Байгууллагын эрхэм зорилго

Биеийн тамир, спортын үйлчилгээг нийслэл хотын айл өрх, иргэн бүрт хүргэж, өндөр зэрэгтэй тамирчдын залгамж халааг тасралтгүй бэлтгэх орчин, нөхцлийг бүрдүүлнэ.