Үзүүлж байгаа үйлчилгээний талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал

Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газраас тусгай зөвшөөрөл олгохтой холбоотой аливаа үйлчилгээ явуулдаггүй.

Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газраас зохион байгуулдаг “Улаанбаатар марафон-2023” олон улсын гүйлтээс бусад спорт, нийтийн биеийн тамирын уралдаан тэмцээн, арга хэмжээн нь төлбөр хураамжгүй явагддаг болно.

НБТСГ-ын 2023 оны календарчилсан төлөвлөгөө
“Улаанбаатар марафон-2023” олон улсын гүйлт зохион байгуулах тухай удирдамж