслэл, мэргэжлийн багийн бүрэлдэхүүн

Он, сар, өдөр

Эрх бүхий албан тушаалтан

- Монгол улсын Төрийн албаны тухай хууль,

Засгийн газрын 1996 оны 186 дугаар тогтоол,

Мэргэжлийн багийн бүрэлдэхүүн

- Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Биеийн тамир, спортын газрын Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

А.Болдмаа

2010.01.05

Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Биеийн тамир, спортын газрын дарга

 

 

 

Ж.Ганболд

8. НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗРЫН ДОТООД АЖИЛ,

БИЧИГ ХЭРЭГ, АРХИВЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ

АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

“А” Нийтлэг үндэслэл

Байгууллагын нэр

Нэгжийн нэр

Нийслэлийн төрийн захиргааны байгууллага

Нийслэлийн  Биеийн тамир, спортын  газар

Ажлын байрны нэр

Ангилал

Зэрэглэл

Дугаар

Мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ

5

Шууд харъяалагдах ажлын байр /албан тушаал/

Шууд харъяалах албан тушаал

/ажлын байр/

Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газрын дарга, ахлах мэргэжилтэн бусад мэргэжилтнүүд

Нийслэл, дүүргүүдийн Биеийн тамир, спортын газар, хороо, спорт клубүүд, тэдгээрийн ажилтан ажилчид

Ажлын байрны зорилго

Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааг зохицуулах, бичиг хэрэг архивын хөтлөлтөд хяналт тавих

Ажлын байрны үндсэн зорилт

1. Төр, засгийн болон нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагаас гаргасан тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийн хэрэгжилтийн талаарх тайлан, мэдээг нэгтгэх, танилцуулах;

2. Албан хэргийн баримт бичгийн хөтлөлттэй холбогдсон заавар, журмын талаар нийслэл, дүүргийн биеийн тамир, спортын ажилтан, багш, арга зүйч, мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

3. Нийслэлийн төр, захиргааны байгууллага, албан тушаалтан, байгууллагын дарга, ахлах мэргэжилтнүүдээс хариуцуулсан бусад үүргийг хэрэгжүүлэх, холбогдох мэдээллээр хангах;

4. Байгууллагын дотоод хэвийн үйл ажиллагааг хангахтай холбогдсон асуудлуудын талаар санал боловсруулж шийдвэрлүүлэх арга хэмжээ авах.

Б. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа

Гол үйл ажиллагаа

Ажлын байрны 1 дүгээр зорилтын хүрээнд:

- Хууль, тогтоол шийдвэр, захирамж, албан даалгаврын биелэлтийг сар, улирал, хагас, бүтэн жилээр нэгтгэн гаргах, холбогдох байгууллагуудад цаг тухайд нь хүргэх;

- Хууль, тогтоол, шийдвэрийн биелэлттэй холбогдолтой мэдээ, тайланг бусад мэргэжилтэн, холбогдох байгууллага, хүмүүсээс гаргуулах;

- Хууль, тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийн явцын талаар санал, дүгнэлтийг гаргаж байгууллагын удирдлага, мэргэжилтнүүдэд  танилцуулах.

Ажлын байрны 2 дугаар зорилтын хүрээнд:

- Биеийн тамир, спортын газарт ирсэн болон газраас явсан  албан бичгийн хариуг цаг тухайд өгөх, биелэлтийн чанарт  хяналт тавих, тайлан мэдээг гаргах;

- Байгууллагаас боловсруулан гаргаж байгаа албан бичгийн боловсруулалтад хяналт тавих;

- Байгууллагын албан хэрэг болон архивын хэргийн хөтлөлт, хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалтад хяналт тавьж ажиллах;

- Байгууллагын албан хэргийн хэвлэмэл хуудсыг хэвлүүлэх, хадгалах, хэрэглэх, зарцуулалтад хяналт тавих;

- Хууль тогтоомж, албан хэрэг, архивын хөтлөлт болон байгууллагын бусад үйл ажиллагаа, ажилтнуудын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэхтэй холбогдсон сургалт, семинар, зөвлөгөө өгөх ажлыг зохион байгуулах.

Ажлын байрны 3 дугаар зорилтын хүрээнд:

- Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн холбогдолтой тайлан, статистик мэдээ, судалгааны талаар байгууллагын болон харъяа байгууллагын ажилтнуудад зөвлөгөө өгч, мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажиллах;

- Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар холбогдох байгууллага, албан тушаалтнуудыг мэдээллээр хангаж ажиллах.

Ажлын байрны 4 дүгээр зорилтын хүрээнд:

- Байгууллагын ажлын байрны өрөө, тасалгааны цэвэрлэгээ, үйлчилгээ, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал, ашиглалтад хяналт тавьж ажиллах;

- Байгууллагын өрөө тасалгаа, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдалтай  холбогдсон засвар үйлчилгээг цаг тухайд нь хийлгэх ажлыг зохион байгуулах.

Харилцах обект /хүрээ, уялдаа холбоо/

А/ Байгууллагын дотор

Б/ Гадна талд

Дарга, орлогч дарга  болон бусад мэргэжилтнүүд

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, НХХэлтэс;

- Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх газар, албад;

- МҮОХороо, Спортын холбоод, ТББ-д;

- ЗГХА-БТСГазар, дүүргүүдийн БТСХороод.

Ажлын эцсийн үр дүнгийн талаар ажил эрхлэгчийн хүлээх хариуцлага

Үйл ажиллагааны үр дүнгийн талаар Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газрын даргын өмнө хариуцлага хүлээнэ.

Ерөнхий шаардлага

Боловсрол

Дээд, бакалавр буюу магистр

Мэргэжлийн  бэлтгэл

Сурган хүмүүжүүлэгч, судлаач, нийтлэлч, сэтгүүлч, спортын арга зүйч

Туршлага

Төрийн болон спортын байгууллагад 5-аас дээш жил ажилласан, удирдах болон багаар ажиллах, бичиг баримт боловсруулах ажлын туршлагатай, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх

Ур чадвар

Хүнтэй ажиллах харилцааны эв дүйтэй, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын талаар бэлтгэгдсэн, хэвлэл нийтлэлийн ур чадвар эзэмшсэн байх

Тусгай шаардлага

Орчноо мэдрэх, зөв үнэлэх, нарийн төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэх чавдартай байх

Ажлын байрны нөөц хэрэгсэл

Санхүү

Арга хэмжээний зардал

Эд хөрөнгө

Албан өрөөний тавилга

Хүн хүч

Сургалт, судалгааны баг

Бусад

Сургалт, судалгаанд шаардлагатай техник хэрэгсэл, бусад хангамж

Ажлын байрны нөхцөл

Хэвийн

Албан ажлын онцгой нөхцөл

Сургалт явуулах зориулалтын тоноглолтой байр, танхим

Ажлын байрны тодорхойлолт гаргасан:

Зөвшөөрсөн:

Үндэслэл, мэргэжлийн багийн бүрэлдэхүүн

Он, сар, өдөр

Эрх бүхий албан тушаалтан

- Монгол улсын Төрийн албаны тухай хууль,

Засгийн газрын 1996 оны 186 дугаар тогтоол,

Мэргэжлийн багийн бүрэлдэхүүн

- Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Биеийн тамир, спортын газрын Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

А.Болдмаа

2010.01.05

Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Биеийн тамир, спортын газрын дарга

 

 

 

Ж.Ганболд

Хавсралт № 2

МОНГОЛ УЛСЫН НИЙСЛЭЛ УЛААНБААТАР ХОТОД БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫГ

ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Үйл ажиллагаа

Хариуцах байгууллага

Хамтран ажиллах байгууллага

Хугацаа

Үр дүн

Шалгуур үзүүлэлт

Зорилго 1. Биеийн тамир, спортын үйлчилгээг өргөжүүлж, биеийн тамир, спортыг нийслэлийн хүн амын амьдралын хэв маяг, эрүүл аж төрөх ёсны салшгүй хэсэг болгох  таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлэх

1.

Төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, хороодод биеийн тамирын арга зүйчийг ажиллуулах боломжийг судлаж шийдвэрлэх

НЗДТГ

НБТСГ

Дүүргүүдийн ЗДТГ

2011-2014

Хороодын иргэдийн дунд биеийн тамир, спортын  ажил сайжирна

Арга зүйчтэй болсон дүүрэги хороодын тоо

2.

Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын оролцоонд тулгуурлан хороо, хорооллын дунд  ногоон байгууламж бүхий биеийн тамир, чийрэгжилт, тоглоом,  амралтын талбай, зам харгуй  байгуулах

НЗДТГ

НБТСГ

ДЗДТГ

2011-2020

Орон сууц хорооллын  орчинд иргэдийн өдөр тутмын биеийн тамираар хичээллэх амарч зугаалах орчин нэмэгдэнэ

Шинээр байгуулагдсан  зам талбайн тоо, дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага аж ахуйн нэгж иргэдийн тоо

3.

Дүүрэг, хороо, хороолол, орон сууц, гудамжинд иргэдийн хүсэл сонирхол, үүсгэл санаачлагын үндсэн дээр биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн  төрөл бүрийн клуб, төвүүд байгуулах

Нийслэл дүүргийн Засаг дарга нар

Нийслэл, дүүргийн БТСГ

ТББ Мэргэжлийн спортын холбоод

2011-2020

Иргэдийн биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн дасгал хөдөлгөөнөөр хичээллэх боломж нэмэгдэнэ

Байгуулагдаж үйл ажиллагаа нь тогтмолжсон клуб, төвүүдийн тоо, түүнд хамрагдан хичээллэгчдийн тоо

4.

Нийтийн биеийн тамир, спорт  чийрэгжүүлэлтийн арга хэмжээнүүдийг  хүн амын насны онцлогт тохируулан зохион байгуулах, бүх насны хүн ам, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хамруулах арга хэмжээ авах

Нийслэл дүүргийн Засаг дарга нар

Нийслэл, дүүргийн БТСГ

Мэргэжлийн спортын холбоод

Хороодын ЗД нар

2011-2020

Биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн болон нийтийг хамарсан спортын арга хэмжээнд бүх насны  хүн ам жигд хамрагдана

Зохион байгуулсан арга хэмжээ уралдаан тэмцээний тоо түүнд хамрагдсан  байгууллага, иргэдийн тоо, насны бүлгээр

5.

Дүүрэг хороодод байгаа биеийн тамир, спортын зориулалттай барилга байгууламж, заал талбайн, тооллого, судалгаа явуулж тухайн нутаг дэвсгэрт оршин суугаа иргэдийн хэрэгцээнд ашиглах боломжийг судалж хэрэгжүүлэх

НЗДТГ

НБТСГ

ДЗДТГ

НБГ

ДБТСХороо

2010-2012

Нийслэл, дүүргийн  хэмжээний биеийн тамир, спортын барилга байгууламж талбайн бодит судалгаатай болно.

Иргэд, оршин суугчдын хэрэгцээнд ашиглах  боломжтой заал талбайн тоо

6.

Нийслэлд орчин үеийн шаардлага хангасан спортын төрөлжсөн заал танхим, барилга байгууламж барих төрийн болон төрийн бус байгууллагын санал санаачлагыг  дэмжих

НЗДТГ

ДЗДТГ

НГА

НБХТГ

НЗТХ

2011-2020

Биеийн тамир, спортоор хичээллэх  нөхцөл боломжийг нэмэгдүүлэхэд төрийн болон төрийн бус байгууллагын оролцоо санаачлага нэмэгдэнэ

Орчин үеийн шаардлага хангасан шинээр баригдсан барилга байгууламж кзаал талбайн тоо

7.

Нийслэлийн иргэдийн бие бялдрын хөгжил, чийрэгжилтийн  түвшинг  шалгах НЗД-ын нэрэмжит  сорилыг СӨН-ны хүүхэд, ЕБС-ийн сурагчид, насанд хүрэгчид гэсэн ангиллаар жил бүр зохион байгуулж, хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх, мэдээллийн сан байгуулах

НЗДТГ

ДЗДТГ

НБТСГ

НЭМГ

НБГ

ДБТСХ

Аж ахуйн нэгж байгууллага

2011-2020

Хүн амын бие бялдрын хөгжилт чийрэгжилтийн түвшинд хяналт тавих, биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн үйл ажиллагааны цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлох боломж  бүрдэнэ

Бие бялдрын хөгжилт, чийрэгжилтийн сорилд хамрагдсан иргэд байгууллагын тоо, тэдгээрийн үзүүлэлтийн түвшин

8.

Нийслэлийн биеийн тамир, спортын байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх аргачлалыг боловсруулж хэрэгжүүлэх

НЗДТГ

ЭМЯ

ДЗДТГ

БТСГ

НБТСГ

2010-2012

Биеийн тамир, спортын байгууллагуудад тавих хяналт үнэлгээний ажлын чанар сайжирна

Хяналт шинжилгээ үнэдгээнд хамрагдсан байгууллагын тоо

9.

Нийслэлийн биеийн тамир, спортын байгууллагуудыг мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд холбох, нийслэлийн биеийн тамир, спортын мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулах

НЗДТГ

БТСГ

НБТСГ

БМТГ

2010-2012

Нийслэлийн биеийн тамир, спортын байгууллагуудын мэдээллийн  солилцооны  түргэн шуурхай байдал сайжирна

Мэдээллийн сүлжээнд холбогдсон байгууллагын тоо

Зорилт 2. Бүх шатны  сургалтын байгууллага болон иргэдийн ажиллаж, амьдарч оршин суугаа газарт биеийн тамир, спортоор хичээллэх  орчин нөхцлийг бүрдүүлэх

10.

Дүүрэг бүрт усан бассейн барих

ЭМЯ

НЗДТГ

БТСГ

ДЗДТГ

2010-2020

Иргэдийн биеийн тамир, спортрро хичээллэх орчин нэмэгдэнэ

Шинээр баригдсан усан бассейны тоо

11.

БЗД, ЧД, СБД –ийн спортын цогцолборыг барих

ЭМЯ

НЗДТГ

СЯ, БТСГ

ДЗДТГ

Нийслэл

дүүргийн

БТСГ

2011-2016

Дүүргийн БТС-ын байгууллага, иргэдийн биеийн тамир, спортоор хичээллэх таатай орчин нэмэгдэнэ

Шинээр баригдсж ашиглалтад орсон  Спортын цогцолборын тоо

12.

Нийслэлд орчин үеийн шаардлага хангасан битүү дээвэртэй цэнгэлдэх хүрээлэн, усан бассейн, спортын хэд хэдэн төрөлжсөн заал талбай  бүхий  спортын нэгдсэн цогцолбор төв, тамирчдын хотхон байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх

ЗГ

ЭМЯ

НЗДТГ

СЯ

БТСГ

2011-2016

Нийслэлд олон улсын томоохон биеийн тамир, спортын арга хэмжээ зохион байгуулах нөхцөл, бололцоо бүрдэнэ

Спортын барилга байгууламжийг барьж байгуулахтай холбогдсон үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь

13.

Улаанбаатар хотод өвлийн спортын зориулалттай спортын цогцолбор байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх

НЗДТГ

НГА

НӨХГ

Спортын мэргэжлийн  холбоо, аж ахуйн нэгж

2011-2016

Нийслэлийн иргэд тамирчид өвлийн спортоор  тогтмол хичээллэх орчин бүрдэнэ

Спортын барилга байгууламж

14.

Оршин суугчдын идэвхитэй хөдөлгөөнийг дэмжсэн байр талбай, гаргах, техник, хэрэгслийн хангамжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх

НЗДТГ

Дүүрэг хороодын Засаг дарга Сууц өмчлөгчдийн холбоо, аж ахуйн нэгж байгууллага

2011-2020

Оршин суугчдын биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтээр хичээллэх техник хэрэгслийн хангамж сайжирна

Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, шийдвэрийн тоо

15.

Шинээр барих болон засвар хийх барилга орон сууц, хорооллыг оршин суугчид, үйлчлүүлэгчдийн идэвхитэй хөдөлгөөнийг дэмжсэн зориулалтын зам талбайтай байхаар төлөвлөлт, зураг төслийг сайжруулахад чиглэсэн арга хэмжээ авах

НЗДТГ

Дүүрэг Хороодын Засаг дарга НБХТГ

НБТСГ

2011-2016

Оршин суугчид үйлчлүүлэгчдийн биеийн тамир, спорт,чийрэгжүүлэлтийн хөдөлгөөнөөр хичээллэх идэвхи нэмэгдэнэ

Зориулалтын зам талбайтай байхаар төлөвлөгдсөн барилга, орон сууцны хороолол

16.

Биеийн тамирын заал, талбайгүй сургуулиудыг заал, талбайтай болгох арга хэмжээ авах

БСШУЯ

ЭМЯ

НЗДТГ

НБХТГ

НӨХГ, НГА

НБТСГ НБГ

2011-2020

ЕБС-ийн бие бялдрын боловсрол, хүмүүжлийн ажлын нөхцөл боломж сайжирна.

Шинээр заал талбайтай болсон ЕБС-ийн тоо

17.

ЕБС-ийн биеийн тамирын заал, талбай, сургалтын техник, тоног төхөөрөмж, хэрэглэл материалын стандартыг гаргаж  мөрдүүлэх

НЗДТГ

НБТСГ

НБГ

2011-2016

ЕБС-ийн биеийн тамирын хичээлийн сургалтын орчин сайжирна

Стандартын бичиг баримт, хэрэгжилт

18.

ЕБС-иудын биеийн тамирын хичээл, сургалтын  хэрэглэл материалын хангамж, хүрэлцээг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авах

НЗДТГ

НБГ

НБТСГ

НӨХГ

2011-2020

ЕБС-ийн биеийн тамирын хичээлийн хэрэглэл тоног төхөөрөмж , хүрэлцээ нэмэгдэнэ

Хэрэглэл материал тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан ЕБС-ийн тоо

19.

Биеийн тамир, спортын  багш, дасгалжуулагч, арга зүйч мэргэжилтнүүдийг бэлтгэх, дахин сургах тогтолцоог боловсронгуй болгох, өндөр хөгжилтэй гадаад орнуудын  биеийн тамирын дунд болон  их дээд сургууль, академид  хүүхэд залуучууд, багш, эрдэмтдийг сургах, дадлага хийлгэх

НЗДТГ

ЭМЯ

БСШУЯ

БТСГ

НБТСГ

НБГ

2011-2020

Биеийн тамирын боловсон хүчнийг бэлтгэх , давтан сургах тогтолцоо сайжирна

Шинээр бэлтгэгдэн ажиллаж байгаа болон давтан сургалтанд хамрагдан мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлсэн хүний тоо

20.

Цэцэрлэгүүдийг  биеийн тамирын сургалт хүмүүжлийн ажлыг явуулах зориулалтын заал, танхим, мэргэжлийн биеийн тамирын багш, арга зүйчтэй болгох ажлыг зохион байгуулах

БСШУЯ

НЗДТГ

Дүүргийн Засаг дарга

НБГ

НБТСГ

Дүүргийн Боловсролын хэлтэс

2011-2020

СӨНБ-ын бие бялдрын боловсрол хүмүүжийн ажлын орчин сайжирна.

СӨН-ны байгууллагад, ажиллаж байгаа багш, арга зүйчдийн тоо

21.

Төрийн болон төрийн бус байгууллага аж ахуйн нэгжүүүдэд  ажилтан албан хаагчдынхаа бие бялдрыг чийрэгжүүлэх, биеийн тамир, спортоор хичээллэх нөхцөл бололцоог бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх

НЗДТГ

НЭМГ

НБТСГ

Төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахйун нэгж

2011-2020

Ажилтан албан хаагчдынхаа бие бялдрыг чийрэгжүүлэх талаар байгууллагын зүгээс тавих анхаарал аөвах арга хэмжээ нэмэгдэнэ

Биеийн тамирын хамтлаг байгуулж үйл ажиллагаа нь тогтворжсон байгууллага аж ахуйн нэгжийн тоо

22.

Төрийн болон төрийн бус байгууллага аж ахуйн нэгжүүд  байгууллагынхаа дэргэд бие даасан буюу хоршсон  хэлбэрээр ажилтан албан хаагчид болон нийтийн хэрэгцээнд зориулсан биеийн тамир, спорт чийрэгжүүлэлтийн төв, клуб, заал, танхим, талбай байгуулахыг дэмжих

НЗДТГ

НБТСГ

НӨХГ

НЭМГ

2011-2020

Биеийн тамир, спортын орчин нөхцлийг бүрдүүлэхэд төрийн болон төрийн бус байгууллагын санаачлага оролцоо нэмэгдэнэ

Биеийн тамир, спорт чийрэгжүүлэлтийн

Заал танхим, клуб зам талбай байгуулсан байгууллагын тоо

23.

Хүн амын нас хүйс ажил мэргэжилийн онцлогт тохирсон, бие бялдрын бэлтгэлжилт, чийрэгжүүлэлтийг сайжруулахад чиглэгдсэн хөтөлбөрүүдийг боловсруулж хэрэгжүүлэх

НБТСГ

НЭМГ

НБГ

ДЗДТГ

Төрийн болон төрийн бус байгууллага аж ахуйн нэгж

2011-2016

Иргэдийн эрүүл мэндийг бэхжүүлэх, бие бялдрыг чийрэгжүүлэх ажлын удирдлага зохион байгуулалт сайжирна.

Боловсруулж хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрийн тоо, үр дүн

24.

Хүн амын бие бялдрын хөгжилт чийрэгжилт, биеийн тамир, спортын  үйл ажиллагааны  чиглэлээр эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил хийхэд дэмжлэг үзүүлэх

НЗДТГ

БСШУЯ БТСГ

ЭМЯ

Нийслэл дүүргийн БТС-ын байгууллага,

2011-2020

Биеийн тамир, спортын эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын удирдлага зохион байгуулалт сайжирна.

Эрдэм шинжилгээ судалгааны чиглэлээр хийсэн ажил бүтээл, эрдэмтэн судлаачдын тоо

Зорилт 3. Нийслэлд үндэсний болон орчин үеийн спортын төрлүүдийг хөгжүүлэх, тамирчдын залгамж халааг бэлтгэх  таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлэх

25.

Нийслэлд зохион байгуулах биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн арга хэмжээ,  төрөл бүрийн уралдаан тэмцээн зохион байгуулах нэгдсэн календарь төлөвлөгөөг гаргаж хэрэгжүүлэх

НБТСГ

ДБТСХороод

Мэргэжлийн спортын холбоод

Төрийн болон төрийн бус байгууллагууд

2011-2020

Биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн ажлын удирдлга зохион байгуулалт сайжирна.

Зохион байгуулсан арга хэмжээ, хамрагдсан байгууллага, хүний тоо, хувь

26.

Спортын холбоодтой  хамтран тухайн спортыг нийслэлд  хөгжүүлэх бодлого чиглэлийг тодорхойлж гэрээний үндсэн дээр хамтран ажиллах

НЗДТГ

НБТСГ

ДБТСХороод

Мэргэжлийн спортын холбоод

2011-2020

Биеийн тамир, спортын төрийн болон төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагаа, ажлын уялдаа холбоо, хариуцлага дээшилнэ

Хамтран ажиллах чиглэлээр байгуулсан гэрээ, ажил үйл ажиллагааны тоо хэмжээ

27.

Нийслэл дүүрэгт биеийн тамир, спортын дунд сургууль , гүнзгийрүүлсэн анги бүлэг байгуулах

НЗДТГ

БСШУЯ

НБГ

НБТСГ

ДЗДТГ

2011-2016

Спортын шинэ залуу залгамж халааг бэлтгэх, өсвөрийн хүүхэд багачуудын авьяас чадварыг хөгжүүлэх тогтолцоо бүрдэнэ

Байгуулагдсан гүнзгийрүүлсаэн анги спортын сургууль түүнд хичээллэгчдийн тоо

28.

Нийслэлийн хүүхэд залуучуудыг  багийн спортын төрлүүдээр хичээллэх,  уралдаан тэмцээнд    оролцох тогтолцоог бий болгох

НЗДТГ

ДЗДТГ

НБТСГ

НБГ

Мэргэжлийн спортын холбоод

2011-2012

Багийн спортын төрлүүдээр хүүхэд залуучууд хичээллэх боломж нэмэгдэнэ.

ЕБС, спортын байгууллагуудад сургалт явуулж байгаа секц дугуйлан түүнд хичээллэгчдийн тоо, зохион байгуулагдсан уралдаан тэмцээний тоо

29.

Үндэсний спорт, тоглоом наадгайн төрлүүдээр нийслэл дүүрэг, салбарын байгууллагуудын наадам, бэсрэг наадмуудыг зохион байгуулах

НЗДТГ

НБТСГ

Төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, орон сууц хророо СӨХ

2011-2020

Нийслэлийн иргэдин дунд зохион байгуулах үндэсний спортын  арга хэмжээ нэмэгдэнэ

Зохион байгуулсан арга хэмжээ, хамрагдсан байгууллага иргэдийн тоо

30.

Цэцэрлэг, ЕБС-иудад үндэсний спортыг сурталчилах, булан байгуулах, үндэсний тоглоом наадгайг зааж сургах арга хэмжээ авах

НБТСГ

НБГ

ЗДТГ

ДБХ

2011-2016

Үндэсний спортыг өсвөрийн хүүхэд багачуудад сурталчилах таатай орчин бүрдэнэ.

Үндэсний спортыг сурталчилах булан байгуулсан сургууль цэцэрлэгийн тоо

Зорилт4. Биеийн тамир, спортын салбарт стратегийн түншлэл, салбар хоорондын  хамтын ажиллагаанд тулгуурласан  удирдлагын оновчтой тогтолцоог хөгжүүлэх

31.

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх талаар төрийн болон төрийн бус байгууллага ААН, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн сүлжээ байгуулах

НЗД

НЗДТГ

НБТСГ

2011-2012

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, салбар хоорондын хамтын ажиллагааг удирдан зохион байгуулах боломж нэмэгдэнэ

Холбогдох шийдвэр

32.

Хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг нийслэлийн   бусад хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээтэй уялдуулан төлөвлөх хэрэгжүүлэх талаар холбогдох байгууллагуудтай уулзалт ярилцлага зохион байгуулах, хамтран ажиллах

НЗДТГ

НБТСГ

ДЗДТГ

Төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахйун нэгж

2011-2012

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах  орчин нөхцөл сайжирна.

Зохион байгуулсан уулзалт, ярилцлага арга хэмжээний т оо үр дүн

33.

Нийслэл дүүргийн БТС-ын байгууллагуудын бүтэц, орон тоог хүн амын тоог харгалзан  тогтоож, зохион байгуулах

НЗДТГ

БТСГ

ДЗДТГ

НБТСГ

2011-2016

Нийслэл дүүргийн БТС-ын байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт, ажлын чадамж дээшилнэ

Гарсан захирамж шийдвэр, нэмэгдсэн орон тоо

34.

Дүүрэг бүр өөрийн  онцлогт тохирсон БТС-ыг хөгжүүлэх бодлого чиглэлээ тодорхойлж,  хэрэгжүүлэх, удирдлага санхүүжилтийн тогтолцоог бүрдүүлэх

НЗДТГ

ДЗД нар

ДБТС-ын Хороод

2011-2012

Нийслэлд биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх эрх зүйн таатай орчин бүрдэнэ.

Бодлого чиглэлээ тодорхойлсон дүүрэг, гаргасан шийдвэр, захирамж

35.

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаар жилд 2-3 дүүрэг хороодод хяналт  шинжилгээ хийх

ЗДТГ

БТСГ

НБТСГ

ДЗДТГ

Дүүргийн БТС-ын хороод

2011-2020

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд тавих хяналт сайжирна.

Хяналт шалгалт, шинжилгээ хийгдсэн байгууллагын тоо

36.

Нийслэл дүүргийн бүх шатны боловсролын байгууллага, ААНБ, иргэдийн өмчлөлд байгаа БТС-ын барилга байгууламжийн байршилыг тодохойлж  нэгдсэн лавлагаа танилцуулгыг гаргах

НБТСГ

НБГ

Дүүргийн БТС-ын хороо

Боловсролын хэлтэс

2011-2012

Нийслэл дүүргийн хэмжээнд байгаа биеийн тамир, спорт чийрэгжүүлэлтийн барилга байгууламж, зам талбайн нэгдсэн лавлагаа хийгдэнэ

Гаргасан лавлагаа, судалгааны матераил

37.

Нийслэл дүүгийн нутаг дэвсгэрт байгаа биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн барилга байгууламжуудын  ашиглалтыг сайжруулах арга хэмжээ авах

НЗДТГ

ДЗДТГ

НБТСГ, НБГ

Төрийн ба төрийн бус байгууллага аж ахйун нэгж, хороо, СӨХ

2011-2016

Биеийн тамир, спортын барилга байгууламжийн ашиглалт сайжирна.

Гаргасан захиамж шийдвэр, журам

38.

“Биеийн тамир, спортыг дэмжигч”,  “Биеийн тамир, спортоор хичээллэгч”, ”Биеийн тамир, спорт чийрэгжүүлэлтийн таатай орчин бүрдүүлсэн “ байгууллага, аж ахуйн нэгж, гэр бүл, иргэдийг шалгаруулах журам боловсруулах, мөрдөх

НЗД

ДЗД нар

НБТСГ

2011-2012

Биеийн тамир, спортыг дэмжигч байгууллага хамт олон иргэдийг урамшуулах тогтолцоо сайжирна.

Гаргаж хэрэгжүүлсэн журам, заавар

НИЙСЛЭЛИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР

Хавсралт № 4

ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭ

Нэг. Ерөнхий менежерийн үр дүнгийн гэрээ байгуулагч Талууд:

1.1. Нэг талаас: Төсвийн ерөнхийлөн захирагч – Монгол Улсын нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч  Гомбосүрэнгийн  Мөнхбаяр

1.2. Нөгөө талаас: Ерөнхий менежер – Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газрын дарга Жамбалын Ганболд нар дор дурдсан асуудлаар харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр 2010 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 2010 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуусталх хугацаагаар энэхүү гэрээг байгуулав.

Хоёр. Ерөнхий менежерийн үр дүнгийн гэрээний агуулга, зорилго

2.1. Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг – Биеийн тамир, спортын газрын  үйл ажиллагааны хэт /бизнесийн стратеги/-ийн төлөвлөгөө нь энэхүү гэрээний салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд түүнд төсвийн ерөнхий менежерээс төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн тухайн жилд худалдан авахаар харилцан тохиролцсон бүтээгдэхүүний нэр, төрөл, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт (тоо, чанар, хугацаа, өртөг/зардал) болон өмчлөлийн эрхийг хэрэгжүүлэх зорилтууд, бусад болзол, нөхцлийг тусгав.

2.2. Менежерийн баталгаажсан ажлын байрны тодорхойлолт нь үр дүнгийн гэрээ байгуулах үндэслэл болно.

2.3. Ерөнхий менежерийн үр дүнгийн гэрээний зорилго нь энэ гэрээний 2.1-д заасан бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх, худалдан авах, өмчлөгчийн эрхийн болон бусад зорилтуудыг хэрэгжүүлэхтэй  холбогдсон  төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон ерөнхий менежер нарын гүйцэтгэх үүрэг, хүлээх хариуцлагыг тодорхойлоход  оршино.

Гурав. Ерөнхий менежерийн хүлээх үүрэг

3.1. Энэхүү гэрээний хавсралт болох “Тухайн жилд нийлүүлэх бүтээгдэхүүний жагсаалт”-д тусгагдсан 13 нийт бүтээгдэхүүн (энэхүү журмын 3.2-т дурдсан тусгай захиалгат бүтээгдэхүүн орохгүй) бүрээр ханган төсвийн ерөнхийлөн захирагчид нийлүүлнэ.

3.2. Энэхүү гэрээний хавсралт болох “Тухайн жилд нийлүүлэх бүтээгдэхүүний жагсаалт”-д тусгагдсан бүтээгдэхүүнүүд дотроос хууль тогтоомж, төр, засгийн удирдах дээд байгууллагын бусад шийдвэрээр үүрэг болгосон ажил, үйлчилгээ болон тухайн салбарын дунд хугацааны хөгжлийн хөтөлбөрт тухайн жилд гүйцэтгэхээр заасан ажил, үйлчилгээг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн тусгайлан сонгосон (тусгай захиалгат бүтээгдэхүүн бүрийн дугаарыг заана) 7 тусгай захиалгат бүтээгдэхүүнийг гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт  (тоо, чанар, хугацаа, өртөг/зардал) бүрээр ханган нийлүүлнэ.

3.3. Өмчлөгчийн эрхийг хэрэгжүүлэх талаар байгууллагын үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан мөнгөн болон биет хөрөнгийн нөөцийг зүй зохистой ашиглах, хамгаалах, боловсон хүчний чадавхийг дээшлүүлэхтэй холбоотой 3 зорилтыг хэрэгжүүлнэ;

3.4. Манлайлах ур чадвар, мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилт:

Манлайлах урчадвар, мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилт

(шалгуур үзүүлэлт)

Хэрэгжүүлэх арга зам

(өөрийгөө хөгжүүлэх чиглэл)

Хуанлын

Хугацаа

Хүн/өдөр

1

2

3

Зорилт-1:Хамт олныг удирдан зохион байгуулах ур чадвараа дээшлүүлэх

 

Холбогдох xиглэлээр урт богино хугацааны сургалтанд хамрагдах, бие даан мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх

30х/ө 100.0₮

Зорилт-2: Хууль зүйн мэдлэ-гээ дээшлүүлэх

30х/ө 100.0₮

Зорилт-3: Гадаад хэлний мэдлэгээ дээшлүүлэх

30х/ө 100.0₮

 

3.5. Төрийн албаны стандартыг мөрдөж, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг илтгэх үзүүлэлтийг хангаж ажиллана.

3.6. Эрхэлсэн ажлынхаа хүрээнд үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн сар, улирал, жилийн тайланг гаргах

3.6.  Бусад үүрэг:

3.6.1. ТБУСТХ-ийн 13 дугаар зүйлд заасан улсын төсвийн байгууллагын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ;

3.6.2. ТБУСТХ-ийн 14 дүгээр зүйлд заасан улсын төсвийн байгууллагад хориглох зүйлийг зөрчсөн үйл ажиллагаа явуулахгүй байх;

3.6.3 ТБУСТХ-ийн 17 дугаар зүйлд заасан ерөнхий менежерийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ;

3.6.4. ТБУСТХ-ийн 40 дүгээр зүйлийн 40.4-т  заасны дагуу бүтээгдэхүүний анги тус бүрээр тоо хэмжээ, чанар, өртөг болон хугацааны биелэлтийг тусгасан бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн тайланг хагас, бүтэн жилээр гаргана;

3.6.5. ТБУСТХ-ийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1  болон 41 дүгээр зүйлийн 41.1-д  заасны дагуу санхүүгийн тайланг сар, улирал, хагас, бүтэн жилээр гаргаж, мөн хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.5-д заасны дагуу жилийн эцсийн тайланд аудитын дүгнэлт гаргуулна.

Дөрөв. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хүлээх үүрэг

4.1. Тухайн төсвийн байгууллагаас худалдан авах нийт болон тусгай захиалгат бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тэдгээрийн гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно;

4.2. Өмчлөгчийн эрхийг хэрэгжүүлэх зорилтууд, тэдгээрийн гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно;

4.3. Тухайн төсвийн байгууллагаас болон эрх шилжүүлсний үндсэн дээр бусад этгээдээс  худалдан авах бүтээгдэхүүнийг санхүүжүүлэхэд шаардлагатай төсвийг эрх бүхий байгууллагаар батлуулна;

4.4. Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газраас худалдан авах бүтээгдэхүүний санхүүжилтэд улсын төсвөөс 87 570 500 /наян долоон сая таван зуун далан мянга таван зуу/ төгрөг, орон нутгийн төсвөөс 166 000 000  /нэг зуун жаран зургаан сая/ төгрөгийг хуваарийн дагуу хийх;

4.5. Тухайн байгууллагын үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт, санхүүгийн үр дүнг хянаж дүгнэнэ;

4.6. Төсвийн байгууллагын үйл ажиллагааны хэвийн нөхцлийг хангана. Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газрын хэтийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан бүтээгдэхүүн нийлүүлэлт, санхүүжилтийн үр дүнг хянаж дүгнэх

Тав. Талуудын харилцан хүлээх үүрэг

5.1. Ерөнхий менежер нь Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулалтын  үр ашигтай удирдлагаар хангах, түүний дотор төрийн албан хаагчийн шуурхай удирдлагаар хангах үүрэг хүлээх бол төсвийн ерөнхийлөн захирагч нь төсвийн байгууллагын үйл ажиллагааны хэвийн нөхцлийг хангахад дэмжлэг туслалцаа үзүүлнэ;

5.2. Ерөнхий менежер хүлээгдэж байгаа үр дүнд хүрэхийн тулд дотоод хяналтын болон тайлагналын оновчтой тогтолцоо бүрдүүлж хэвшүүлэх үүрэг хүлээнэ. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Ерөнхий менежерийн үр дүнгийн гэрээний нөхцлийг хэрхэн хэрэгжүүлж байгаад хяналт тавина.

5.3. Хэрэв Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газрын зарим бүтээгдэхүүн болон түүний хэсэг, мөн өөрийн үйл ажиллагааны тодорхой хэсгийг гуравдагч этгээдээр гүйцэтгүүлэхээр гэрээлсэн бол тэдгээрийн нийлүүлэлтийн төлөө ерөхний менежер төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн өмнө хариуцлага хүлээнэ.

Зургаа. Ерөнхий менежерийн үр дүнгийн гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах

6.1. Ерөнхий менежерийн үр дүнгийн гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг Талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр шийдвэрлэнэ.

Долоо. Ерөнхий менежерийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг  дүгнэх

7.1. Ерөнхий менежерийн үр дүнгийн гэрээг 2011 оны 1 дүгээр сарын  15-ны дотор багтаан дүгнэнэ.

Найм.  Ерөнхий менежерийн үр дүнгийн гэрээний хариуцлага

8.1. Ерөнхий менежерийн үр дүнгийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хангалттай сайн биелүүлсэн тохиолдолд  ерөнхий менежерийг урамшуулах асуудлыг төсвийн ерөнхийлөн захирагч холбогдох хууль тогтоомж, эрх зүйн актын дагуу шийдвэрлэнэ;

8.2. Ерөнхий менежерийн үр дүнгийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн тохиолдолд төсвийн ерөнхийлөн захирагч ерөнхий менежерт хэрхэн туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх, эсхүл холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу түүнд хариуцлага хүлээлгэнэ.

Ес. Ерөнхий менежерийн үр дүнгийн гэрээний баталгаажуулалт:

 Төсвийн ерөнхийлөн захирагч:

 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН

ЗАХИРАГЧ                  ……………………………………………..       Г.МӨНХБАЯР

……………………………..

( огноо )

 Ерөнхий менежер:

 НИЙСЛЭЛИЙН БИЕИЙН ТАМИР,

СПОРТЫН ГАЗРЫН ДАРГА ……………………………………    Ж. ГАНБОЛД

……………………………..

( огноо )

               Хавсралт 1

НИЙСЛЭЛИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРЭЭС

2010 ОНД  НИЙЛҮҮЛЭХ НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Нийлүүлэх /тусгай захиалгатаас бусад/ нийт бүтээгдэхүүний нэр төрөл

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хүрэх үр дүн

/үр дагавар/

Т/х

Чанар

Хуга-цаа

/сар, улир-лаар/

Өртөг

/хүн өдрөөр/

/ мян.төг-өөр/

1

2

3

4

5

6

Бүтээгдэхүүний анги – 1: Хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

1.1 “Халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хянах” үндэсний хөтөлбөр, нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган биелэлтийг хангаж ажиллах

3

Үндэсний болон нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлууд бүрэн хэрэгжинэ.

Жилдээ

169,2

хүн/өдөр

2362509₮

Биеийн тамир, спортын үйл ажиллагаанд оролцогч байгууллага, хамт олон, иргэдийн тоо өсч, биеийн тамирын дасгал хөдөлгөөнөөр тогтмол хичээллэж эрүүл мэнд, бие бялдраа чийрэгжүүлэх талаар иргэдийн мэдлэг,  сонирхол  нэмэгдэнэ.
1.4 НЗД-ын мөрийн хөтөлбөр нийслэлийн Эдийн засаг нийгмийг 2010 онд хөгжүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

6

Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн зорилт, НЗД-ын үйл ажиллагааны төлөвлө-гөөнд тусгагдсан ажлуудыг бүрэн хэрэгжүүлнэ.

Жилдээ

84,8 хүн/өдөр

2 400 000₮

Нийслэлийн хүн амын  биеийн тамир, спортоор хичээллэх орчин нөхцлийг сайжруулах ажил эрчимжинэ.
1.7  МУ-ын Засгийн газрын  5 дугаар тогтоолоор батлагдсан  “Биеийн тамир-Эрүүл мэнд”  төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

8

Нийслэл, дүүрэг, салбарын яамд тэдгээрийн харъяа байгууллага, газруудыг биеийн тамир, спортын үйл ажиллагаанд  хамруулна.

жилдээ

84,8 хүн/өдөр

2 400 000 ₮

Биеийн тамир, спортын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар   салбар хоорондын уялдаа холбоо сайжирч, байгууллага хамт олны оролцоо, идэвхи, санаачлага дээшилнэ.

Бүтээгдэхүүний анги – 2:  Нийслэлийн иргэдийн бие бялдрыг чийрэгжүүлэх, биеийн тамир, спортоор хичээллэх тав тухтай орчинг бүрдүүлэх, иргэдийг биеийн тамир, спортын үйл ажиллагаанд оролцохуулах ажлыг өргөжүүлэх, иргэд байгууллага хэмт олонд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэн хамтран ажиллах

2.4  Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит ЕБС-ийн сурагчдын бие бялдрын хөгжилт, чийрэг-жүүлэлтийн түвшинг тодорхойлох сорил тэмцээнийг зохион байгуулах

3

Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит ЕБС-ийн сурагчдын уламжлалт сорил тэмцээнийг удирдлага зохион байгуулалтын өндөр түвшинд зохион байгуулна.

Ш улирал

63,6

хүн/өдөр

3382520₮

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын  сургууль болон суралцагчдын 70 гаруй хувийг хамруулна.
2.6  Өвлийн улиралд 60-аас доошгүй мөсөн гулгуурын талбай байгуулж нийслэлийн иргэд хүүхэд, залуучуудад үйлчилгээ үзүүлэх

 

1

Дүүрэг, хороо, хороолол бүрт мөсөн гулгуурын талбайг байгууллага, иргэдийн дэмжлэгтэйгээр байгуулж, эрүүл ахуй, орчны шаардлага хангасан үйлчилгээг иргэдэд үзүүлэхэд  холбогдох байгууллагуудтай хамтран хяналт тавьж ажиллана.

I,IV улирал

63,6

хүн/өдөр

 

2 300 000₮

 

Нийслэлийн хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөруулэх, биеийн тамир, спортоор хичээллэж бие бялдраа чийрэгжүүлэх боломж нэмэгдэнэ.2.10 Нийслэлийн төр захир-гааны байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн биеийн тамирын хамтлагийн үйл ажиллагаатай танилцах, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх ажлыг зохион байгуулах

1

. Биеийн тамир, чийрэгжүүлэл-тийн үйл ажиллагааг мэдлэг чадвартай удирдан явуулахад туслах, мэргэжлийн байгуул-лагуудын зүгээс хяналт тавьж хамтран ажиллах нөхцөл бүрдэнэ

жилдээ

42,4

хүн/өдөр

1465040₮

Иргэдийн биеийн тамирын дасгал хөдөлгөөн, спортоор  хичээллэх орчин нөхцлийг   ажлын байр, байгууллага, хамт олны дунд бүрдүүлэхэд нөлөөлнө.2.16 Нийслэлийн иргэдийн дунд нийтийн биеийн тамирын 10-аас доошгүй төвлөрсөн арга хэмжээ зохион байгуулах

10

Нийслэлийн иргэдийн дунд зохион байгуулах биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн үйлчилгээ, арга хэмжээний удирдлага зохион байгуулалт чанар сайжирна.

жилдээ

106

хүн/өдөр

8 369520 ₮

Иргэдийн дунд зохион байгуулах нийтийн биеийн тамир, чийрэжүү-лэлтийн ажил,  хөтөлбөр төлөвлөгөөний дагуу бүрэн явагдаж хамрагдах байгууллага, иргэдийн тоог нэмэгдүүнэ.2.17 Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах тэмцээнийг өсвөр, залуучууд, насанд хүрэгчид, ахмад насны ангиллаар спорт-ын 10-15 төрлөөр зохион байгуулах

18

Спортын уралдаан тэмцээний удирдлага зохион байгуулалт, спортын холбоодтой хамтран ажиллах ажиллагаа сайжирна

жилдээ

127,2 хүн/өдөр

20 259 660₮

Спортын уралдаан тэмцээнд  оролцогчдын тоо нэмэгдэж, тамирчдын ур чадвар, дээшлэхэд нөлөөлнө.

Бүтээгдэхүүний анги – 3:  Биеийн тамир, спортын байгууллагуудын ажилтнуудын мэдлэг,  ур чадварыг дээшлүүлэх, ажлын үр дүнг үнэлж дүгнэх ажлыг боловсронгуй болгох

3.3 Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын  салбарын ажилтнууд, цэцэрлэг, ЕБС, их дээд сур-гууль, аж байгууллага, аж ахуйн нэгжид БТС-ын чиглэ-лээр үйл ажиллагаа явуулдаг багш, арга зүйч мэргэжилтнүү-дийн мэдлэг чадварыг дээшлүү-лэх сургалтуудыг зохион байгуулах

6

Биеийн тамир, спортын үйл ажиллагааг зохион байгуулах

 

бодлого чиглэл, арга зүйн талаарх мэдээлэл сурталчилгааг холбогдох байгууллага, аж ахуйн нэгж иргэдэд хүргэж биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн үйл ажиллагааг удирдах мэдлэг ур чадвартай болгоно.

жилдээ

172 хүн/өдөр

17 181 120₮

Нийслэлийн төрийн болон төрийн бус байгууллага дахь биеийн тамир, спортын  хамтлагийн үйл ажиллагаа  боловсролын байгууллагын сургалт хүмүүжилийн ажил, арга хэмжээг зохион байгуулах талаар мэргэжилтэн, багш, арга зүйчдийн  мэдлэг чадвар дээшилнэ.3.13 Спортын  холбоодтой хамтран тухайн спортыг нийслэлийн иргэд хүүхэд залуучуудад сурталчилах ажлыг зохион байгуулах

2

Спортын 4-5 төрлийг нийслэлийн иргэд, хүүхэд залуучуудад  сурталчилна.

XII сард

63,6

хүн/өдөр

1382520₮

Нийслэлийн иргэд, хүүхэд багачуудыг биеийн тамир, спортын дасгал хөдөл-гөөнөөр хичээллэх сонирхолыг нэмэгдүүлж, тухайн спортын хөгжилт,  алдар цуутай тамирчдыг суралчилах  боломж нэмэгдэнэ.3.14. Биеийн тамир, спорт-иргэдийн  эрүүл мэнд” сэдэвт эрдэм шинжилгээ онол практикийн бага хурал зохион байгуулах

1

Нийтийн биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн ажлын  талаар эрдэмтэн, судлаачдын хийсэн судалгаа шинжилгээний ажил, бүтээл, дүгнэлтийг хэлэлцэж нэгтгэнэ.

IX/1- X/ 4-5

42,4

хүн/өдөр

3 192520₮

Нийтийн биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн талаар эрдэмтэн судлаачдын  бүтээл, судалгааны ажлыг нийтийн хүртээл болгох, тулгамдаад байгаа асуудлуудыг тодорхойлж,  шийдвэр-лэх арга замыг боловсруулахад чухал үр дүнтэй ажил болно.

Бүтээгдэхүүний анги – 4: Гадаад харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх

4.1 Биеийн тамир,  спортын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх чиглэлээр ОХУ-ын Эрхүү, Улаан-Үд хотуудын биеийн тамир, спортын байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан хэрэгжүүлэх

2

Ах дүү хотуудын биеийн. тамир, спортын байгууллагуудын уламжлалт хамтын ажиллагааг  шинэ хэлбэрээр баяжуулж өргөжүүлнэ.

жилдээ

42,4

хүн/өдөр

2 507 520₮

Ах дүү хотуудын хамтын ажиллагаа өргөжиж, тамирчин дасгалжуулагчдын туршлага судлах, хамтран ажиллах бололцоо нэмэгдэнэ4.4 Япон улсад болох нийслэл хотуудын спортын солилцооны наадамд нийслэлийн баг тамирчдыг оролцуулах

2

Зааварт заагдсан спортын төрлүүдээр бан тамирчдыг оролцуулах ажлыг мэргэжлийн холбоодтой хамтран шийдвэрлэнэ.

IХ сард

42,4

хүн/ өдөр

4 347 560₮

Өсвөрийн авъяас чадвартай таэмирчидыг сонгон шалгаруулж, туршлага, спортын ур чадварыг дээшлүүлнэ.

 

Хавсралт 2

НИЙСЛЭЛИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРЭЭС

2010 ОНД  НИЙЛҮҮЛЭХ ТУСГАЙ ЗАХИАЛГАТ  БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Нийлүүлэх тусгай захиалгат бүтээгдэхүүний нэр төрөл

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хүрэх үр дүн

/үр дагавар/

Т/х

Чанар

Хугацаа

/сар, улирлаар

Өртөг

/хүн өдрөөр/

/ мян.

төг-өөр/

1

2

3

4

5

6

Бүтээгдэхүүний анги – 1: Хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

1.2 Нийслэлд биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх бодлого, стратегийг  боловсруулан НИТХ-иар батлуулах батлуулах

2

Нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх  бодлого  чиглэл тодорхойлог-доно.

I улиралд

127 хүн /өдөр

1382520₮

Нийслэлийн хүн амын дунд биеийн тамир, спорт. чийрэгжүүлэлтийн  талаар хийх ажлын хүрээ, байгууллага хамт олон , иргэдийн оролцоо нэмэгдэнэ.
1.3 Үндэсний спортыг хөгжүүлэх нийслэлийн дэд  хөтөлбөрийг  боловсруулан батлуулж хэрэгжүүлэх

1

Үндэсний спортыг хөгжүүлэх талаар нийслэл дэд  хөтөлбөртэй болно. Жилдээ

42,4

хүн /өдөр

1200000₮

Үндэсний спортыг хүүхэд багачууд нийслэлийн иргэдийн дунд хөгжүүлэх, сурталчлах ажил эрчимжинэ.
1.5 НЗД ,ЭМ-ийн сайдтай 2010 онд хамтран ажиллах санамж бичгийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах

5

Санамж бичигт тусгагдсан заалтуудыг бүрэн хэрэгжүүлнэ

жилдээ

84,8хүн /өдөр

1200000₮

Нийслэл болон салбарын яамны хамтын ажиллагаа, ажлын үр дүн сайжирна.

1.8 Спортын холбоо болон бусад байгууллагуудтай хамтран Үндэсний спортын IV их наадмыг нийслэлд зохион байгуулах

8

Үндэсний спортын IV их наадмыг батлагдсан заавар журмын дагуу нийслэл дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулж сурталчилна.

 

 

I-III улиралд

 

127,2хүн/өдөр

 

5200000₮

 

Нийслэлийн төрийн болон төрийн бус байгууллага ,аж ахуйн нэгж , иргэдийг үндэсний спортын наадмын бүх шатны арга хэмжээ-нүүдэд  өргөнөөр  хамруулна.

Бүтээгдэхүүний анги – 2:  Нийслэлийн иргэдийн бие бялдрыг чийрэгжүүлэх, биеийн тамир, спортоор хичээллэх тав тухтай орчинг бүрдүүлэх, иргэдийг биеийн тамир, спортын үйл ажиллагаанд оролцуулах ажлыг өргөжүүлэх, иргэд байгууллага хэмт олонд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэн хамтран ажиллах

 2.1 Нийслэлийн болон Сонгинохайрхан   дүүргийн биеийн тамир, спортын цогцолборын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Барилгын шав тавих ажлыг зохион байгуулах/

2

Спорт цогцолборын барилгыг барих байгуул-лага  аж ахуйн нэгжийг  сонгон шалгаруулах тендер  зохих журмын дагуу хугацаандаа яваг-даж, барилгын ажлыг цаг хугацаанд нь эхлүүлэхэд хяналт тавьж ажиллана.

I-II улиралд

42,4

хүн/өдөр

1000000₮

Нийслэл болон Сонгинохайрхан дүүрэгт  иргэдийн биеийн тамир, спортоор хичээллэх боломж нөхцлийг хангасан  орчин үеийн шаардлагад нийцсэн  спортын  заал танхимтай болох ажлын эхлэл тавигдаж барилгын ажлын 20% бүрэн хийгдэнэ. 2.3 Нийслэлийн иргэдийн дунд нийтийн биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн арга хэмжээ орон сууц хороо, хорооллын дунд биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн талбай байгуулах , оюутны шигшээ багийн үйл ажиллагааг зохицуулах,   ажлыг зохион байгуулах

15

Биеийн тамир, спортын тухай хууль, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэр,

 

НЗД-ын мөрийн хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн зорилтод  биеийн тамир, спортын талаар тусгагдсан ажлууд бүрэн хэрэгжинэ.

жилдээ

511,6хүн/өдөр

166 000 000₮

Нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх талаар хэрэгжүүлж байгаа бодлого чиглэл, үйл ажиллагаа өргөжин  Үндэсний спортын IV их наадмыг зааврын дагуу зохион байгуулж суртал-чилна.

Бүтээгдэхүүний анги – 4: Гадаад харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх

 4.3 Сингапурт болох  Хүүхдийн спортын анхдугаар их наадамд нийслэлийн өсвөрийн тамирчдыг оролцуулах

1

Дэлхийн хүүхдийн анхдугаар их наадамд нийслэлийн  өсөх ирээдүйтэй  өсвөрийн шилдэг, тамирчдыг сонгон шалгаруулж амжилттай оролцуулна.

Ш улиралд

 42,4 хүн/өдөр

3817480₮

Монголын тамирчдын  залуу халааг бэлтгэж байгаа үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж  дүгнэх, өсвөрийн тамирчдын тэмцээний туршлага, спортын ур чадварыг дээшлүүлэхэд чухал нөлөө үзүүлнэ.

 

7

 

   Хавсралт 3

 ӨМЧЛӨГЧИЙН ЭРХИЙГ  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР 2010 ОНД ХИЙХ АЖЛУУД

Өмчлөгчийн эрхийг  хэрэгжүүлэх талаар тусгасан зорилт

Хэрэгжүүлэх арга зам

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хугацаа                   (сар, улирлаар)

Өртөг

(хүн/ өдөр

Мян төг-өөр)

 

1

2

3

4

А.Мөнгөн хөрөнгийн нөөцийг зохистой ашиглах талаар

1

Төсвийн мөнгөн хөрөнгийнхөө хэрэгцээг зөв төлөвлөх, баталсан төсвийг зориулалтын дагуу үр ашигтай зарцуулах, санхүүгийн талаар хууль тогтоомжоор хориглосон үйл ажиллагааг явуулахгүй байх Газрын   жилийн үйл ажиллагааны батлагдсан  төсвийг    үр ашигтай үйл ажиллагаанд хуваарилан хэрэгжилтийн явц, хөрөнгө мөнгөний зарцуулалтанд хяналт тавьж ажиллах

жилдээ

10 хүн/өдөр

2.

Санхүүгийн тайланг хугацаанд нь үнэн зөв гаргаж өгч байх Санхүүгийн сар, улирал, жилийн тайланг тухай бүр нь цаг хугацаанд нь гаргаж  холбогдох байгуулагуудад хүргүүлэх

Улирал бүр

15 хүн/өдөр

3

Төсвийн өр авлагагүй ажиллах  Холбогдох тооцоо гүйлгээг цаг тухай бүрт нь хийж  тайланг гарган хяналт тавьж  ажиллах

Улирал бүр

10 хүн/ өдөр

Б. Биет хөрөнгийн нөөцийг зохистой ашиглах

1.

Үр ашигтай хөрөнгө оруулалт хийх, үндсэн хөрөнгийн тооллого, тооцоо, бүртгэлийг үнэн зөв хийх, үндсэн хөрөнгийн талаар хууль тогтоомжид хориглосон үйл ажиллагаа  явуулахгүй байх Байгууллагын үндсэн хөрөнгийн тооллогыг хагас бүтэн жилээр явуулж, эд хөрөнгийн бүртгэлийг шинэчлэн хийх Биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн арга хэмжээ, ажил үйлчилгээг бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулах  замаар  хөрөнгө санхүүгийнхээ боломжийг нэмэгдүүлэх

жилдээ

20хүн/өдөр

2.

Өмч хөрөнгийн алдагдал шамшигдалгүй ажиллах Байгууллагын эд хөрөнгийг хариуцагч хүн бүрт даалган, байгууллагын харуул хамгаалалт, хадгалалтын аюулгүй байдлыг  сайжруулна.

жилдээ

-

В. Боловсон хүчний нөөцийн ашиглалтын талаар

1.

Боловсон хүчний мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах талаар бодлого, хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх Байгууллагын орон тоог 1-2-оор  нэмэгдүүлж шаардлагатай ажлын байранд шинээр ажилтан авч ажиллуулах

Ажилтнуудын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх сургалтанд хамруулах, шаардлагатай дэмжлэг туслалцааг үзүүлэх

жилдээ

15 хүн/өдөр

500.0

НИЙСЛЭЛИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗРААС 2010-2012 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Зорилт

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

Хугацаа

Хариуцах байгууллага

Хамтран ажиллах

байгууллага

1. Хотын хүн амын дунд биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн ажлыг эрчимжүүлж, орчин нөхцлийг сайжруулах 1. Төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллагын биеийн тамир, спортын хамтлагийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлж, биеийн тамир, спортын үйл ажиллагаанд байгууллага, хамт олны оролцоог нэмэгдүүлэх

2010-2012

НБТСГ

НЗДТГ

НХХ

Дүүргүүдийн Засаг Дарга нар

2. Нийслэлийн иргэд, хүүхэд залуучуудыг биеийн тамир, спортоор хичээллэх, бие бялдраа чийрэгжүүлэх орчинг сайжруулах, материаллаг баазыг бэхжүүлэх, сурч боловсрох, авъяас чадвараа хөгжүүлэх нөхцөл бололцоог бүрдүүлж, тамирчдын залгамж халааг бэлтгэх, спортын ур чадвар, амжилтыг дээшлүүлэх ажлыг дэмжиж ажиллах. 2. Дүүргүүдийн Засаг даргын дэргэдэх өсвөрийн шигшээ багийн үйл ажиллагаатай холбоотой төсөв зардлыг нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсөвт суулгах асуудлыг шийдвэрлүүлж, үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх

2010-2012

НБТСГ

НЗДТГ

НХХ

Дүүргүүдийн Засаг Дарга нар

3. Биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн талбайг нийслэлийн орон сууц, хороо, хороолол, сургуулийн орчинд жил бүр 1-2-ыг барьж байгуулах.

2010-2012

НХХ

НБТСГ

ХХБХ

НХХ

Дүүргүүдийн Засаг Дарга нар

4. Нийслэл, дүүргийн хэмжээнд өвлийн улиралд хүүхэд, залуучуудын амралт, чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх, бие бялдраа чийрэгжүүлэхэд зориулж 50-иас доошгүй мөсөн гулгуурын талбайг жил бүр байгуулж ажиллуулах

2010-2012

НХХ

НБТСГ

Дүүргийн БТСХороод

3. Нийтийг хамарсан  биеийн тамирын болон спортын уралдаан, тэмцээн, өдөрлөг, аялал, идэвхитэй амралт, нэрэмжит болон тэмдэглэлт ой, баяр ёслолд зориулсан 20-иос доошгүй арга хэмжээг зохион байгуулна. 5. Биеийн тамир, спортын тухай хуульд заагдсан Үндэсний, Хүүхдийн, Бүх ард түмний спортын их наадмуудыг нийслэл, дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулаx

2010-2012

НХХ

НБТСГ

Дүүргийн БТСХороод

6. Нийслэл Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах тэмцээнийг спортын 10-аас доошгүй төрлөөр ахмад үе, насанд хүрэгчид, залуучууд, өсвөр насны ангиллаар зохион байгуулах

2010-2012

НБТСГ

Дүүргийн БТСХороод

7. Нийслэл, дүүргийн төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд, спортын холбоодтой хамтран нийтийг хамарсан биеийн тамир, спортын 10-аас доошгүй арга хэмжээг зохион байгуулах

2010-2012

НБТСГ

Дүүргийн БТСХороод

4. Хүүхэд, залуучуудын амралт, чөлөөт цагаа зөв өнгөрүүлэх, өвлийн улиралд гадаадын жуулчин, төлөөлөгчид ирэх нөхцлийг бүрдүүлж, Баянзүрх, Хан-Уул дүүрэгт цанын болон амралт аялал жуулчлалын бааз шинээр байгуулах ажлыг дэмжинэ. 8. Нийслэлийн хэмжээнд бялдаржуулах, чийрэгжүүлэх үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудад хяналт тавьж ажиллах.

2010-2012

НХХ

НБТСГ

НМХГ

Дүүргийн БТСХороод

5. Нийслэл, дүүргүүдэд биеийн тамир, спортын цогцолбор, төрөлжсөн заал барьж байгуулах ажлыг шат дараалан шийдвэрлэнэ. 9. Нийслэлийн спорт цогцолборын барилгыг барих

2010-2011

НБТСГ

СЭЗХ

НБХБТГ

10. Сонгинохайрхан дүүргийн спорт цогцолборын барилгыг барих

2010-2011

НБТСГ

СЭЗХ

НБХБТГ

СХД-ийн Засаг дарга

11. Баянгол, Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй, Налайх дүүргүүдэд усан бассейн бүхий спортын цогцолборыг барих ажлыг эхлүүлэх

2011-2012

НБТСГ

ЭМЯ

НЗДТГ

НБХБТГ

6. Биеийн тамир, спортын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ. 12. Ах дүү хотуудын биеийн тамир, спортын байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, баг тамирчид төлөөлөгчдөө харилцан солилцож туршлага судлуулах

2010-2012

НХХ

НБТСГ

НЗДТГ

ГХХАХ

13. Тив, дэлхий, бүс, олон улсын чанартай спортын томоохон уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажиллах

2010-2012

НХХ

НБТСГ

НЗДТГ

ГХХАХ

Спортын холбоод