Home Алсын хараа, эрхэм зорилго, үндсэн чиглэл

НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХОРООНЫ

АЛСЫН ХАРАА

Нийслэлийн Нийтийн биеийн тамир, спортын хорооны алсын хараа нь Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын иргэдийн бие бялдрыг чийрэгжүүлэх, эрүүл мэндийг бэхжүүлэх, эрүүл аж төрөх хэв, маягийг хэвшүүлэх, хөдөлгөөний хомсдлоос урьдчилан сэргийлэхэд биеийн тамир, спортын өдөр тутмын хэрэглээ, үйлчилгээг нэмэгдүүлж, үр дүнг дээшлүүлэх, тамирчдын амжилтыг тив, дэлхий, олимпийн түвшинд ахиулахад орчин үеийн шаардлага, олон улсын жишиг, иргэдийн эрэлт хэрэгцээ, үндэсний онцлогт нийцсэн биеийн тамир, спортоор хичээллэх таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлэх явдал юм.

 

ХОРООНЫ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

 

Монгол Улсын нийслэлийн иргэдийг эрүүл чийрэг байлгах, тэдний биеийн тамир, спортоор хичээллэх болон тамирчдын амжилтыг олон улс, тив, дэлхий, олимпийн түвшинд хүргэх таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлэх явдал мөн.

 

ХОРООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

 

-      Монгол Улсын “Биеийн тамир, спортын тухай” хууль болон бусад хууль тогтоомж, төрөөс биеийн тамир, спортын талаар баримтлах бодлого, шийдвэрүүдийг  хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах.

-      Биеийн тамир, спортын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудыг мэргэжлийн удирдлагаар хангаж хамтран ажиллах.

-      Нийслэлийн хүн амыг халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, тэдний бие бялдрыг чийрэгжүүлэх, нэрэмжит болон тэмдэглэлт ой, баяр ёслолд зориулсан арга хэмжээ, төрөл бүрийн уралдаан тэмцээнүүдийг зохион байгуулах.

-      Биеийн тамир, спортын үйл ажиллагааг төв, орон нутгийн хэвлэл мэдээллээр тогтмол сурталчилах.

-      Биеийн тамир, спортын байгууллагууд, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулж, хамтран ажиллах.

-      Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын байгууллагуудад ажиллаж байгаа мэргэжилтэн, багш, дасгалжуулагч, арга зүйчдийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулах, мэргэжлийн туслалцаа дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллах.

-      Биеийн тамир, спортын материаллаг бааз, орчинг боловсронгуй болгох, спортын барилга байгууламжийг нэмэгдүүлэх, өмчлөх, ашиглахад хяналт тавих.

-      Биеийн тамир, спортын салбарын байгууллагын олон талт гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх.

  

НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХОРОО