Монгол Улсын хуулиуд

https://legalinfo.mn/mn

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ

Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн тухай хууль

Монгол Улсын Үндсэн хууль

Нийслэлийн эрх зүйн байдлыг тухай хууль

Статистикийн тухай хууль 

Төрийн албаны тухай хууль – Шинэчилсэн найруулга

Төрийн аудитын тухай хууль

Төсвийн тухай хууль

Хөдөлмөрийн тухай хууль

Биеийн тамир, спортын чиглэлээр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулиуд:

БИЕИЙН ТАМИР СПОРТЫН ТУХАЙ Шинэчилсэн найруулга

Монгол Улсын баатар, Хөдөлмөрийн баатар, Ардын болон Гавъяат цолтон ахмад настанд төрөөс олгох нэмэгдлийн тухай

Хуулийн төсөл

Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл

Цахим хөгжлийг дэмжих багц хуулиуд

НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТУХАЙ

ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ТУХАЙ

ХҮНИЙ ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ

ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ

КИБЕР АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ